Створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для сприяння експортоорієнтованим підприємствам, враховуючи особливості розвитку перспективних секторів

0%
Інформацію оновлено
19.03.2021
Відповідальний виконавець: 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Міністерство освіти і науки України
Державна установа "Офіс з просування експорту України"
Київська міська та обласні держадміністрації
  • Виконано
  • Виконується
  • Не виконано
  • Заплановано до виконання
IV квартал
2019
Розроблення та реалізація пілотного проекту із створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для експортоорієнтованих підприємств в обласних центрах
Виконується

За інформацією МОН спільно з Громадською організацією «Платформа інновацій- ного партнерства» відкрито стартап–клуби в 28 університетах України, де відбуваються зустрі- чі з підприємцями, обговорення нових ідей та проєктів. Стартап–клуби надають тренінги для локальних стартап команд; методологічну, менторську та організаційну підтримку; стажування студентів; консалтинг університетських стартапів.

Закарпатська ОДА:

В області розроблена концепція перспектив створення автомобільного кластеру. На форумі «За- карпаття–бізнес в центрі Європи», що проходи 10.10.2019, обговорено передумови створення кластеру аудіо–візуальних індустрій на Закарпатті. Крім того, Агенцією регіонального розвитку За- карпатської області в рамках програми секторальної підтримки за рахунок коштів Європейського Союзу реалізовуватиметься проєкт зі створення мережі бізнес хабів у Закарпатській області.

Київська ОДА:

Впродовж 2020 року проведено цикл вебінарів «Успішний бізнес – стабільна економіка Київщи- ни». 18.08.2020, між Київською облдержадміністрацією та Українським союзом промисловців та підприємців підписано угоду про співпрацю, яка передбачає проведення спільних заходів щодо підтримки підприємництва. У рамках діяльності з розвитку напрямку сприяння підприємницькій активності комунальне підприємство «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» запустила перший у місті онлайн бізнес–акселератор з соціального підприємництва.

Впродовж звітного періоду здійснювали свою діяльність на території Київщини 397 об’єктів інф- раструктури з розвитку підприємництва, зокрема: 8 бізнес–центрів, 3 бізнес–інкубатори, 1 тех- нопарк, 7 індустріальних парків, 13 лізингових центрів, 65 небанківських фінансово–кредитних установ, 8 фондів підтримки підприємництва, 66 інформаційно–консультативна установа. Функ- ціонує 80 громадських об’єднань підприємців.

Кіровоградська ОДА:

В області функціонують декілька установ, діяльність яких направлена на сприяння розвитку екс- портоорієнтованих підприємств. Так, є представницький офіс та дослідницький центр компанії з розробки та виробництва дронів «Safeus Drone Co., Inc» (Республіка Корея), який відкрито на базі Льотної академії НАУ.

28.02.2020 у Льотній академії Національного авіаційного університету відбувся Міжнародний науково–практичний семінар «Світовий досвід та тенденції використання безпілотних літальних комплексів при пошуково–рятувальних роботах».

У лютому 2020 року в облдержадміністрації, з метою поліпшення інвестиційної привабливості області відбулася робоча нарада щодо впровадження на території області проєкту «Міжнарод- ний аеропорт цивільної авіації «Канатове» (далі – Проєкт). На даний час, ПрАТ «МААК «Урга», Льотна академія НАУ, військова частина А1469 спільно здійснюють організаційні заходи щодо підготовки Проєку та першочергових організаційних заходів по його впровадженню. Реалізація даного проєкту сприятиме експортоорієнтованим підприємствам у розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

З метою розширення торговельно–економічних зв’язків області та з метою створення належної інфраструктури для інвестування в області продовжується робота зі створення індустріального парку «Олександрія» (м. Олександрія, Кіровоградської області), який включено до Реєстру інду- стріальних (промислових) парків 13 квітня 2018 року. Реалізація даного проєкту сприятиме еконо- мічному розвитку регіону, підвищенню його конкурентоспроможності.

Миколаївська ОДА:

В області продовжується реалізація проєкту Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний HUB» (RInnoHUB), який фінансується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. Проведе- но 20 мікропрезентацій проєкту для студентів, наукових співробітників та представників бізнесу.

У березні 2020 р. під час візиту до області менеджерів програми Міністерства інвестицій і роз- витку Польщі «Польсько–український Startup Bridge» обговорено перспективи співробітництва 

між підприємствами області та польськими інвестиційними фондами, а також проведення спіль- ного конкурсу стартап–проєктів у м. Миколаєві. Організовано зустрічі зі студентами Чорномор- ського національного університету ім. П. Могили та представниками миколаївської компанії Briolight (виробник електронних рішень для освіти, інклюзії та реабілітації). Підписано Мемо- рандум про співпрацю між польською стороною, Регіональним фондом підтримки підприємництва у Миколаївській області та RInnoHUB.

У травні 2020 року проведено конкурс стартап–проєктів в рамках програми Міністерства ін- вестицій і розвитку Польщі «Польсько–український Startup Bridge», участь в якому взяли 6 стар- тап–проєктів. Переможцем визначено проєкт River Solar (сонячні черепичні модулі для викори- стання у приватних будинках та господарствах). Перемога у цьому конкурсі дозволить команді розробників взяти участь у боротьбі за фінансування міжнародної венчурної організації у розмі- рі 7,5 тис. дол. США під час проведення конференції KYIV TECH HUB у вересні 2020 року.

У серпні 2020 року проведено переговори з представниками міжнародної стартап–організації BRINC.IO (Китай) про приєднання Інноваційного кластеру RInnoHUB до програми «Акселератор для акселераторів». Навчання за участю міжнародних експертів в різних сферах надасть мож- ливість команді RInnoHUB вдосконалити власну програму акселерації для стартапів південного регіону. Станом на грудень 2020 року продовжується реалізація зазначеного проєкту.

У жовтні 2020 року 3 стартапи з м. Миколаєва (сонячні батареї на дахах будинків, інноваційний плед для боротьби з жовтяницею у новонароджених, інтегрована система управління продажа- ми, замовленнями та інвентарем) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі стартапів KYIV TECH HUB' 20. Зацікавленість у розвитку подальшого співробітництва з авторами проєкту MedLed (плед для новонароджених) виявили представники програми Міністерства інвестицій і розвит- ку Польщі «Польсько–український Startup Bridge» (один з організаторів конкурсу).

Полтавська ОДА:

На базі Полтавського університету економіки і торгівлі спільно з ГО «Платформа інноваційного партнерства» створено бізнес–інкубатор та підприємницький клуб «YEP − StartUp PUET» для за- безпечення комплексної підтримки студентів, молодих учених та підприємців з питань розвит- ку проєктів у різних сферах, у тому числі, інноваційніх проєктів. Наразі Полтавську політехніку імені Юрія Кондратюка обрано учасником пілотного проєкту «Підприємницький університет». Зокрема, у рамках першого етапу ініціативи у 2020 – 2021 навчальному році, в університеті за- проваджено навчальний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами». Проєкт реалізується мережею стартап інкубаторів YEP у співпраці з Міністерством освіти і на- уки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Водночас, найбільш активні студенти зможуть подати проєкти на конкурс до Українського фонду стартапів. У місті Кременчуці працює Консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу. Протя- гом року центром надано інформаційну підтримку 78 суб’єктам господарювання з питань опо- даткування, перереєстрації/ закриття підприємства та інше, в тому числі, у режимі онлайн кон- сультацій. Також, з березня 2020 року у місті Кременчуці працює бізнес–інкубатор для розвитку жіночих ініціатив, який було створено Громадською організацією «Інша жінка» у рамках проєк- ту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС). Метою впрова- дження вищезазначеного проєкту є створення кластеру соціально–активних жінок, сприяння досягнення ними економічної та фінансової самостійності, збільшення частки працюючих жінок, а також створення додаткових робочих місць. У місті Миргороді Миргородською міською ра- дою в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРО- МІС) впроваджуються проєкти щодо створення: «Центру підтримки та розвитку бізнесу» спільно з Громадською організацією «Зміни можливі» та «Центру керамічного мистецтва».

Рівненська ОДА:

Інфраструктура підтримки підприємництва Рівненської області включає 179 установ та орга- нізацій, зокрема, 11 бізнес–центрів, 3 бізнес–інкубатори, 4 лізингові центри, 144 небанківські фінансово–кредитні установи (у т.ч. 26 – кредитні спілки), 1 фонд підтримки підприємництва, 3 інвестиційні фонди і компанії, 1 інноваційна компанія, 11 інформаційно–консультативних уста- нов та 1 технопарк.

Рівненщина – одна серед переможців конкурсу «Золота ділянка 2020». Дві території з регіону, у тому числі й частина індустріального парку в Малолюбашанській ОТГ, визнані як найбільш привабливі. На цій території проєктують індустріальний парк, який будуватиметься у 3 черги, матиме 26 різнофункціональних корпусів. Серед них – промислові, адміністративні, складські та лабораторно–дослідницькі.

Харківська ОДА:

В області створено та функціонують: «Innovations Campus» (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); Центр трансферу технологій «Мегаполіс» (Харківський національний університет міського господарства ім.О.М. Бекетова); Інноваційний бізнес–інку- батор «EoBusinessIncubator»; Регіональний центр руху «Індустрія 4.0» (Національний аерокос- мічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); Науковий парк «Синергія» (Харківський національний університет радіоелектроніки); Стартап–інкубатор «YEP!» (Харківський національний університет радіоелектроніки); Науковий парк «Наука та безпека» (Харківський національний університет внутрішніх справ); Парк науки та техніки «STEAMPARK» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

Херсонська ОДА:

05.03.2020 керівником Аграрної продовольчої ради України Слободяник І.Л. презентовано проєкт «Бізнес–Інкубатор в сільській місцевості», що реалізується за кошти Євросоюзу. Передбачається створення в кожному обласному центрі приміщення з відповідним обладнанням, де зможуть проходити навчання фермерські господарства та селяни.

15.06.2012 створено Міжнародний, міжрегіональний, агропромисловий кластер Херсонської області «Eastern Food Technologies plus» в якості елемента мережевої економіки та для підви- щення ефективності ведення бізнесу членів і партнерів кластера, а також з метою створення та супроводження проєктів, пов’язаних з модернізацією існуючої соціально–економічної моделі устрою АПК України.

23.05.2019 між Департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» та ГС «Український органічний кластер» укладено Меморандум про співпрацю з метою підвищення рівня взаємодії бізнесу, влади та на- уки в органічному напрямку та створення умов для розвитку кластерів в Херсонському регіоні. Меморандум передбачає об’єднання зусиль задля взаємовигідного економічного та наукового співробітництва у сфері органічного сільського господарства та харчової промисловості.

У рамках регіонального Форуму «Органічна Україна Херсон» домовлено про розповсюдження досвіду країн ЄС та впровадження органічного виробництва в Україні через інтернет–платформу.

Черкаська ОДА:

У липні Центр підтримки підприємництва, інновацій та стартапів «Chernihiv Business Hub» оголосив конкурс проєктів на участь в освітній Інкубаційній програмі, мета якої – допомога тим, хто хоче займатися бізнесом та має конкурентоспроможну бізнес–ідею. Проєкт створений для швидшого досягнення економічної самостійності учасників та забезпечення їх професійною бізнес–освітою та менторською підтримкою.

За результатами засідання журі для участі у навчанні, яке проходило з 10 серпня по 18 жовтня, відібрано вісім учасників, котрі представили свої перспективні бізнес–ідеї.

Чернігівська ОДА:

В області реалізується Обласна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 – 2020 роки. Крім того, розроблено Обласну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2021 – 2027 роки. Відповідною програмою передбачено заходи щодо організації професійної підготовки і підвищення кваліфікації підприємців, формування бізнес–культури у підприємницькому середовищі.

На сьогоднішній день в області ведеться робота зі створення та реєстрації індустріального парку «Менський» на території м. Мена. Відповідний проєкт на виконання доручення Президента України визначено одним з «магнітів для інвестицій регіону.

З метою сприяння побудові та розвитку малого бізнесу шляхом надання консалтингових послуг безробітним, які бажають відкрити власну справу за сприяння служби зайнятості, та працюючим підприємцям–початківцям в одному функціональному просторі в двох структурних підрозділах Чернігівського ОЦЗ – Чернігівському міському центрі та Ніжинській міськрайонній філії – діють консалтингові центри підтримки підприємницької діяльності.

Проведено 2 навчальні семінари для підприємців–початківців, в яких прийняло участь 20 учас- ників. Загалом отримали послуги 74 особи.

Консалтинговим центром Ніжинської міськрайонної філії проведено 2 консультаційно–навчальні се- мінари для підприємців–початківців, в яких взяло участь 19 учасників, надано 2 групові та 2 індивіду- альні консультації з питань, які входять до компетенції членів консультаційної групи, в яких прийняла участь 21 особа. Загалом отримали послуги 40 осіб.

18.02.2020 в м.Чернігів відбулася зустріч представників структурних підрозділів Чернігівської обласної державної адміністрації та Українського центру сприяння інвестиціям та торгівлі й ДП «Укрпромзовнішекспертиза», в ході якої гостям було презентовано експортний потенціал регі- ону, а також обговорювались питання можливостей налагодження співробітництва між україн- ськими та нідерландськими компаніями.

26.02.2020 у Чернігівській області з візитом перебувала делегація Представництва ЄС в Україні на чолі з Послом Європейського Союзу в Україні паном Матті Маасікасом. Сторони обговори- ли питання налагодження двостороннього співробітництва, зокрема, щодо реалізації спільних програм та проєктів, розвитку торговельно–економічного співробітництва, підтримки малого та середнього бізнесу.

З метою підтримки бізнесменів–початківців Центр підтримки підприємництва, інновацій та стар- тапів «Chernihiv Business Hub» провів конкурс проєктів на участь в освітній Інкубаційній програмі, мета якої – допомога тим, хто хоче займатися бізнесом та має конкурентоспроможну бізнес–ідею.

У Національному університеті «Чернігівська політехніка» працює відокремлений структурний підрозділ «Бізнес–інноваційний центр».

IV квартал
2021
Започаткування діяльності бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для сприяння діяльності експортоорієнтованих підприємств у всіх обласних центрах
Виконується

Миколаївська ОДА: діє студентський бізнес-інкубатор на базі Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, в якому проводяться навчання студентів, бажаючих реалізувати бізнес-ідеї та створити власне підприємство, готуються персональні та групові бізнес-плани з перспективними інноваційними ідеями, для участі у міжнародних грантових програмах. Працює “креативна лабораторія”, учасники якої генерують інноваційні та креативні бізнес-ідеї, розвивають власне креативне мислення.

Запорізька ОДА: створено та діють 5 бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів: Запорізького національного університету, Запорізької державної інженерної академії, комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Таврійського державного агротехнологічного університету у м. Мелітополі та Запорізького національного технічного університету (урочисте відкриття бізнес-інкубатору відбулося 11.10.2018, його діяльність сфокусована на розвиток бізнес-ідей у інноваційних сферах, зокрема, 3D-друку та моделюванні віртуальної реальності. Лабораторія інкубатору оснащена 3D-принтером, а в рамках Програми придбані комплектуючі для сучасної комп’ютерної станції, яка надасть нові можливості для роботи у цих сферах). Такі інкубатори в подальшому зможуть стати базами для створення центрів інноваційних технологій.

Київська ОДА: у 2018 році кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва збільшилась майже в 2 рази і становить 441 одиницю, зокрема: 11 бізнес-центрів, 6 бізнес-інкубаторів, 1 технопарк, 6 індустріальних парків, 12 лізингових центрів, 70 небанківських фінансово-кредитних установ, 8 фондів підтримки підприємництва, 11 інвестиційно-інноваційних фондів і компаній, 3 інноваційних кластери та 89 інформаційно-консультативних установ. Функціонує 80 громадських об’єднань підприємців, з якими налагоджена дієва співпраця органів виконавчої влади. Збільшення кількості об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва відбулося за рахунок утворення значної кількості інформаційно-консультативних установ та громадських організацій, що здійснюють свою діяльність у рамках міжнародної технічної допомоги, міжнародних грантів та проектів, які направлені на розвиток бізнесу в Україні.

Чернігівська ОДА: створено відокремлений структурний підрозділ Чернігівського національного технологічного університету “Бізнес-інноваційний центр” шляхом приєднання ДП “Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації”.

Волинська ОДА: на базі філій та центрів зайнятості Волинського обласного центру зайнятості (м. Луцьк, м. Ко- вель, м. Володимир–Волинський, м. Нововолинськ) функціонують Центри розвитку підприєм- ництва, за період 2020 року в яких проведено 156 заходів для 2463 учасників. Також в області реалізовується Проєкт «Створення Всеукраїнського мережевого бізнес–інкубатора для дивер- сифікації сільськогосподарського виробництва і розвитку кооперації у сільській місцевості». Його виконавець – Український державний фонд підтримки фермерських господарств.