Прогрес виконання Плану завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії України

(«дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі)
на 2017-2021 роки

 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання

Завдання 1. Зміцнення комплексної інституційної основи для стимулювання інновацій

II квартал
2021
Розроблення та затвердження регіональних планів створення та розвитку центрів інноваційних технологій
Виконано

Національний рівень

Міністерством освіти та науки України започатковано проекти “Розвиток інноваційної інфраструктури та вдосконалення інноваційної політики регіонів України” та “Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій”. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 569-р затверджено розподіл бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України. Це дозволить, зокрема, фінансувати проекти регіонального розвитку інноваційної економіки та інвестицій.

З листопада 2018 року розпочато виконання проекту “Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій”, в рамках реалізації якого передбачено:

 • створення Міжрегіонального офісу трансферу знань на базі МОН України та УкрІНТЕІ для підтримки, методично-інформаційного супроводу та координації регіональних мереж трансферу технологій;
 • розвиток регіональної мережі трансферу технологій в Харківській області на базі регіонального центру трансферу технологій;
 • розвиток регіональної мережі трансферу знань та цифрових технологій Південного регіону на базі створення в Одеській області регіонального центру трансферу знань та цифрових технологій;
 • створення міжрегіональної інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій колективного використання з використанням європейського підходу відкритих інновацій для залучення потенціалу регіональних інституцій та бізнесу;
 • створення міжрегіональної системи трансферу технологій, що забезпечуватиме підтримку інноваційної діяльності з використанням інтегрованих інформаційних ресурсів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 року № 733 “Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” затверджено план заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, яким передбачено:

 • впровадження системи стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізацій з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності;
 • врегулювання на законодавчому рівні державної підтримки суб’єктів господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність відповідно до цих пріоритетів.

Постановою схвалено сім програм регіонального розвитку, які фінансуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року № 827 в рамках Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України. Серед цих програм затверджена програма “Інноваційна економіка та інвестиції”, метою якої є підвищення конкурентоспроможності українських регіонів, зокрема шляхом формування сприятливого інвестиційного середовища, створення умов для активізації інноваційних процесів з урахуванням принципів смарт-спеціалізації. Програма зосереджена передусім на реалізацію напрямів “Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів” та “Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка інноваційної діяльності”, що дасть змогу збільшити питому вагу інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої продукції шляхом створення інституційних умов для розвитку інноваційної інфраструктури та розвитку науково-інноваційного співробітництва з реальним сектором регіональної економіки. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 596-р переможцями I конкурсного відбору визначено, зокрема, 10 проектів регіонального розвитку, спрямованих на розбудову інноваційної економіки та збільшення обсягів залучення інвестицій в регіональні економіки, а саме:

 1. Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій;
 2. Створення авіаційного кластера як “точки зростання” економіки Кіровоградського регіону;
 3. Розвиток інноваційної інфраструктури та вдосконалення інноваційної політики регіонів України на основі “розумної спеціалізації” (м. Київ, Київська, Вінницька, Миколаївська та Харківська області);
 4. Проект створення інноваційного бізнес-інкубатора на базі індустріального парку міста Дніпра;
 5. Інструменти розвитку бізнесу Львівської області;
 6. Інформаційно-аналітична підтримка підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області;
 7. Інноваційний кластер “Регіональний інноваційний HUB (RInnoHUB) (Миколаївська область);
 8. Інтеграція освіти, науки і виробництва – інноваційна модель регіонального розвитку (Миколаївська, Херсонська області);
 9. Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні (Івано-Франківська область);
 10. START_UP УНІВЕРСИТЕТ (Одеська область).

У 2017 році Україною отримано кошти другого траншу у сумі 5,5 млн. євро або 172,5 млн. грн., а наприкінці 2018 року – третього траншу у сумі 9,5 млн. євро, які у 2019 році також спрямовуватимуться на реалізацію проектів регіонального розвитку.

Держагентством з питань електронного урядування розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розвитку та створення інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету для подолання цифрової нерівності”, яким передбачається затвердження Національного Плану широкосмугового доступу до інтернету (погоджується з ЦОВВ) з метою забезпечення всіх шкіл якісним, високошвидкісним інтернетом, що сприятиме створенню інноваційних центрів у всіх регіонах України, забезпеченню кожного населеного пункту якісним інтернетом, стимулюватиме підвищення рівня економічної конкурентоспроможності, створенню нових робочих місць та вільного доступу всіх громадян України до інформації будь-якого типу та об’єму.

Регіональний рівень

Вінницька ОДА: З метою ефективної підтримки та супроводу інвесторів у Вінниці створено і працює комунальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій".
24 вересня у Вінниці було проведено Перший міжнародний інноваційний форум «Інноваційна система Поділля. Перезавантаження». Форум мав на меті популяризацію інноваційної діяльності, консолідацію інтелектуального потенціалу України у відповідності до європейських та світових стандартів, формування міжнародної мережі «Бізнес-Наука». Крім того, не менш важливим напрямком роботи форуму стала підтримка стартапів та культури підприємництва, створення центрів трансферу технологій та комунікаційної платформи для налагодження ефективного діалогу представників органів державної влади, бізнесу, наукових, освітніх і громадських організацій, пошуку інвестиційних ресурсів та додаткових джерел фінансування перспективних інноваційних проектів.

Донецька ОДА: 1) Донецькою обласною державною адміністрацією спільно з  ДП «Український науково-дослідний інститут скла» в Донецькій області розроблено стратегію розвитку інноваційного територіального скловиробничого кластеру у м. Костянтинівка. На теперішній час дана стратегія узгоджується  з потенційними учасниками кластеру.

2) Затверджено комплексну програму економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018-2020 роки (розпорядження голови обласної держадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18), яка сприятиме розвитку малого та середнього підприємництва на селі, створенню нових або розширенню існуючих виробничих потужностей та робочих місць у сільській місцевості. Зазначена програма передбачає сприяння кластеризації економіки агропромислового комплексу регіону шляхом створення молочного, м’ясного, овочевого та плодових агрокластерів. 

Закарпатська ОДА: З метою покращення інноваційного середовища та створення ефективної інноваційної інфраструктури засновано Науковий парк „Ужгородський національний університет”. Інноваційна діяльність Наукового парку спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області шляхом упровадження результатів науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ, ефективного використання наявного наукового потенціалу, широкого залучення вітчизняних та закордонних науково-технічних розробок.

Для ефективної реалізації запланованого визначено шість основних різносторонніх напрямів. Зокрема, упровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій та освоєння альтернативних джерел енергії; машинобудування та приладобудування; освоєння нових технологій виробництва та індустрії наноматеріалів; широке застосування технологій чистого виробництва та охорони навколишнього середовища; технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; упровадження нових технологій та обладнання для медичного обслуговування, лікування, фармацевтики.

Крім того в області триває робота щодо реалізації Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2021-2027 роки, до основних завдань і цілей якої є розвиток інноваційної інфраструктури: а саме підтримка МСП, відновлення роботи підтримки підприємництва Закарпатській області, стимулювання співробітництва між закладами освіти, науково-дослідними установами та підприємствами, а також розвиток бізнес-освіти.

В межах програми підвищеня конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019-2020 роки у червні 2020 року проведено засідання конкурсної комісії на якому визначено термін проведення конкурсу, умови та критерії відбору бізнес-проектів учасників конкуру. Крім того реалізується проект «трикутник знан» учасниками якогоєнаукові інституцї області, представники бізнес-середовища та влади. Розроблені заходи з реалізації  Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2021-2027 роки, якими передбачено розвиток регіональної інноваційної інфраструктури,а саме підтримка стартапів та інновацій в секторі МСП; відновлення фонду підтримки підприємництва Закарпатської області; стмулювання співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установамиі підприємствами області; розвиток бізнес-освіти.  

Івано-Франківська ОДА: Програмою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року визначено розвиток елементів інноваційної інфраструктури. В області налічується близько 20 інноваційних інституцій, до складу яких входять в переважній більшості підрозділи вищих навчальних закладів, науково-дослідні інститути, науково-виробничі компанії, науковий та індустріальний парки, громадські організації.

Кіровоградська ОДА: В області здійснюється реалізація Програми впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 19 травня 2017 року № 283  (далі-Програма). 

Вживалися заходи щодо створення  на території області двох агропромислових кластерів, які займатимуться розробкою різноманітних видів обладнання для нагляду за станом посівів та пропонуватимуть комплексні послуги з вирощування, зберігання, збуту та переробки врожаю.

У рамках реалізації програми інформатизації Кіровоградської області "Електронна Кіровоградщина" на 2017-2019 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 19 травня 2017 року № 284, проводиться робота з розбудови та активізації функціонування Кластера з інформаційних технологій Центрального регіону у концепції Четвертої технологічної революції "ІТ-Альянс 4.0" на базі Льотної академії НАУ. 25 вересня 2018 року на базі Льотної академії НАУ відкрито представницький офіс та дослідницький центр компанії з розробки та виробництва дронів"SafeusDroneCo., Inc" (Республіка Корея).

Львівська ОДА: З метою забезпечення промисловості Львівщини якісними кадрами, сучасними інноваційними рішеннями, продукування ефективних стратегічних механізмів індустріального розвитку, обласною державною адміністрацією розроблено ініціативу “Львівський промисловий ХАБ” (надалі – ХАБ). ХАБ - це створення регіонального науково-практичного центру із розвитку освіти і промисловості.

Функціональна структура ХАБу передбачає дві основні складові: Центр аналітичного забезпечення та галузеві промислові кластери, котрі у своїй синергії повинні забезпечувати виконання вищезгаданих завдань та продукування точок економічного зростання.

Луганська ОДА: Регіональною цільовою програмою розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018-2020 роки та Планом заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року передбачено створення бізнес-інкубатора у 2019-2020 роках. При Донецькому державному технічному університеті створений Інноваційний центр, що надає освітні послуги з питань ведення бізнесу та підприємницької діяльності, та в рамках діяльності якого діє креативний простір для студентів і молодих підприємців. Результатом діяльності Інноваційного центру ДонДТУ стала підготовка бізнес-плану для участі в програмі малих грантів ПРООН “Підтримка підприємництва серед ВПЛ і місцевого населення Донецької та Луганської областей”. Підсумком участі в програмі стала перемога в конкурсі на отримання гранту в сумі 158,900 тис грн для відкриття мовної школи та ІТ-академії.

Миколаївська ОДА: Проведено презентацію Інноваційного кластеру “RInnoHUB у м. Первомайськ на конференції “Ефективний кредит” за участі 120 підприємців м. Первомайськ та районів області. Також проведено презентацію проекту у філіалі НУК ім. адмірала Макарова в м. Первомайську, на постійній основі проводяться презентації проєкту для студентів, наукових співробітників та представників бізнесу.

Проведено 8 мікро-презентацій кластеру на різноманітних заходах.

Оголошено відкритий конкурс стартап-проектів, реєстрація на який почалась 01.03.2019  Фінал конкурсу планується у листопаді 2019 року.

Розроблено навчальний план стартап-школи “Ri-STAR”. Відкриття стартап-школи заплановано на початок квітня 2019 року.

В області  продовжується  реалізація проекту Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний HUB» (RInnoHUB)».

Ведуться перемовини щодо можливості залучення учасників проєкту RInnoHUB до програми ЄС з міжнародного обміну «Erasmus for young Entrepreneurs». Програмою передбачено навчання підприємців у досвідчених керівників малого бізнесу в інших країнах-учасницях

З метою підвищення професійного рівня викладачів та отримання міжнародного досвіду у сфері аграрної освіти Миколаївським національним аграрним університетом впроваджено програми обмінів із центром МАШАВ (Ізраїль) та FEP (США). Для розширення партнерських відносин продовжено співпрацю МНАУ з Таджицьким аграрним університетом, Казахським науково-дослідним інститутом ґрунтознавства і агрохімії, Вищою школою економіки Міланської політехніки.

У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова проведено панельну дискусію «Цифрові навички для е-урядування та інформаційної безпеки», участь у якій взяли Посол Естонії в Україні, представники Департаменту кіберполіції України, експерти U-LEAD | EGOV4UKRAINE та ін. 

Делегацією Миколаївського національного університету  імені В. О. Сухомлинського у березні п.р. презентовано результати наукових досліджень під час Міжнародної наукової конференції «Multilingualism and Multilingual Educationі у Білефельдському університеті прикладних наук (Німеччина).

У травні команди Чорноморського національного університету імені Петра Могили посіли ІІ місце (розробки у сфері допомоги немовлятам) на Всеукраїнському фестивалі інновацій та ІІІ – у Конкурсі стартап-проєктів ІТ-Eureka (проєкт Home Mappy для допомоги людям із слабким зором).

У вересні 2019 року під час заходів, присвячених «Дню підприємця 2019», проведено бізнес-інкубатор для студентів та конференцію «Інновації як основа сучасного підприємства».

На базі Регіонального фонду підтримки підприємництва відкрито Стартап школу RіStar (структурного елементу RInnoHUB). У листопаді заплановано проведення конкурсу стартап-проєктів.

В соціальній мережі Facebook створено сторінку та групу проєкту RInnoHUB, яка  наповнюється інформацією про інновації у світі та Україні, а також про плани та перспективи проєкту.

Одеська ОДА: Одеську область включено, як пілотний регіон за проектом смарт-спеціалізації, в рамках якого буде проведено заходи щодо виявлення підприємницького потенціалу Одеської області, пошуку інноваційних сфер, для включення до Стратегії розвитку Одеської області на період 2021 – 2027 р.р.

В рамках впровадження пілотного проекту «Агропромисловий кластер з питань розвитку бджільництва» затверджено план заходів з реалізації у 2018 - 2021 роках пілотного проекту агро-еколого-рекреаційного кластеру в Тарутинському районі Одеської області «Фрумушика-Нова».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827 «Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку», у порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС конкурсною комісією, утвореною Мінрегіоном, по програмі регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції» відібрано проект «START-UP Університет», ініціатором якого є Одеська обласна державна адміністрація. В рамках проекту передбачено функціонування коворкінгової зони як територіального осередку підвищення рівня економічної грамотності молоді, проведення бізнес-навчання за допомогою прослуховування відповідних курсів як в м. Одеса, так і в районах доступного (у фінансовому, часовому та географічному вимірах) бізнес-навчання в актуальних для молоді формі й змісті, проведення “Start-up battle” - конкурсів бізнес-проектів за участю в якості журі підприємців та потенційних інвесторів.

Питаннями інноваційних технологій в області займаються: південний науковий центр НАН України та МОН України, Одеський інноваційно-інформаційний центр ТОВ «ІНВАЦ», які розглядають інноваційні проекти та сприяють їх реалізації.

МОН України та ДНУ "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" реалізує проект «Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій».

В Одеській області функціонує однин науковий парк –ТОВ «Науковий парк Одеського національного політехнічного університету» яким передбачено співпрацю щодо: освоєння нових технологій створення енергогенеруючих потужностей на основі когенераційних установок; створення індустрій нанотехнологій, наноматеріалів та виробництво продукції з них; застосування технологій поводження з радіоактивними технологіями та зменшення їх негативного впливу на навколишнє середовище; встановлення теплових насосів; сонячних колекторів; впровадження систем електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання тощо науковим парком реалізовано наступні проекти: створення науково-технічної продукції «визначення теплових втрат в тепломережі КП «Одеської ТЕЦ»; створення науково-технічної продукції «Апробація «Типової програми оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації корпусів, верхніх блоків та головних розємів реакторів» енергоблоків ВВЕР-1000» ПМ-Т.0.03.415-16» у частині розрахунку теплогідравлічних параметрів»; надання послуг з підвищення кваліфікації фахівцям ДП «НАЕК «Енергоатом».
В процесі реалізації перебуває проект щодо розробки та виготовлення зарядочутливих підсилювачів (12 каналів) для погодження вітроперетворювачів  МВ-43і апаратури виміру вібрації УИПВ-9. Реалізація проекту спрямована щоб за рахунок зменшення водної ерозії та грибкового ураження зменшити ймовірність травматизму людей, аварійність експлуатації транспорту, збільшити термін служби фасадів та приміщень будівель.

Полтавська ОДА: облдержадміністрацією спільно з провідними закладами вищої освіти регіону наразі розробляється проект програми розвитку науки та інноваційної діяльності Полтавської області. З метою розвитку інноваційного підприємництва та трансферу технологій у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відкрили першу в області Стартап-школу, створену спільно з інноваційним холдингом “Sikorsky Challenge” за підтримки Ізраїльської асоціації підприємців.

З метою розвитку інноваційного підприємництва та трансферу технологій у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка діє Стартап-школа «Sikorsky Challenge», створена спільно з інноваційним холдингом за підтримки Ізраїльської асоціації підприємців. Студенти, молоді вчені та науковці протягом 9 місяців разом з досвідченими тренерами з Ізраїлю, США та України працювали над пошуком нових ідей, розробляли бізнес-моделі, вчилися як залучати інвестиції у свої стартапи та створювати бізнес-проекти.

20 червня 2019 року відбувся перший випуск. 46 випускників школи презентували 12 проектів, кращий з яких отримав фінансову винагороду на розвиток свого стартапу.

На базі Полтавського університету економіки і торгівлі діє бізнес-інкубатор та StartUp клуб YEP. Також у 2019 році заклад вищої освіти обрано для участі у програмі підтримки підприємництв у співпраці з Університетом Порстсмуту (Велика Британія).

Підтримка стартапів та навчально-наукових центрів:
-    у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» працюють Стартап-школа мережі «Sikorsky Challenge» та бізнес-інкубатор, які мають іноземних партнерів з Ізраїлю, США, Китаю, Польщі та Азербайджану та спрямовані на розвиток інноваційного підприємництва та трансферу технологій;
-    працює перший в Україні сучасний навчально-науковий центр нафтових і газових промислів, створений Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та ДП «Сіменс Україна», яка вклала об’ємний портфель програмного забезпечення та устаткування. 
-    на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» у березні 2020 року відкритий тренінг-центр компанії «Wellsite Digital» для навчання та сертифікації фахівців нафтогазового профілю за стандартами IWCF;
-    на базі Полтавського університету економіки і торгівлі спільно з ГО «Платформа інноваційного партнерства» створено бізнес-інкубатор та підприємницький клуб «YEP - StartUp PUET». Метою проєкту є забезпечення комплексної підтримки студентів, молодих учених та підприємців для розвитку проєктів у різних сферах, зокрема інноваційних та технологічних проєктів. Ведеться робота щодо створення наукового парку «Енергоефективні технології» у Полтавській області відповідно до Закону України «Про наукові парки». Засновник - Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Пріоритетні напрямки діяльності: економічно і соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні.

Створено медовий кластер «Меди Межиріччя» у Семенівському районі Полтавської області, що надає можливість збільшити продуктивність та, відповідно, експортні можливості виробників меду.                            

Рівненська ОДА: У травні 2018 року сім IT-компаній Рівного, які працюють у софт індустрії, об’єдналися в IT-кластер "Rivne It Cluster". В подальшому до роботи кластеру планується залучення не тільки софт, а й хард компаній, які працюють у місті. Громадське об’єднання "Rivne It Cluster" упродовж 2018 року провело декілька заходів, зокрема виставку ІТ вакансій (листопад). У листопаді 2018 року було підписано Меморандум про співпрацю з виконавчим комітетом Рівненської міської ради, який передбачає досягнення наступних цілей: розвиток галузі інформаційних технологій, еко-системи, популяризація міста Рівне, як міста, де комфортно жити та працювати ІТ спеціалістам.

Наприкінці 2018 року громадська організація "Центр сприяння бізнесу" запровадила проведення у Рівному інформаційних заходів для підприємців регіону у форматі "Бізнес - сніданку". З початку року вже проведено 4 тематичних бізнес-сніданки та 28.03.2019 року відбудеться черговий. Серед тем, які висвітлюються під час заходу, зокрема: Digital-маркетинг; проведення перевірки Державною регуляторною службою України; мотивація персоналу, оцінка ефективності роботи компанії; відео-контент та стратегії просування в інтернеті для бізнесу; безпека бізнесу, основи фізичної, інформаційної та економічної безпеки. Окрім цього, на офіційній сторінці Центру сприяння бізнесу постійно розміщуються аналітичні матеріали, поради та рекомендації з актуальних для бізнесу питань.

Cумська ОДА: у Сумському університеті створено та функціонує Центр науково-технічної і економічної інформації, який опікується комплексом питань, що пов’язані з інноваційною діяльністю та трансфером технологій. Центром створено та підтримуються бази даних “Науково-технічні розробки Сумського державного університету” та “Технологічні запити Сумського державного університету”, ведеться регіональний інформаційний ресурс інноваційних розробок та проводиться інформування про можливості комерціалізації наукових розробок. Функціонує університетський офіс Національної мережі трансферу технологій (NTTN), що є першим етапом у проекті формування регіональної мережі трансферу технологій. У рамках реалізації Програм розвитку АПК та сільських територій Сумської області на період до 2020 року передбачено комплекс заходів із збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, створення агрокластерів, підтримки зайнятості сільського населення та підвищення їх добробуту.

Тернопільська ОДА: У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя створений та діє центр трансферу технологій, який у своєму складі має 12 наукових центрів за перспективними напрямами досліджень. Інноваційна діяльність ведеться у тісній співпраці з іншими закладами вищої освіти, підприємствами, установами, що загалом включає 21 установу. Тернопільська ОДА є членом відкритої партнерської платформи Програми Федерального міністерства економіки та енергетики ФРН з перепідготовки управлінських кадрів “Fit for Partnership with Germany” у Тернопільській області. Відповідно до умов програми керівники та менеджери експортоорієнтованих підприємств, організацій області мають можливість стажування та налагодження контактів, взаємовигідного співробітництва з підприємствами Німеччини.

З метою поширення серед населення знань і навичок, необхідних для започаткування підприємницької діяльності, в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя проводяться тренінги з підготовки майбутніх підприємців, де фахівці ознайомлюють із основами створення власної справи, законодавством, яке регулює відносини у сфері міжнародного економічного співробітництва, правилами складання бізнес-плану та ін. Так, створений у закладі Міжуніверситетський регіональний Стартап-центр дав можливість отримати сучасне комп’ютерне обладнання, пройти стажування викладачів університету у провідних європейських закладах вищої освіти, здійснити апробацію п’яти сучасних дисциплін з підприємництва, інноваційного менеджменту, захисту інтелектуальної власності, розвитку лідерства та бізнес-планування для студентів інженерних та комп’ютерних спеціальностей. В той же час курси з підприємництва в рамках довгострокових програм навчання надаються в Стартап-центрі і для осіб, які хочуть розпочати бізнес на основі власних інноваційних ідей. Кафедра комп’ютерних наук університету разом із Cтартап-центром ініціює платформу для офлайн тренінгової групи студентів, які бажають пройти курс CS50 «Основи програмування».

Харківська ОДА: Розроблено План заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року. На базі Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка відкрито навчально-науковий центр “John Deere Training Center”.

На базі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» відкрито 2-й Регіональний центр руху «Індустрія 4.0 в Україні».

У Харківському національному університеті радіоелектроніки започатковано роботу академічного бізнес-інкубатору «YEP!», який має стати майданчиком для підтримки студентських ініціатив і стартапів.

Протягом 2018 року на базі провідних закладів вищої освіти відкрито:

 • науковий Навчально-виробничий Центр з 3D-систем та лабораторії “Високі технології у машинобудуванні” (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”)
 • навчально-наукова лабораторія «Системи керування електроприводами та електричних апаратів» спільно з компанією “Шнейдер Електрік”, Франція (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова);
 • проект “Innovations Campus”, у рамках якого функціонуватиме Школа малого і середнього підприємництва, коворкінг, спеціальна безкоштовна інноваційна освітня програма з інформаційних технологій (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”);
 • Центр трансферу технологій “Мегаполіс”, метою діяльності якого є створення умов для об’єднання зусиль наукової спільноти, представників бізнесу та органів влади у вирішенні задач позитивних змін соціально-економічного рівня регіону (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова);
 • перший в Україні інноваційний бізнес-інкубатор, спрямований на залучення інвестиційного капіталу та посилення конкурентної здатності нових hitech-бізнес-проектів, стартапів у сфері механіки, хімії, електрики та космічної інженерії, фармакології, медицини, інформаційних технологій, штучного інтелекту, блокчейну (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”).

Протягом звітного періоду за участю Департаменту проведено наступні заходи:

- презентація-ярмарок за темою «Фінансування малого та середнього бізнесу лізинговими компаніями» (10.04.2019);

- обласна робоча нарада за темою «Про хід проведення комплексу весняно-польових робіт в господарствах Харківської області» (12.04.2019);

- організація і проведення наради з керівниками структурних підрозділів агропромислового розвитку районних державних адміністрацій з питання «Про підсумки проведення весняно-польових робіт і підготовки до збирання ранніх зернових і зернобобових культур господарствами області» (11.06.2019).

У сфері агропромислового комплексу регіону активно діяли:

Національний науковий центр «Інститут експериментальної клінічної ветеринарної медицини» НААН України. В Інституті функціонує Вимірювальний центр ННЦ «ІЕКВМ», акредитований  на відповідність міжнародним вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (№ 2Н1327 від 05.11.2018 р.). На його базі також організовано Інноваційний центр з надання діагностичних та консалтингових послуг ННЦ «ІЕКВМ».

Інститут тваринництва НААН України - рішенням Президії НААН № 16/01 від 31.10.2018 включено до складу Східного міжрегіонального наукового центру НААН для забезпечення інноваційного розвитку  аграрного  сектору, сприяння широкому використанню високоефективних наукових розробок в регіонах.

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України , головними  завданнями якого є розробка програм наукового та кадрового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору та сільських територій регіонів, моніторинг стану їх виконання, сприяння широкому використанню високоефективних наукових розробок в зоні діяльності Центру; створення та ведення реєстру інноваційних продуктів і проектів (стартапів), сприяння організації та кооперуванню їх впровадження із зарубіжними науковими розробками та партнерами ітд.

Харківський національний університет радіоелектроніки - на базі якого відбулися:

- регіональний фінал тримісячної програми YEP Starter, у рамках якої учасники вчились                   

- розробляти власні стартапи та доводити їх до успішної реалізації (21.05.2019);

- у рамках проекту Open IT відбувся Workshop за темою «Embedded Systems», організований Kharkiv IT cluster (22.05.2019);

- стартував перший в Україні Хакатон присвячений штучному інтелекту, який проходить за підтримки компаній AltexSoft та Akvelon Ukraine (18.05.2019);

- відбувся семінар «Security Day», в рамках якого відомі українські спеціалісти з кібербезпеки розповіли про сучасні ризики цифрового світу, системи захисту та джерела проникнення у персональні данні (25.04.2019);

- презентація програми Інкубатора «Cisco» (Cisco Incubator Program), організована за ініціативою мережної академії «Cisco» (11.04.2019).

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» - на базі кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Університету відкрилася інноваційна Навчальна лабораторія 3D моделювання, обробки і друку (03.06.2019);

      - на базі кафедри турбіно будування Університету відкрився науково-технічний центр «Турбооптімум», завдання якого -  підтримка наукової, винахідницької діяльності студентів, молодих вчених, розвиток їх взаємодії (27.05.2019);

    -  відбувся Фестиваль науки Hands on Science, де команди школярів презентовали свої 19 наукових проектів за напрямами: енергетика, екологія, фізика, електроніка, робототехніка, хімія, 3D-моделювання(18.06.2019);

    - на базі Університету відбулися дві масштабні олімпіади з робототехніки - студентська олімпіада «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» та олімпіада для школярів «ROBOFEST Kharkiv 2019» (22.04.2019);

     - на базі Університету відбулася Міжнародна конференція «Computational Linguistics and Intelligent Systems» (CoLInS-2019), яка об’єднала студентів, вчених, представників бізнесу з метою обговорення результатів останніх досліджень в галузі обробки природної мови і розвитку інтелектуальних комп’ютерних систем, обміну  ідеями (18-19.04.2019).

Також заходи щодо розвитку агропромислового комплексу проходили у інших установах: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім.О.Н .Соколовського» НААН України; Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого Харківський національний університет внутрішніх справ Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова:

- у рамках угоди про співробітництво між Університетом та ІТ компанією «СНІ SOFTWARE» (м. Харків) на базі кафедри прикладної математики і інформаційних технологій  введено в дію навчально-наукову лабораторію «Інтернет речей», що  є першим важливим етапом  створення  багатофункціонального навчального центру компанії  «CHI SOFTWARE» (10.09.2019 р.).

Запроваджено пілотний проект у закладах фахової середньої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Учасниками стали 44 заклади освіти. Протягом чотирьох років вони розроблятимуть з роботодавцями оптимальні і способи впровадження зазначеної освіти. 
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова: 
28.02.2020 – підписано Меморандум про співпрацю між Університетом та бізнес спільнотою “Energy Club”. Мета – розвиток енергетичної галузі України та вищої освіти у галузі енергетики.
04.03.2020- відкрито лабораторно-освітній центр «Хіміїі інтегрованих технологій :лабораторія фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії, лабораторія органічної хімії, лабораторія загальної хімії,Centre Ceramic Laboratory,PVCLab-лабораторія лакофарбових композиційних матеріалів».

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”:

14.02.2020 Університетом підписано трьохсторонню угоду з “Centrum Doradztwa Edukacyjnego” (Польща) та ГО «інноваційні технології в освіті» яка передбачає організацію виробничої практики для студентів різних технічних спеціальностей бакалаврату та магістратури на high- tech підприємствах, розташованих на території Польщі.
12.03.2020-підписано угоду з Магдебурським Університетом (Німеччина) та про співпрацю та про подвійні дипломи для магістерських програм за напрямками «електротехніка» , «машинобудування» 
29.01.2020-відбулось вікриття інноваційного симуляційного «Центру медичної допомоги».
Харківським національним університетом радіоелектроніки підписано угоду про співпрацю з Університом ім. Павла Йозефа Шафарика у м. Кошиці.

Харківський національний університет радіоелектроніки:

- розпочато реалізацію проєкту «Deep Intelligent Optical and Radio Communication Networks» у рамках  програми Єврокомісії RISE 2020;
- розпочато реалізацію нового освітнього проєкту  спільного з Університетом Лінеус (Швеція) «E LearningToday: Trends and Innovations»;
- на кафедрі Проектування та експлуатації електронних апаратів Університету спільно з            ТОВ Фенікс Контакт та «PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG» відкрито сучасну лабораторію «Вбудованих систем управління»;
- відбувся тренінг із підготовки міжнародних проєктів за напрямком» Еразмус + Жан Моне.

Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) з метою розвитку та активізації інноваційної діяльності в Харківській області надаються послуги суб’єктам господарювання (проводяться навчальні семінари) з широкого спектру питань агропромислового виробництва, а також надаються консультації з питань, які належать до галузей рослинництва та тваринництва, а також з менеджменту та ведення агробізнесу. Така діяльність спрямована на підвищення інтелектуального потенціалу села, на якісні зміни рівня знань сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення, яка призводить до формування ринкових стереотипів мислення і поведінки та зростання мотивації виробничої і соціальної діяльності у сільських громадах.
Протягом ІІ кварталу 2020 року за участю Департаменту проведено наступні заходи:
- відеосемінар за міжнародною програмою CPA Agro «Сертифікований професійний бухгалтер агросектору» на тему: «Нові податкові/трудові норми, блокування ПН/РК, споживання пального, держпідтримка, земельна реформа, суди» (травень 2020 року);
- Другий форум в галузі бджільництва у форматі відео-Zoom-конференції «Необхідність законодавчих змін у галузі бджільництва» (24 квітня 2020 року) У роботі форуму взяли участь представники департаментів агропромислового розвитку всіх областей України, керівники територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, галузеві асоціації та пасічники;
- вебінар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за підтримки ЮНІДО (Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку) на тему: «Актуальна проблематика кластерної взаємодії» (13 травня 2020 року). Участь у вебінарі взяли керівники та спеціалісти Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Серед тем, які розглядалися, були реакція кластерних спільнот на виклики пандемії та економічного спаду,  приклади іноземних  кластерів щодо діяльності у нових умовах, рекомендації для органів  державної влади та бізнес-об’єднань щодо першочергових кроків підтримки вітчизняних кластерів;
- онлайн-конференція «Розвиток галузі бджільництва. Взаємодія: 
пасічник – аграрій – влада» (29 травня 2020 року). У роботі онлайн-конференції взяли участь фахівці Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної  адміністрації та громадської організації «Спілка пасічників Харківської області». У рамках заходу були обговорені питання стосовно алгоритмів взаємодії пасічників з аграріями та органами влади;
- відео-Zoom-конференція з питання «Взаємодія з органами статистики» (03 червня 2020 року) за участю Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, представників Державної служби статистики України та департаментів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій України. Під час заходу були обговорені питання подання статистичної звітності.
За інформацією Департаменту науки і освіти обласної державної адміністрації      продовжується реалізація пілотного проєкту в закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, а саме у 6-ти закладах Харківської області: Національний технічний університет «ХПІ», Харківський державний університет харчування та торгівлі, Український державний університет залізничного транспорту України», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є Жуковського «ХАІ», Харківська державна зооветеринарна академія, ДВНЗ «Харківський коледж транспортних технологій» 
Також, у звітному періоді інноваційна діяльність відбувалася у провідних закладах вищої освіти області, зокрема, було проведено наступні заходи:
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»:
- у травні 2020 року наукова робота дослідників НТУ «ХПІ»  «Використання безпілотників для підвищення безпеки та ефективності енергетичної системи України» була подана на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2020 року. Так, нова технологія дозволяє отримати значний економічний ефект від впровадження комплексу БПЛА в електроенергетичну систему України та створена у співпраці з представниками Вінницького національного технічного університету, Інституту технічної теплофізики НАН України, АК «Харківобленерго».
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна:
- 25.06.2020 р. в рамках реалізації проєкту «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасний стан та погляд у майбутнє» відбулася інтерактивна лекція доктора М. Віллессона з Університету Ліннея (Швеція) за темою «Фінансування інвестиційних проєктів».

Харківський національний університет радіоелектроніки:
- 11.06.2020 р. з метою реагування на сучасні виклики в умовах пандемії COVID-19 Університет уклав Договір про наукове-технічне співробітництво з ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України», метою якого є проведення ефективної високоякісної теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів; проведення переддипломної практики; підвищення кваліфікації викладачів і співробітників; участь у розробці та реалізації інтеграційних наукових проєктів.

Також, зазначаємо, що з метою розбудови інноваційної інфраструктури для реалізації проєкту «Харківщина – Кремнієва долина України» та створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії на території Харківської області відповідно до Указу Президента України від 03.09.2020 № 371/2020 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії в Україні» розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.09.2020 № 612 утворено робочу групу з вищезазначеного питання.

Херсонська ОДА: На території області у рамках підписаного під час Х Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток» (29.09.2017) Меморандуму про співпрацю та партнерство стосовно забезпечення підтримки інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового комплексу між Херсонською обласною державною адміністрацією та Національною академією аграрних наук України, створено Центр інноваційного розвитку територій Херсонської області.

На виконання плану реалізації зазначеного Меморандуму 31.01.2019 року на базі Інституту зрошуваного землеробства НААН відбулася зустріч з представниками турецької компанії «May Tolum», під час якої було продемонстровано наукові досягнення та розробки провідних вчених. За результатами зустрічі обговорено питання щодо спільної селекційної роботи, діяльності по створенню сумісних сортів нішових культур, розробки та впровадження інноваційних технологій їх вирощування.

Крім того, інноваційні досягнення було представлено під час регіональної конференції “Створення умов для реалізації експортного потенціалу” у рамках щорічної Південної агропромислової виставки “Фермер-2019” (27.02.2019, територія ККЗ “Ювілейний”, м. Херсон). Зазначений захід проводився за участі представників ТПП України, Митниці ДФС у Херсонській області та проекту Міжнародного Торгового Центру (ІТС) “Сприяння виходу малих та середній підприємств плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої вартості”.

01.03.2019 в обласній державній адміністрації відбулося перше засідання робочої групи зі створення кластера креативних індустрій Херсонщини, участь в якому взяли представники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднань і навчальних закладів, бізнесу та культури.

Створення кластера креативних індустрій ініційовано ГО «Бізнес-асоціація “МИ-Херсонці” для розвитку ефективних механізмів співпраці та популяризації креативної економіки в регіоні. Дану ініціативу підтримують Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ та Регіональний фонд Східного партнерства з питань реформи державного управління.

Кластер креативних індустрій Херсонської області об'єднає представників креативних індустрій і представлятиме спільні інтереси на всіх рівнях – місцевому, регіональному, національному, міжнародному. Окрім того, сприятиме формуванню регіональної політики в новому перспективному напрямку. Кластер креативної економіки допоможе аналізувати ринок попиту і товари, послуги і фахівців, і адаптувати спеціальності, за якими навчають молодь у вищих навчальних закладах, до нових економічних умов.

20 липня 2019 року проведено міжнародний агрофорум «АГРОПОРТ Південь Херсон 2019», в ході якого проведено ряд заходів, які висвітлювали та охоплювали інноваційну та технологічну складову сфер зрошення, бджільництва, вівчарства, кролівництва, аквакультури, горіхівництва, кормовиробництва, створення ланцюгів доданої вартості та логістики сільгосппродукції.

Хмельницька ОДА: з метою створення умов для розроблення перспективних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нових матеріалів для зміцнення поверхні за допомогою наночастинок, моделювання та розробки інтелектуальних поведінкових алгоритмів виживання мобільних безпровідних роботизованих платформ в агресивному середовищі, розробки модульних освітніх програм для різних фаз підготовки фахівців у сфері освітнього менеджменту, у Хмельницькому національному університеті створено:

 • 8 інноваційних центрів,
 • відділ комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності,
 • центр дослідження,
 • 8 наукових центрів.

Чернівецька ОДА: за ініціативою Асоціації «Кластер буковинських інноваційних технологій “Cluster bit” та Чернівецьких вищих навчальних заходів реалізовано проект “ІТ-Осінь-професії майбутнього”, спрямованого на ознайомлення молодого покоління з інноваційними технологіями, формування як теоретичних, так і практичних уявлень про вибір майбутньої професії.

Реалізовано навчальний проект “Education-BukStartUp”, який складається з теоретичного та практичного модулів розробки стартап-проектів. Складено технічне завдання щодо розробки та створення відкритої універсальної краудфандінгової платформи для пошуку фінансових ресурсів, спрямованих на реалізацію стартап-проектів.

З метою підтримки розвитку інноваційних технологій, створення ІТ-рішень у сфері малого та середнього підприємництва, за фінансової підтримки Чернівецької міської ради, на базі Асоціації “Кластер Буковинських інноваційних технологій імені Йозефа Шумпетера” організовуються та впроваджуються бізнес-освітні заходи, спрямовані на реалізацію стартап-ідей(проектів).

Чернігівська ОДА: на базі Чернігівського національного технологічного університету створено:

 • Навчальний науково-виробничий центр аутсорсінгу “Інноваційна гібридна стратегія ІT-аутсорсінгового партнерства з підприємствами”,
 • Лабораторія вбудованих спеціалізованих комп’ютерних систем,
 • Лабораторія телекомунікацій та комп’ютерного зору,
 • Лабораторія прецизійного зварювання тиском,
 • Лабораторія шліфування та різальних інструментів,
 • Лабораторія комп’ютерної і експериментальної механіки,
 • Лабораторія кібербезпеки за проектом НАТО Cyber Rapid Analysis for Defence Awareness of Real-time Situation – CyRADARS,
 • Відокремлений структурний підрозділ Бізнес-інноваційний центр.

На базі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут” функціонує Інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві в умовах Полісся.

У 2019 році до Програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина - конкурентоспроможний регіон» було внесено зміни, якими передбачено проведення конкурсу «Краща інноваційна розробка». Конкурс проводиться з метою стимулювання та заохочення інноваційної діяльності, популяризації та просування на ринок інноваційних розробок, нарощування обсягів виробництва інноваційної продукції, стимулювання і заохочення винахідників до розробок з подальшим впровадженням новацій.

Також планується на базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області реалізувати проект зі створення Центру підтримки підприємництва, інновацій та стартапів Чернігівської області  як постійно діючого органу для підтримки МСП,  інкубації підприємців-початківців, майданчика для  налагодження взаємодії представників бізнесу, влади, наукової спільноти та громадськості  (бізнес-акселератор, коворкінг-зона, інноваційна лабораторія-майстерня), підвищення ефективності роботи сектору МСП та інноваційної активності в регіоні.

Чернігівський національний технологічний університет є партнером Громадської спілки «Об’єднання підприємств ІТ галузі Чернігівщини  «Чернігівський ІТ кластер». Проекти, які реалізуються спілкою, спрямовані на розвиток та популяризацію ІТ-галузі, підвищення рівня освіти фахівців у цій галузі.

На базі Чернігівського національного технологічного університету створено та діють такі структури: Навчальний науково-виробничий центр аутсорсінгу «Інноваційна гібридна стратегія ІT-аутсорсінгового партнерства з підприємствами», Лабораторія вбудованих спеціалізованих комп’ютерних систем, Лабораторія телекомунікацій та комп’ютерного зору, Лабораторія прецизійного зварювання тиском, Лабораторія шліфування та різальних інструментів, Лабораторія комп’ютерної і експериментальної механіки, Лабораторія кібербезпеки за проектом НАТО Cyber Rapid Analysis for Defence Awareness of Real-time Situation – CyRADARS, Відокремлений структурний підрозділ Бізнес-інноваційний центр.

Функціонує інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві в умовах Полісся, створений на базі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут». В інституті також працює 10 навчально-науково-виробничих та навчально-виробничих лабораторій.

На базі Академії Державної пенітенціарної служби – науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України, який здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за пріоритетними напрямами реформування та функціонування органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

На території області функціонує Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, одним з ключових напрямків роботи якої є підтримка розвитку підприємництва в регіоні. На постійній основі для представників регіонального бізнесу проводяться різні тренінги, семінари, мітапи, тощо. Агенція активно співпрацює з представниками ІТ-спільноти, як однієї з найбільш креативних галузей економіки.  Проводяться спільні заходи, забезпечується інформаційна підтримка ІТ-конференцій, які проводить кластер.

26.02.202 за експертної підтримки проєкту FORBIZ в Чернігові відкрився Центр підтримки підприємництва, інновацій та стартапів - сучасний простір для обміну досвідом, ідеями та кращими практиками серед підприємців, інноваторів та управлінців. Відповідний Центр планує надавати ряд послуг в одному місці, це, зокрема: консультації для бізнесу, бізнес-інкубатор, бізнес-акселератор, коворкінг, лабораторія-майстерня.

На базі закладів вищої освіти області функціонують наукові підрозділи, які проводять дослідження, спрямовані на створення новітніх технологій, нових видів техніки, методів та теорій. Це такі структури Національного університету «Чернігівська політехніка»: навчальний науково-виробничий центр аутсорсінгу «Інноваційна гібридна стратегія  ІT-аутсорсінгового партнерства з підприємствами», сертифікаційний центр продукції Чернігівського національного технологічного університету, відокремлений структурний підрозділ Бізнес-інноваційний центр Чернігівського національного технологічного університету, лабораторії вбудованих спеціалізованих комп’ютерних систем, телекомунікацій та комп’ютерного зору, прецизійного зварювання тиском, шліфування та різальних інструментів, комп’ютерної і експериментальної механіки, кібербезпеки за проєктом НАТО  Cyber Rapid Analysis for Defence Awareness of Real-time Situation– CyRADARS (код G5286 CyRADARS).

Науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України, який функціонує на базі Академії Державної пенітенціарної служби, здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за пріоритетними напрямами реформування та функціонування органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

Працює інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві в умовах Полісся, створений на базі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут». У 2020 році в інституті продовжує функціонувати 10 навчально-науково-виробничих і навчально-виробничих лабораторій, а саме: рослинництва, тваринництва, з ведення фермерського господарства, технічного і технологічного обслуговування, діагностування і ремонту, переробки сільськогосподарської продукції, біологічного землеробства, енергозбереження, енергоефективності та нетрадиційних джерел енергії, інтелектуальної власності, луб’яних та олійних культур.

Київська МДА: Проектом Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості на 2019 – 2022 роки передбачено заходи щодо підтримки та виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінюючої продукції, а саме: - створення кластерних об’єднань та інших форм організації інноваційної діяльності міста Києва, - проведення щорічного бізнес-форуму «Формування кластерних відносин як чинник сталого розвитку промислових підприємств», - створення Київського інноваційного хаба індустрії моди на базі Кластера легкої промисловості у м. Києві.

IV квартал
2021
Розроблення та затвердження плану підтримки інновацій для кожного з перспективних кластерів
Виконується

Регіональний рівень

Волинська ОДА: З 2014 році діє Волинський туристичний кластер, що є одним із засновників Транскордонного польсько-білорусько-українського туристичного кластеру, до якого також увійшов Брестський туристичний кластер та Люблінська регіональна туристична організація.

Донецька ОДА: Донецькою облдержадміністрацією спільно з ДП “Український науково-дослідний інститут скла” в Донецькій області розроблено стратегію розвитку інноваційного територіального скловиробничого кластеру у м. Костянтинівка.

Запорізька ОДА: З 2015 року, в рамках Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Запорізькій області, триває розбудова мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів Запорізької області, які надають, зокрема, підтримку стартапам у створенні умов для розвитку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, сприяють створенню кластерів у виробництві.

Івано–Франківська ОДА: з метою забезпечення ефективної співпраці влади, бізнесу і громадськості, створено інноваційний центр в рамках реалізації проекту “Промприлад Реновація”, в якому працюють коворкінг, конференц-зал, мистецький простір, майстерені, офіси інноваційних компаній.

Кропивницька ОДА: на території області продовжується створення двох агропромислових кластерів, основним напрямом діяльності яких стане розроблення обладнання для нагляду за станом посівів та пропонуватимуть комплексні послуги з вирощування, зберігання, збуту та переробки врожаю.

Проводиться робота з розбудови та активізації функціонування Кластера з інформаційних технологій Центрального регіону у концепції Четвертої технологічної революції “ІТ-Альянс 4.0” на базі Льотної академії НАУ (в рамках реалізації програми інформатизації Кіровоградської області “Електронна Кіровоградщина” на 2017-2019 роки). На базі Льотної академії НАУ відкрито представницький офіс та дослідницький центр компанії з розробки та виробництва дронів “SafeusDrone Co., Inc” (Республіка Корея). Підписано Угоду про стратегічне партнерство між компаніями “Radics LLC” (Україна) і “Curtiss-Wright Corporation” (США), яка передбачає спільне виконання проектів модернізації систем безпеки ядерних об’єктів США, для яких використовуватиметься інноваційна платформа RadICS, що була розроблена та виготовлена фахівцями ПАТ “НВП “Радій”.

Полтавська ОДА: утворено асоціацію “Кластер “Меди Межиріччя” (Семенівський район Полтавської області) як інноваційний механізм розвитку перспективної галузі регіону.

Рівненська ОДА: З 27 травня по 2 червня 2019 року в Рівному були проведенні RIVNE Innovations DAYS. Організатором заходу виступив Rivne It Cluster та виконавчий комітет Рівненської міської ради.  Протягом тижня проводилися заходи присвяченні інноваціям, технологіям та підприємництву. Кожен день був присвячений окремій темі, зокрема, 27 травня було присвячено розвитку підприємництва та стартапів "START UP DAY" (спікери: засновника "Smokoko games", "Invicorry", "Spele" Олександр Залевський та співзасновник і технічний директор "Classtime" (EdTech SaaS) стартап – у Швейцарії, США, Україні Василь Станіславчук), 28 травня – "SMART": “Нові виклики для IT-безпеки та безготівковий розрахунок майбутнього", де було представлено інформацію у сфері IT-захисту та fintech-рішень, 29 травня – "SMART CITY DAY", який об’єднав усіх небайдужих задля обговорення питань щодо запровадження елементів Smart City в Рівному та взаємодії технологій й міста, 30 травня відбувся захід "Selectory" - це дві пізнавальні лекції від компанії Selecto на теми бізнес-аналізу та бізнес-коучингу, 31 травня – "DESIGN DAY", під час якого обговорювали новітні тренди в дизайні, що таке UX/UI дизайн та як правильно робити дизайн для користувачів. На завершення Rivne Innovation Days 2019, 1 червня 2019 року відбувся IT Weekend. IT Weekend Rivne – це найбільша щорічна конференція регіону, яку організовує учасник Rivne IT cluster, компанія SoftServe. Головна мета проведення – створення умов для навчання та обміну досвідом ІТ-спеціалістів.

У лютому 2020 року розпочалися роботи зі створення регіонального молочного кластеру, який стане продовженням проєкту «Сімейні молочні ферми», що був успішно реалізований на Рівненщині у 2019 році. Його ініціатором став кластер «натуральне молоко» за підтримки ТОВ «УкрМілкІнвест» та ОДА.

Харківська ОДА: На базі провідних закладів вищої освіти, наукових установ та підприємств регіону створені та функціонують наступні науково-виробничі кластери:

 • Кластер “Агротехніка” (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка);
 • Кластер “Мехатроніка” (Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського);
 • Кластер “Оборонний” (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут”).

Херсонська ОДА: з 2012 року діє Міжнародний, міжрегіональний, агропромисловий кластер Херсонської області “EasternFood Technologies plus” в якості елемента мережевої економіки та для підвищення ефективності ведення бізнесу членів і партнерів кластера, а також з метою створення та супроводження проектів, пов’язаних з модернізацією існуючої соціально-економічної моделі устрою АПК України.

Черкаська ОДА: Громадською спілкою “Черкаси ІТ кластер” відкрито коворкінг під назвою TalentHub, підписано меморандум про співпрацю між ГС “Черкаси ІТ кластер”, обласною, міською державними адміністраціями та фіскальною службою Черкаської області (громадська спілка створена у 2015 році, об’єднує 14 ІТ-компаній та дві волонтерські ініціативи). Команда ІТ-кластеру співпрацює з університетами, коледжами та школами області. Впроваджені такі проекти, як: серія профорієнтаційних лекцій для студентів StudIT Open та безкоштовний курс програмування для школярів IT Kids. Створена та діє Громадська спілка «Кластер деревообробників Черкаської області» (близько 100 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців деревообробної галузі).

В регіоні діє туристичний кластер “Західна Черкащина” (2018 рік), який є об’єднанням професіоналів у сфері туризму та супутніх сфер з 9 районів Черкаської області. Створена Громадська організація «Туристичний рух Чигиринщини» (цей кластер сформувався навколо культурної та історичної спадщини регіону з метою залучення туристів) та об’єднує готелі, ресторани, зелені садиби, екологічні поселення, виробники та продавці сувенірів.

Київська МДА: здійснює роботу Освітній інвестиційно-технологічний Кластер легкої промисловості, учасниками якого є: Київський національний університет технологій та дизайну, Черкаський державний бізнес-коледж, ПАТ “Чинбар”, ТОВ “НВК “Гідростиль”, ТОВ “РА.ДА”, ТОВ “Дана-мода”, Компанія “Український взуттєвий альянс”. У рамках діяльності кластеру запланована реалізація науково-інвестиційних проектів: “Шкіра і взуття спеціального призначення”; “Київська броня” (засоби індивідуального бронезахисту для поліції м. Києва); “Блакитний захист” (спеціальний одяг для рятувальних та інших робіт), “Шкільна форма для киян”; “Енергоефективність у технологічних процесах виробництва шкіри, взуття, трикотажних та швейних виробах”; “Дитяче взуття для дошкільнят”.

Проектом Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості на 2019 – 2022 роки передбачено заходи щодо визначення пріоритетних секторів промисловості, створення кластерних об’єднань та інших форм організації інноваційної діяльності міста Києва, проведення щорічного воркшопу «Формування кластерних відносин як чинник сталого розвитку промислових підприємств»і

IV квартал
2021
Реалізація проектів із створення 25 регіональних центрів інноваційних технологій
Заплановано до виконання

Завдання 3. Поліпшення правових та економічних умов для здійснення міжнародної торгівлі

IV квартал
2018
Розроблення щонайменше двох стратегій на основі проведеного аналізу тенденцій до розвитку світової економіки та прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України про затвердження секторальних, крос-секторальних та пілотних регіональних стратегій, зокрема щодо інформаційно-комунікаційних технологій, машинобудування, креативних індустрій, туризму, технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, виробництва запасних частин та комплектувальних виробів для просування експорту космічної та авіаційної промисловості, торговельної інформації та просування експорту, транспортування та спрощення умов торгівлі, вдосконалення навичок інновацій для експорту
Виконується

Мінекономрозвитку у співпраці з Міжнародним торговельним центром (ITC) за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) розробляє секторальні та крос-секторальні експортні стратегії.

У 2018 році було проведено три раунди національних консультацій з розробки секторальних та крос-секторальних експортних стратегій, участь в яких взяли понад 1500 представників бізнес- та галузевих асоціацій, організацій, об’єднань, а також профільні експерти, представники законодавчої та виконавчої влади. Під час даних консультацій, було обговорено сучасний стан та окреслені основні проблеми розвитку і фактори, що стримують конкурентоспроможність в кожному секторі та крос-секторі, визначені шляхи та пріоритети експортного розвитку України. Напрацювання національних консультацій узагальнюються експертами Міжнародного торговельного центру (ITC) та національними координаторами в Україні, які в подальшому будуть аналізуватися експертним середовищем, бізнес- та галузевими асоціаціями, представниками державних органів та профільними експертами в Україні.

Наразі Мінекономрозвитку розробляються проекти актів Кабінету Міністрів України щодо схвалення експортних стратегій у секторах: “Технічне обслуговування повітряних суден” та “Інформаційно-комунікаційні технології”. На другий квартал 2019 року заплановано отримати напрацювання від експертів ITC ще по двох секторальних стратегіях: “Машинобудування” та “Креативні індустрії”. Опрацьовані та підготовлені проекти нормативно-правових актів, в установленому порядку, будуть направлені на розгляд до зацікавлених центральних органів виконавчої влади, установ та організацій.

Станом на 31.12.2019 розроблено проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України “Про схвалення Крос-секторальної експортної стратегії з транспортування та спрощення процедур торгівлі на період до 2024 року” та “Про схвалення Стратегії розвитку експорту послуг з технічного обслуговування повітряних суден в Україні до 2023 року” (далі – стратегія ТО ПС), які в установленому порядку направлено на погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади, обласними держаними адміністраціями та установами.

Крос-секторальна експортна стратегія з транспортування та спрощення процедур торгівлі на період до 2024 року спрямована на створення умов для зменшення матеріальних та часових витрат експортерів при переміщені товарів на кордоні, а також підвищення конкурентоспроможності українського експорту та сприяння інтеграції України до ЄС, як в частині фізичної інфраструктури, так і в частині нормативно-правової бази.

Метою Стратегії ТО ПС є створення умов для сталого зростання експорту послуг з технічного обслуговування (ТО) повітряних суден (ПС), підвищення рівня їх конкурентоспроможності на світових ринках, удосконалення мережі сучасних центрів ТО ПС в Україні, забезпечення інтеграції України до міжнародного ринку технічного обслуговування авіаційної техніки, трансформація українського сектору послуг ТО ПС у надійного експортера послуг з комерційного обслуговування авіаційних перевезень, створення в Україні привабливих умов для експортерів та інвесторів у секторі послуг

Після узгодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади проекти розпоряджень щодо схвалення секторальних та крос-секторальної експортних стратегій будуть направлені в установленому порядку на розгляд Уряду.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019  № 588-р схвалено Стратегію розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року, основною метою якої є забезпечення активної присутності України на світовому ринку продовольства.

Регіональний рівень

Житомирська ОДА: Реалізується Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року, основним цілями якої є стійкий розвиток багатогалузевої конкурентоспроможної економіки області, розвиток сільських територій та територій навколо міст області тощо.

В області розроблена Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року, в якій визначені цілі  та завдання для вирішення актуальних питань регіонального розвитку. Основними цілями Стратегії є: посилення конкурентних економічних переваг регіону; створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах; стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу.

Івано-Франківська ОДА: затверджено Стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, в якій визначені цілі та завдання для вирішення актуальних питань регіонального розвитку, спрямованих на стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, туристично-рекреаційної сфери (просування і реклама місцевих туристичних продуктів), сільських територій (покращення доступу агровиробників до ринків збуту), забезпечення енергоефективності (підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами, підтримка альтернативної енергетики.

Закарпатська ОДА: в області триває робота над розробкою регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років та плану заходів з її реалізації. Планом заходів передбачено розвиток зовнішньої торгівлі. Крім того, щоквартально в Закарпатській торгово-промисловій палаті проводяться міжнародні контактні дні. Зазначені заходи сприяють поширенню торговельної інформації та просуванню експорту.

Запорізька ОДА: рішенням Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 35 затверджено Програму розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Запорізької області на 2019 – 2021 роки (далі – Програма). Основою Програми є система заходів, виконання яких має сприяти вирішенню ряду проблем, які на сьогодні стримують повноцінний економічний розвиток Запорізької області, а саме: низька конкурентоспроможність продукції місцевого виробництва на міжнародних ринках, низька активність міжрегіонального співробітництва в рамках укладених угод, слабка обізнаність міжнародних торгово-економічних та інвестиційних організацій стосовно потенціалу та можливостей Запорізької області.

Залучення іноземних інвестицій в регіон та ведення успішного міжнародного співробітництва неможливе без проведення належної інформаційної кампанії щодо потенціалу регіону, тому Програма передбачає блок завдань та шляхів їх виконання у сфері презентації Запорізької області для іноземних партнерів.

Київська ОДА: проводиться робота щодо створення міжнародного аеропорту “Біла Церква” з мультимодальною інфраструктурою для вантажних та пасажирських авіаперевезень, а також розбудова сучасного центру технічного обслуговування і ремонту повітряних суден.

Кіровоградська ОДА: в області реалізуються:

 • Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року,
 • Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу області на 2017-2020 роки,
 • Регіональна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2018 роки,  
 • Обласна програма розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018-2023 роки.

Завдяки реалізації  заходів зазначених обласних програм  в області відбулася позитивна тенденція збільшення обсягів експорту. У 2018 році обсяг експорту області збільшився на 25,5% порівняно з  2017 роком і склав 521,8 млн. дол. США.

До країн ЄС поставки на експорт склали 22,2% від загального обсягу експорту області, до країн Азії – 45,7%, до країн СНД – 19,1%.

Миколаївська ОДА: облдержадміністрацією розпочато роботу з розробки Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року, зокрема проведено аналіз стану, проблем, впливів та основних тенденцій розвитку регіону за останні 5 років з урахуванням підходів «СМАРТ-спеціалізації».

Одеська ОДА: Одеською обласною державною адміністрацією проводиться робота щодо розробки Стратегії розвитку Одеської області на період 2021 – 2027 р.р.

Крім того, з метою розвитку міжнародних торгових відносин Головою та заступниками голови облдержадміністрації проводились робочі зустрічі з міжнародними представниками де підіймались питання розширення співробітництва у сферах сільського господарства, харчових технологій, промисловості і торгівлі а також експорту та імпорту продукції.

З метою розвитку міжнародних торгових відносин Головою та заступниками голови облдержадміністрації проводились робочі зустрічі з міжнародними представниками де обговорювались питання щодо співробітництва у сферах виробництва та зовнішньоекономічної діяльності підприємств; розширення та поглиблення торговельно-економічного співробітництва області.

04.03.2020 підписано меморандум про співпрацю між Одеською ОДА та Овідіопольською районною державною адміністрацією, відповідними територіальними громадами області та компаніями, які забезпечують реалізацію інвестиційних проектів у сфері вітроенергетики- ТОВ «Овідіополь Енерджі», ТОВ “Овід II”, ТОВ “Овід III” загальною потужністю 302 Мвт.

Полтавська ОДА: реалізується Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року, однією із стратегічних цілей якої є забезпечення високого рівня конкурентоспроможності економіки, що забезпечить розширення експорту області та забезпечить створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційний розвиток існуючих підприємств.

Проводиться робота з розробки Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2027 року.

Діє Програма сприяння залученню інвестицій, розвитку економічного співробітництва та формування позитивного іміджу Полтавської області на 2017 – 2020 роки, заходи якої направленні, зокрема, на розширення експорту області.

В рамках зазначеної програми розроблений та поширюється серед представників іноземних держав та компаній Каталог продукції експортерів Полтавщини, який розміщено також на офіційному сайті облдержадміністрації.

З метою забезпечення інформаційної підтримки товаровиробників області сформовані буклети «Календар міжнародних виставок» за напрямками: автомобільна промисловість, транспорт, логістика; машинобудування (машини, обладнання, електроніка, автоматизація, оптика); агровиставки та с/г машинобудування; харчова промисловість; гірничодобувна, нафтова і газова промисловість; енергетика та енергоефективність; медицина та фармацевтика; туризм. Буклети розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації та поширені в соціальній мережі Facebook.

Діє Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017 – 2020 роки, яка, зокрема, передбачає впровадження інновацій та підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом: організації та проведення регіональних семінарів, тренінгів у форматі круглого столу щодо енерго- та ресурсозбереження, впровадження новітніх технологій, з питань бізнес-планування, фінансових ресурсів та інших питань ведення бізнесу; організації засідань у форматі «круглих столів» щодо обговорення конкретних дій, формулювання запитів, розроблення та впровадження інновацій, що стосуються діяльності суб’єктів підприємництва; створення, підтримки та розвитку інформаційного ресурсу для взаємодії наукових та інноваційних організацій та підприємництва.

Також в області впроваджується Стратегія розвитку туризму та курортів у Полтавській області на 2019-2029 роки.

На рівні районів області розроблені та успішно реалізуються програми, направлені на підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва, партнерства між владою та бізнесом, аграрного комплексу. Зокрема, у місті Кременчуці на базі офісу КП “Інститут розвитку Кременчука” працює Бюро підтримки експорту, в рамках якого підприємцям надаються консультації з питань організації експортної діяльності та створено можливості для їх вдосконалення знань та навичок щодо розвитку експортної діяльності. У жовтні 2019 року відбулися відеоконференції з питань сприяння розвитку експорту. Зокрема, підприємці мали можливість поспілкуватися з директором “Polbizconsulting” паном Славоміром Вачинські, а також обговорити питання щодо експорту української продукції до Словацької Республіки зі  словацьким експертом - керівником відділу зовнішньоекономічної діяльності регіональної торгової палати міста Нітра паном Іваном Бєлкою.

Затверджена нова Стратегія розвитку Полтавської області на період 2021-2027 роки.

Діє Програма сприяння залученню інвестицій, розвитку економічного співробітництва та формування позитивного іміджу Полтавської області на 2017 - 2020 роки. Зокрема, реалізовано заходи: -розроблений та поширюється серед представників іноземних держав та компаній Каталог продукції експортерів Полтавщини, у якому представлено сучасну продукцію товаровиробників області; працює Бюро підтримки експорту у місті Кременчуці на базі офісу КП «Інститут розвитку Кременчука», в рамках якого підприємцям надаються консультації з питань організації експортної діяльності, вдосконалення знань та навичок щодо розвитку експорту. 

У напрямку розвитку малого та середнього підприємництва:  Діє Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017 – 2020 роки. Протягом 2020 року в області проведено семінар для представників місцевого бізнесу «5-7-9» щодо реалізації програми у м. Кременчуці, а також регіональну зустріч з представниками влади, бізнесу та екосистеми підтримки розвитку підприємництва «Доступні кредити 5–7–9 %» у м. Полтаві. 
У напрямку розвитку туристичної галузі області: впроваджується Стратегія розвитку туризму та курортів у Полтавській області на 2019-2029 роки, якою передбачено: організацію заходів подієвого туризму міжнародного рівня за визначеними пріоритетами; підвищення ефективності використання можливостей, пов'язаних з участю Полтавщини у Всеукраїнських та міжнародних асоціаціях регіонів, міст та інших партнерствах із: Словаччиною, Угорщиною, Австрією, Німеччиною та Польщею; подальше розширення співпраці з містами і регіонами України, закордонними містами-партнерами, міжнародними туристичними організаціями; реалізація спільних проєктів з містами Падуя (Італія) та Вроцлавом (Польща),а також іншими містами Європи та світу; впроваджується Маркетингова стратегія міста Миргорода, розробка якої стала вимогою реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року. Одним з головних завдань Маркетингової стратегії визначено зміцнення та поширення позитивного іміджу міста Миргорода, сприяння промоції послуг місцевого бізнесу та туристичних продуктів на вітчизняних і світових ринках.

Рівненська ОДА: затверджено Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2020 року, в якій визначені цілі та завдання для вирішення актуальних питань регіонального розвитку, спрямованих на стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, туристично-рекреаційної сфери, сільських територій, забезпечення енергоефективності (підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами, підтримка альтернативної енергетики.

Розробляється стратегія розвитку Рівненської області на період до 2027 року із урахуванням підходів смарт-спеціалізації.

Також в області реалізуються: Програма розвитку малого і середнього підприємництва Рівненської області; Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва на 2019-2021 роки, заходи якої передбачають надання сприяння експорто-орієнтованим підприємствам області.

Тернопільська ОДА: з метою виконання заходів та завдань, передбачених Експортною стратегією України, обласною державною адміністрацією розроблено та затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 березня 2018 року № 225-од План заходів з реалізації в області Експортної стратегії України („дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки.

Харківська ОДА: в області реалізується Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року, яка є базою для створення комплексної системи стратегічного планування в області, включаючи розроблення нових та вдосконалення діючих регіональних програм. Також в області в області розпочато роботу щодо розроблення Стратегії розвитку Харківської області на період 2021-2027 років.

Також, фахівцями ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» за підтримки Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації розроблено та подано проект регіонального розвитку «Харківська область – регіон інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури» для внесення на розгляд Регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Згідно зі Стратегією розвитку Харківської області на період 2021-2027 роки SMART-спеціалізація розвитку економіки області визначалась з урахуванням оцінки інноваційного потенціалу видів економічної діяльності (далі – ВЕД) економіки, статистичних розрахунків значущості окремих ВЕД в регіональній і національній економіках, рекомендацій Joint Research Centre (далі – JRC), експертних висновків членів робочих підгруп з розробки Стратегії.Згідно з проведеними розрахунками в Харківській області було визначено ВЕД, які мають найбільший інноваційний потенціал до розвитку: виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (КВЕД 21), виробництво машин і устаткування (КВЕД 28), виробництво енергетичного устаткування (КВЕД 27), виробництво авто- транспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (КВЕД 29, КВЕД  30). Згідно з дослідженням JRC потенційними напрямами спеціалізації Харківської області є такі: виробництва з високою доданою вартістю; SMART IT-рішення; біо- економіка та агротехнології; освіта для майбутнього та креативні індустрії.

Таким чином, у Харківській області було ідентифіковано наступні смарт-спеціалізовані інноваційні кластери, які мають потенціал до розвитку:

1. Смарт-спеціалізовані інноваційні кластери Харківської області, які відносяться до сфери управління центральних органів виконавчої влади: енергомашинобудування (КВЕД 28.11, КВЕД 27.11, КВЕД 85.45);  виробництва бронетанкової техніки (КВЕД 25.4, КВЕД 30.40, КВЕД 85.42); авіаційної промисловості (КВЕД 30.30, КВЕД 85.42); створення та виробництва нових матеріалів (КВЕД 20, КВЕД 72.19, КВЕД 85.42). 

2. Смарт-спеціалізовані інноваційні кластери Харківської області, які відносяться до сфери управління регіональних органів виконавчої влади або знаходяться у приватній власності: біофармацевтичний (КВЕД 21, КВЕД 72.11, КВЕД 85.42; інформаційних технологій (КВЕД 62.01, КВЕД 85.42); креативної індустрії (окрім інформаційних технологій) (КВЕД 58.1, КВЕД 59, КВЕД 60, КВЕД 63, КВЕД 73, КВЕД 74, КВЕД 85.42);- агропереробний (КВЕД 01, КВЕД 10, КВЕД 85.42).
Процес уточнення пріоритетів SMART-спеціалізації триває та знаходиться на різних етапах готовності через тривалість підприємницького відкриття (EDP).

Херсонська ОДА: затверджено Стратегію розвитку Херсонської області на період до 2020 року, яка розроблена відповідно до методології проекту Європейського Союзу “Підтримка політики регіонального розвитку в Україні”. Між облдержадміністрацією та Фондом “Східна Європа” підписано Меморандум про співпрацю щодо реалізації в області Програми “Лідерство в економічному врядуванні”, яка впроваджується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). В рамках Програми розроблені щорічна оцінка ділового клімату в Херсонській області, регіональний, експортний профіль області.

На виконання меморандуму від 29 вересня 2017 року про співпрацю та партнерство стосовно забезпечення підтримки інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового комплексу між Херсонською обласною державною адміністрацією та Національною академією аграрних наук України, створено Центр інноваційного розвитку територій Херсонської області.

Відповідно до реалізації плану реалізації меморандуму:

- 31 січня 2019 року на базі Інституту зрошуваного землеробства НААН відбулася зустріч з представниками турецької компанії «May Tolum», під час якої було продемонстровано наукові досягнення та розробки провідних вчених. За результатами зустрічі обговорено питання щодо спільної селекційної роботи, діяльності по створенню сумісних сортів нішових культур, розробки та впровадження інноваційних технологій їх вирощування.

- 26 березня цього року на базі Інституту зрошуваного землеробства проведено курс лекцій щодо основних аспектів ведення зрошуваного землеробства для співробітників і головних агрономів компанії «Монсанто Семенс – Україна»;

- 27 березня 2019 року в Херсоні з робочим візитом перебував Президент Національної академії аграрних наук України Я.М.Гадзало, який провів нараду з директорами Інститутів, дослідних станцій і дослідних господарства Херсонської та Миколаївської областей, де керівники установ і підприємств поінформували про співпрацю між науковими установами та дослідними господарствами мережі НААН щодо впровадження у виробництво інноваційних передових технологій аграрної науки.

11 – 14 червня 2019 року на базі Інституту зрошуваного землеробства НААН проведено курси підвищення кваліфікації наукових співробітників установ системи НААН. Вчені провели курс лекцій та на практиці продемонстрували учасникам курсів технології вирощування с/г культур, сучасні розробки та досягнення;

12 червня 2019 року проведено Міжнародний день поля з питань вирощування озимих і ярих зернових, технічних та бобових с/г культур на зрошуваних і неполивних землях. Учасники заходу ознайомились з науковими досягненнями та розробками, оглянули демонстраційні полігони новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної аграрної науки. Гостям презентували інноваційні технології штучного зволоження у зрошуваному землеробстві, використання сучасних інструментів, інформаційних засобів у польових умовах та сучасну техніку.

18 червня 2019 року в рамках виконання спільного українсько-американського проекту «Вплив сталого управління сільським господарством на якість ґрунтів та продуктивність сільськогосподарських культур» приїздили представники Державного університету штату Огайо (США) Том Уорлі та Рафік Іслам для підведення підсумків виконання та обговорення подальшої сумісної з Інститутом зрошуваного землеробства НААН науково-дослідної роботи.

Крім того, інноваційні досягнення було представлено під час регіональної конференції «Створення умов для реалізації експортного потенціалу» у рамках щорічної Південної агропромислової виставки «Фермер-2019», яка проходила 27 лютого 2019 року на території ККЗ «Ювілейний» у м. Херсон. Зазначений захід проводився за участю представників ТПП України, митниці ДФС у Херсонській області та проекту Міжнародного торгового центру (ІТС) «Сприяння виходу малих та середній підприємств плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої вартості».

Чернівецька ОДА: протягом 2018 року вживались заходи для популяризації туристично-рекреаційного потенціалу Буковини, розвитку спортивного туризму та збільшення потоку туристів на території.

Чернігівська ОДА: З метою підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону та диверсифікації ринків збуту продукції товаровиробників, створення умов для розвитку міжнародного співробітництва, інформаційної підтримки суб’єктів господарювання сфери виставкової діяльності, розширення участі підприємств і організацій області у національних та загальнодержавних виставково-ярмаркових заходах, активізації виставково-ярмаркової діяльності в області реалізується Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон».

Київська МДА: розроблено Концепцію нарощування промисловими підприємствами міста Києва експортного потенціалу, у тому числі до країн ЄС, з метою визначення наявних та можливих інструментів підтримки експортоорієнтованих промислових підприємств м. Києва для збільшення ними експортування продукції, нарощування їхньої частки на ринках інших країн світу, виходу на нові ринки збуту.

Розробка та створення Концепції включала:

- аналіз стану розвитку промислового комплексу міста Києва та зовнішньо-економічної діяльності промислових підприємств м. Києва у 2014-2017 рр.

- аналіз можливостей промислового комплексу м. Києва в частині виготовлення конкурентноспроможної продукції для зовнішнього ринку;

- вивчення попиту на традиційних ринках збуту продукції київських підприємств; вивчення нетрадиційних ринків збуту для товарів київського виробництва;

- визначення факторів, які стримують чи унеможливлюють експорт київських товарів;

- очікувані результати реалізації Концепції на прикладі одного з промислових підприємств по кожному виду промислової діяльності;

- аналіз існуючих механізмів взаємодії Київської міської державної адміністрації з підприємствами приватної форми власності у м. Києві; визначення проблемних факторів;

- розробку Плану заходів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 – 2020 роки з реалізації Концепції щодо нарощування експортного потенціалу промислових підприємств м. Києва, в тому числі в країни ЄС.

Завдання 6. Стимулювання підприємницької діяльності серед підприємств, зокрема малих та середніх підприємств, та молоді

IV квартал
2019
Розроблення та запровадження навчального курсу з підприємництва та міжнародної торгівлі та внесення їх до навчальних програм закладів початкової та базової середньої освіти, а також інших закладів освіти
Виконано

(Звіт 2019 року) За інформацією МОН, відповідно до частини першої статті 12 Закону України “Про освіту” метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Однією з таких ключових компетентностей є підприємливість та фінансова грамотність. Зазначена компетенція реалізовуватиметься через змістові лінії під час вивчення усіх навчальних предметів в Новій українській школі. Відповідні зміни внесені в усі навчальні програми для основної та старшої школи, які було затверджено наказами МОН України від 07.06.2017 року № 804 та від 23.10.2017 року № 1407.

Ініціативність та підприємливість, як ключова компетентність, визначена в освітніх програмах 1-2, 2-4 класів.

Питання підприємливості та фінансової грамотності учні вивчають під час вивчення окремих курсів за вибором, таких як “Фінансова грамотність” і “Підприємництво” та навчальних предметів “Економіка” і “Громадянська освіта” у закладах освіти.

Курс за вибором «Фінансова грамотність» впроваджується МОН та Інститутом модернізації змісту освіти за підтримки та у співпраці з ДВНЗ «Університет банківської справи», Національним банком України, (проектом USAID FINREP – ІІ «Розвиток фінансового сектору»).

Відповідно до положень Закону України “Про вищу освіту”, розроблення навчальних курсів, рекомендацій, програм стажування та включення їх у навчальні плани та програми, а також проведення тренінгів належить до компетенції закладів вищої освіти.

За підтримки Міністерства освіти і науки України МБО «Фонд Східна Європа» реалізує пілотний проєкт «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва у Iвано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях».

Проєкт виконується МБО «Фонд Східна Європа» спільно з німецькою неурядовою організацією ChildFund Deutschland e.V. за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини та триватиме з вересня 2019 до серпня 2021 року.

Проєкт спрямований на підвищення конкурентоспроможності української молоді на ринку праці шляхом розвитку навичок соціального підприємництва учнів та інтеграції соціальної моделі шкільного підприємства в місцеву систему освіти.

В рамках проєкту було розроблено навчальну програму курсу за вибором для учнів 8-11 класів «Соціальне шкільне підприємництво», яка отримала схвалення комісії з економіки Науково методичної ради Міністерства освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти, а також розробляється відповідний навчально-методичний посібник з цього курсу. Також триває конкурс грантів для громадських організацій у партнерстві зі школами з цільових областей з метою створення пілотних шкільних підприємств.

Завдяки участі в роботі соціальних шкільних підприємств, учні навчаються застосовувати теоретичні знання на практиці, розвивають підприємливість та соціальні і громадянські компетентності згідно постулатів НУШ, а також більш виважено підходять до кар’єрних рішень.

Однією з ключових компетентностей, закладених у цьому стандарті, є підприємливість. Розроблення проєкту нормативного акта передбачено планом заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Натепер проєкт Державного стандарту базової середньої освіти подано на затвердження до Кабінету Міністрів України.

РЕГІОНИ. У закладах загальної середньої освіти організовано вивчення додаткового курсу «Основи підприємницької діяльності» (за бажанням батьків).

При підготовці робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області введено у робочі навчальні плани з професій предмет «Основи підприємницької діяльності».

Вінницька ОДА: враховуючи запити ринку праці, з метою підготовки випускників до самозайнятості та роботи у малому бізнесі, навчальними планами і програмами професійно-технічної освіти передбачено вивчення розділів “Господарювання і виробництво” в курсі предмета “Суспільствознавство”, розділи, спрямовані на формування в учнів підприємливості в програмах предметів “Основи  економіки” і “Основи галузевої економіки  та підприємництва”.

На формування підприємництва направлена робота навчально-тренувальної фірми “Перлина Поділля”, організованої на базі Вінницького вищого міжрегіонального професійного училища, де навчальний процес підготовки зпрофесії “Комерційна діяльність” максимально приближений до дійсності, де працюють віртуальні підприємства, магазини, банки, здійснюється обіг віртуальних грошей. На формування підприємництва направлена робота гуртків, предметних тижнів, ярмарок виготовленої майстерняминавчальних закладів продукції.

10 та 12 серпня відбулось 2-е засідання  конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу бізнес-планів підприємців-початківців. За результатами оцінювання бізнес-планів та їх рейтингової оцінки переможцями  визнано 30  бізнес-планів стартапів, на які з обласного бюджету будуть виділені кошти у сумі 1,4 млн грн. Загальна вартість проєктів складає понад 6,8 млн грн. Завдяки фінансовій підтримці з обласного бюджету власну справу започаткують 17 громадян та розширять існуючий бізнес 13 підприємців, що також дозволить створити в області 48 нових робочих місць.

Волинська ОДА: у закладах загальної середньої освіти організовано вивчення додаткового курсу “Основи підприємницької діяльності” (за бажанням батьків).

При підготовці робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області введено у робочі навчальні плани з професій предмет “Основи підприємницької діяльності”.

Дніпропетровська ОДА: проведено підприємницьку гру “Світ громади” (для учнів 10 кл. Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3  Вільногірської міської ради Дніпропетровської області) та тренінг для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти міста “Сучасний світ підприємництва та торгівлі”.

У загальноосвітніх школах Магдалинівського району запроваджено навчальний курс з фінансової грамотності в обсязі 35 годин для стимулювання розвитку підприємницького менталітету.

В закладах загальної середньої освіти учнів міста Кривого Рогу знайомлять з програмою “Основи споживчих знань” факультативно,  дисципліну “Основи підприємницької діяльності” вивчають студенти закладів професійно-технічної та вищої освіти за спеціальностями та напрямом підприємництва.

У загальноосвітніх школах Нікопольського району Дніпропетровської області застосовується один з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти – STEM-орієнтовний підхід до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта. Кожного року облдержадміністрацією спільно з радою молодих вчених Дніпропетровської області успішно проводиться обласний конкурс “Молоді вчені – Дніпропетровщині”, на який молодими науковцями області подаються інноваційні проекти, серед яких є чимало на тематику підприємницької діяльності та розвитку бізнесу.

В класах ІІІ ступеню закладів загальної середньої освіти факультативно вивчаються основи фінансової грамотності.  У відділеннях АТ “ПриватБанк” працює Бізнес-школа “Юніор

10-27 вересня 2019 року проведено тренінг “Інтернатура бізнесу: збудуй свою власну справу”.

Також цьому році стартував пілотний проект Школа бізнесу “INTENSIVE”, а саме:

10-12 вересня 2019 року організовано та проведено тренінг Школа бізнесу “INTENSIVE”: я – ефективний топ-менеджер.

17-19 весреня 2019 року організовано та проведено тренінг Школа бізнесу "INTENSIVE":  я - бізнес-леді.

24-26 вересня 2019 року організовано та проведено тренінг Школа бізнесу "INTENSIVE":  я успішний стартап.

13 вересня 2019 року організовано та проведено семінар “Соціальний бізнес як інструмент розбудови інфраструктури регіону”.

20 вересня організовано виїзне засідання Координаційної ради облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва до м. Нікополь щодо обговорення актуальних питань ведення підприємницької діяльності з представниками бізнесу. 

Сталою та ефективною залишається робота КП “Агентство розвитку Дніпра” із наповнення інформаційними матеріалами власного сайту, тематичної складової форумів, тренінгів для зацікавлених суб’єктів господарювання про особливості ведення бізнесу, перспектив закордонних ринків, розвиток індустріальних парків

Для демонстрації успішно реалізованих підприємницьких проектів, обміну досвідом підприємницької діяльності та розвитку бізнесу, доводяться до відома СПД, висвітлюються на офіційному сайті Кам’янської міської ради та у щотижневику “Любиме місто ДЗ”. Для впровадження сервісів, які допомагають бізнесу зрозуміти

і виконати правила, що встановлює держава, та контролювати як вони формуються, у звітному періоді розпочато роботу на Платформі ефективного регулювання PRO.

Донецька ОДА: у профільне та допрофільне навчання закладів освіти впроваджено факультативні курси з підприємницької діяльності. У класах з поглибленим вивченням економіки впроваджуються курси за вибором, що трансформують наукові знання учнів у їхній практичний досвід.

У рамках проведення дослідно-експериментальної роботи на базі закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти впроваджено курс «Фінансова грамотність», який забезпечує розвиток економічного мислення, фінансових компетенцій і культури.

Житомирська ОДА: в рамках заходів розвитку малого і середнього підприємництва згідно Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік впродовж І півріччя цього року проводились інформаційно-консультаційні семінари для суб’єктів малого і середнього підприємництва, підприємців-початківців, для осіб, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю, економічних служб підприємств і організацій всіх форм власності з актуальних питань у сфері підприємництва, застосування діючого законодавства з праці, пенсійного та податкового законодавства, тощо.

Метою організації семінарів є підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня підприємців, інформування про зміни нормативно-правової бази у сфері підприємництва, забезпечення методичними матеріалами.

З метою надання допомоги у підвищенні кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва проводиться робота щодо участі суб’єктів підприємництва регіону у стажуванні в Німеччині по Програмі Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини для управлінських кадрів “Fit for Partnership with Germany” (“Готові до співпраці з Німеччиною”).

Також, у рамках заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва в області передбачена інформаційна та ресурсна підтримка суб’єктів підприємництва.

У Житомирі 1 квітня розпочалося навчання у Школі малого і середнього підприємництва, яке надає можливість отримати системні знання, уникнути помилок у веденні бізнесу, отримати консультації у досвідчених професіоналів, познайомитись з однодумцями, вступити у спільноту підприємців, написати бізнес-план/проект розвитку бізнесу, отримати купу натхнення та мотивації.

Програма навчання в Школі МСП передбачає 7-денний інтенсивний курс з основних напрямів організації бізнесу та підприємницької діяльності, зокрема: Лідерство та управління персоналом; Основи підприємницької діяльності; Організація та оптимізація ведення  бізнесу; Маркетинговий супровід діяльності підприємства; Фінансовий менеджмент малого і середнього бізнесу; Операційний менеджмент – організація виробництва та управління процесами у виробничій і сервісній сфері, LEAN; Юридичні аспекти ведення бізнесу.

В рамках навчання будуть проведені майстер класи: Інтернет для малого і середнього бізнесу; Активні продажі, робота з клієнтами; Управління клієнтським досвідом.

Коростенською міською радою розроблено та впроваджено  в закладах загальної середньої освіти програма “Школа бізнесу юних підприємців”.

У період з листопада 2019 року по квітень 2020 року на базі КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради проводились тренінги для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів із питань фінансової обізнаності, ініційовані Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти».

Крім цього, розроблена програма «Школа бізнесу юних підприємців», ініційована Коростенською міською радою та реалізується в закладах загальної середньої освіти області.

В області у закладах загальної середньої освіти області вивчається курс за вибором «Ділова активність».

З метою стимулювання загальнонаціонального підприємницького менталітету у  закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти розроблені та впроваджуються проєкти з підприємництва та міжнародної торгівлі. Ці проєкти реалізуються для підлітків, які виявляють відповідні здібності. Заклади освіти надають їм базові знання та допомагають реалізувати власні комерційні та соціальні проєкти. Підприємництву дітей навчають тренери – підприємці-практики або громадські активісти.

Закарпатська ОДА: у закладах освіти учні вивчають під час викладання окремих курсів за вибором, таких як: «Фінансова грамотність» і «Підприємництво» та навчальних предметів «Економіка» і «Громадянська освіта». Проводяться обласні методичні секції педагогічних працівників галузевого спрямування (зокрема будівельного та деревообробного напрямів), на засіданнях розглядаються питання адаптації освітніх програм до потреб сучасного виробництва з урахуванням пропозицій роботодавців. З метою впровадження у навчальний процес закладів професійної (проф-тех) освіти сучасних виробничих технологій з використання новітніх будівельних матеріалів, за пропозицією виробничої компанії “Sniezka” доповнено варіативну складову окремих навчальних тем робочих навчальних програм спеціальних дисциплін. За результатами проведених заходів передбачено враховувати у плануванні варіативної складової робочих навчальних програм спецдисциплін з професій будівельної та деревообробної галузей, а саме: маляр, столяр будівельний, тесляр, різьбяр по дереву та бересту, виробник художніх виробів з дерева.

В області щорічно проводиться інвестиційний форум «Закарпаття – бізнес в центрі Європи» на якому демонструються успішно реалізовані підприємницькі проекти, проводиться обмін досвідом підприємницької діяльності та розвитку бізнесу. Проведення зазначеного форуму заплановано на жовтень 2019 року. З метою залучення інвестицій в область та демонстрації успішних бізнес проектів, в області щороку випускається бізнес каталог «Закарпаття – перспективний майданчик для бізнесу», який поширюється серед учасників інвестиційного форуму та на інших заходах, що проводяться в області та за її межами.

Івано-Франківська ОДА: у освітніх програмах 57 закладів загальної середньої освіти області введено курс за вибором «Фінансова грамотність».

Київська ОДА: на курсах підвищення фахової кваліфікації  педагогічних працівників у КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» викладається спецкурс «Реалізація наскрізної змістовної лінії: Підприємливість та фінансова грамотність в освітньому процесі основної школи»

Працівниками НКЗ КОР «Київський обласний інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів» розроблено курс за вибором «Підприємництво: профорієнтаційний аспект» для учнів старших класів закладів загальної середньої освіти. З метою поширення інформації про підприємницьку діяльність , відкриття власної справи. В закладах професійної (професійно-технічної) освіти викладаються основи підприємництва.

Кропивницька ОДА: у закладах освіти м. Кропивницький реалізовується дослідно-експериментальна робота за темою: "Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент державної політики сприяння розвитку підприємництва" (2016-2021 рр.). У межах цієї програми до впровадження в навчальний процес бізнес-симуляцій долучилися всі заклади загальної середньої освіти міста.

Для учителів економіки  м. Кропивницький та Кіровоградської області організовано  та проведено такі заходи: семінар-треніг "Формування компетентності підприємливості в освітньому процесі з використанням бізнес-симуляторів", "Персональний бренд вчителя економіки", проведений на базі Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті молодіжний Кропивницький освітній форум "Талановита молодь – основний вектор розвитку Нової української школи".

Освітній форум "Освіта, бізнес, влада – стратегічне партнерство", який об’єднав представників місцевого самоврядування, бізнесу, ділових, освітніх, наукових кіл, фінансових організацій та установ Кропивницького. Місією форуму є інтеграція інтелектуального ресурсу в процес розвитку територіального бізнесу.

Луганська ОДА: до інваріантної частини навчальних планів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до чинної нормативно-правової бази внесено низку предметів економічного спрямування («Економіка», «Основи галузевої економіки та підприємництва», «Основи економічних знань»), програмою яких передбачено вивчення основ підприємництва та міжнародної торгівлі. Крім того, варіативна частина навчальних планів ряду закладів освіти області, за вибором учнів та рішенням педагогічних рад, доповнена предметами «Ділова активність», «Основи підприємницької діяльності», «Фінансова грамотність» тощо.

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля затверджена нова освітня програма «Економіка та організація бізнесу» для здобувачів вищої освіти другого рівня (магістрів) спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Миколаївська ОДА: Миколаївським обласним інститутом післядипломної освіти проведено модуль для вчителів шкіл на тему: «Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність». Вивчення цієї лінії забезпечить краще розуміння молодим поколінням практичних аспектів фінансових питань (інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо), сприятиме розвитку лідерських ініціатив, усвідомленню необхідності опанування учнями знань у галузі фінансів, розвитку їхньої підприємницької компетентності.

У вересні 2019 року Миколаївським національним аграрним університетом укладено договір  з Університетом Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) про здійснення процедури міжнародної акредитації магістерської програми «Аграрний менеджмент».

Одеська ОДА: в рамках проекту “Startup Університет” здійснюється залучення молоді міста і області, проводяться навчальні курси, які сприяють розвитку підприємницької культури та мислення у молоді.

Під час реалізації проекту «START-UP Університет» передбачено проведення бізнес-консультаційних та тренінгових освітніх послуг молоді з метою створення та підвищення ефективності здійснення підприємницької діяльності на території Одеської області Зокрема, за І півріччя 2019 на базі Одеського національного економічного університету проведено:

12.04.2019 – «Команда починається з ідеї»

17.04.2019 – «Основи та принципи інтернет-маркетингу»

24.04.2019 – «Творчі та структурні підходи до побудови бізнес-ідеї стартапу».

В рамках реалізації заходів, спрямованих на стимулювання, підтримку та розвиток малих та середніх підприємств укладено меморандуми, а саме: про співробітництво між Німецько-Українським фондом та Одеською обласною державною адміністрацією; про співробітництво між Convex Internation GmbH та Одеською обласною державною адміністрацією; про співробітництво між Одеською обласною державною адміністрацією та Радою розвитку Відземського регіону планування Латвійської Республіки.

15.11-16.11.2019 проведено навчальні семінари для експортерів “Export with 4P”.

21.02.2020 – організовано тематичний захід «Паливний акциз»

04.05.2020-запрошено представників бізнесу до участі у безкоштовному онлайн-вебінарі «Оптимізація процесів міжнародного бізнесу в умовах кризи»

04.06.2020-надано сприяння у проведені безкоштовного антикризового вебінару щодо онлайн можливостей для B2B компаній в умовах карантину»

Полтавська ОДА: запроваджено вивчення економіки на профільному рівні. Зокрема, учні 11 класів розпочали вивчати розділ «Підприємництво і підприємницька діяльність». У 2019-2020 навчальному році 4885 учнів 2-11 класів охоплено вивченням курсів за вибором економічного спрямування.

З метою популяризації підприємницької діяльності серед учнів закладів загальної середньої освіти та підвищення рівня обізнаності учнівської молоді в питаннях розвитку підприємництва щорічно проводиться Чемпіонат області з основ підприємництва «Крок до бізнесу». Наразі готується Положення про проведення вищевказаного заходу в Полтавській області у 2020 році.

Рівненська ОДА:  щорічно профільною Школою бізнесу Рівненського міського Палацу дітей та молоді проводиться Відкритий регіональний фестиваль-конкурс з економіки та підприємництва "Мої знання сьогодні – мій капітал завтра!".

Фестиваль проводиться серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів та студентів коледжів з метою надання учасникам заходу можливості висловити власне бачення процесів та явищ на рівні мікро-  та  макроекономіки, продемонструвати набуті знання, сформовані профільні компетенції тощо.

24-27.02.2020 в Національному університеті «Острозька академія» відбувся цикл тренінгів в рамках програми “Creative Spark”, що реалізується за підтримки Британської ради в Україні. Програма спрямована на розвиток підприємницьких навичок серед студентів молодих підприємців та викладачів.

10 вересня 2020 року молодь долучилась до фестивалю молодіжних інновацій «U-inn 2.0 Fest!» уході якої могла набула досвіду щодо «Як стати інноватором у своїй громаді».

Тернопільська ОДА: в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя проводяться тренінги майбутніх підприємців. На базі Міжуніверситецького регіонального Стартап-центру, що діє при університеті, проведено апробацію п’яти нових дисциплін з підприємства, інноваційного менеджменту, захисту інтелектуальної власності, розвитку лідерства та бізнес-планування для студентів інженерних та комп’ютерних спеціальностей. Тренери Стартап-центру беруть участь у міжнародній програмі «Міжнародний проект Жан Монне Кафедра «Європейські студії малого та середнього бізнесу в Україні» по програмі ЄС Еразмус+.  На базі університету організовано науково-технічне співробітництво з міжнародною корпорацією Ruland Engineering&Consulting (Республіка Польща).

У закладах загальної середньої освіти старшокласники вивчають за бажанням спецкурси про підприємницьку діяльність та отримують початкові знання і вивчають досвід підприємництва, дізнаючись про саме підприємництво і про те, як і за яких умов його починати.

У закладах позашкільної освіти організовуються семінари, практичні заняття та інші ефективні види навчання, запропоновані місцевими бізнес-організаціями.

Питання розвитку підприємницької освіти і навчання підприємництву в закладах загальної середньої освіти розглядалося на круглому столі «Шкільна підприємницька освіта і навчання підприємництву», організованому Тернопільським обласним комунальним інститутом.

На базі КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського" для педагогічних працівників області викладаються лекції: "Підприємливість як ключова компетентність школярів у контексті реформування вітчизняної освіти", "Підприємливість як ключова компетентність нової української школи". Проводяться тренінги "Розвиваємо підприємливу поведінку", "Про активність як складова підприємливої поведінки".

Харківська ОДА: з метою підвищення конкурентоспроможності бізнесу в області реалізовується комплексний освітній курс “Школа малого бізнесу” шляхом організації комплексного підходу до поширення знань і кваліфікації підприємців і бажаючих розпочати власну справу. З 26 березня по 24 квітня цього року в рамках зазначеного навчального курсу для бажаючих розпочати власну справу проведено низку навчальних семінарів на тему: «ІТ-інструмент для бізнесу».

Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації спільно з представниками проектного офісу GIZ в Україні та Харківською торгово-промисловою палатою у рамках Програми Федерального міністерства економіки і енергетики «Fit for Partnership with Germany» 12-13 червня 2019 року проведено бізнес-майстерню «Співпраця з Німеччиною. Міфи та реальність» та відбір кандидатів з метою стажування у Німеччині.

09 квітня ц.р. Харківською торгово-промисловою палатою проведено Форум «SME day in Kharkiv» за участю Глави Представництва ЄС в Україні Х. Мінгереллі де представники малого та середнього бізнесу Харківського регіону, у тому числі молоді підприємці, ознайомились з існуючими можливостями, програмами та інструментами для розвитку бізнесу від європейських програм і комерційних банків.

Починаючи з 2017 року, щорічно проводиться Регіональний турнір з фінансової грамотності на Кубок голови Харківської обласної державної адміністрації.

У 2019 році Харківським кластером інформаційних технологій розпочато роботу з реалізації проекту Kids2IT, метою якого є посилення інтересу до ІТ професій серед молоді шкільного віку, а також реалізація медіа проекту «Харківський регіон – найкраща ІТ-локація в Україні». З 04 по 05 квітня 2019 року в рамках проекту «Kids2IT» Харківським кластером інформаційних технологій організовано IV Міжнародний освітній форум «NewEdu: Tech in Focus» з метою створення ефективного майданчика для взаємодії влади, бізнесу та освіти. Протягом Протягом І-II  кварталу 2019 року проводилась робота з інформування провідних підприємств Харківської області, в тому числі малих та середніх, щодо можливостей участі у навчальних заходах з питань підприємництва та міжнародної торгівлі (загалом протягом 2019 року проведено 29 заходів).

У ІІ кварталі 2019 року в Харківському регіоні розпочато реалізацію сьомої хвилі соціального проекту «Новий відлік», який реалізується Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних роботодавців» для внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх родин з метою підтримки, започаткування, розвитку або відновлення підприємницької діяльності.

У рамках проекту «Інтернет-дайджест «БІЗНЕС-ІНФОРМ», Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних роботодавців» створено канал інформування підприємців – КІП з метою впровадження нових форм і підходів надання інформаційної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності задля підвищення інформованості підприємців щодо проблематики малого та середнього бізнесу Харківщини, оперативного відстеження проблемних питань, які виникають у підприємців та широкого інформування громадськості.

У 2018 році Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних роботодавців» за участю Департаменту економіки і міжнародних відносин облдержадміністрації впроваджено успішну практику проведення «Тижня підприємництва», в рамках якого з представниками громадськості та підприємницьких кіл проведено круглі столи, управлінські поєдинки, міні-конференції та майстер-класи з використанням зарубіжного досвіду у сфері розвитку МСП.

У профільних закладах вищої освіти таких як: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харківський національний університет радіоелектроніки Харківський;  Національний  економічний  університет  ім. С. Кузнеця Харківський; Національний університет ім. В. Каразіна; Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського; «Харківський авіаційний інститут»; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова здійснюється інформаційна діяльність стосовно підтримки зацікавленості студентів до підприємницької діяльності та розвитку бізнесу (зустрічі з керівникамит провідних підприємств та компаній, проведення ознайомчих лекцій,, науково - технічних конференцій, майстер-класів та  воркшопів.

Проводилась робота щодо інформування провідних підприємств харківської області ,в тому числі малих та середніх щодо можливості участі у навчальних заходах з питань підприємництва та міжнародної торгівлі(протягом звітного періоду було проведено 6 таких заходів). Також Харківською ТПП для стимулювання підприємницької діяльності серед малих та середніх підприємств було проведено 4 освітніх заходів та тренінгів.

Протягом ІІ –III кварталу 2020 року Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації проводилась інформаційна підтримка серед підприємницьких та ділових кіл області з реалізації Програми Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини для управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany». Так, велась співпраця з Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних роботодавців», Всеукраїнською громадською організацією «Український союз промисловців і підприємців», Харківською торгово-промисловою палатою, районними державними адміністраціями, міськими радами міст обласного значення Харківської області та об’єднаними територіальними громадами щодо залучення можливих кандидатів до Програми Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини «Fit for Partnership with Germany».

Харківською торгово-промисловою палатою для стимулювання підприємницької діяльності серед малих, середніх підприємств протягом ІІ кварталу 2020 року було проведено освітні заходи та тренінги: 28-30 квітня 2020 року Онлайн-тренінг «Доведення відповідності продукції вимогам ринків ЄС та України в нових умовах «промислового безвізу»;

- 04 червня 2020 року Онлайн-тренінг «Форс-мажорні обставини: важливі юридичні аспекти для бізнесу»; 09-12 червня 2020 року Онлайн-тренінг «Як побудувати ефективний відділ продажів»; 16 червня 2020 року Онлайн-тренінг «Нова система технічного регулювання: відміна ГОСТів та запровадження європейських  стандартів»; 17-18 червня 2020 року Онлайн тренінг «Операційна ефективність: «абетка» для виробництва»; 22 червня 2020 року Онлайн-тренінг «Нова редакція Митного тарифу України з 01 липня 2020року»;23-25 червня 2020 року Курси з питань публічних закупівель.

Крім зазначеного, протягом 2020 року Департамент спільно з регіональними бізнес-асоціаціями проводилась робота з інформування провідних підприємств Харківської області, в тому числі малих та середніх, щодо можливості участі у навчальних заходах з питань підприємництва та міжнародної торгівлі (всього проінформовано щодо 13 заходів).

Херсонська ОДА: у закладах області професійної (професійно-технічної) освіти у навчальну програму з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва» включено теми з питань міжнародної торгівлі.

Також у закладах вищої та фахової передвищої освіти впроваджено вивчення дисциплін «Торгівельне підприємництво», «Міжнародний бізнес», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні фінанси».

Хмельницька ОДА: в області у рамках обласних семінарів для голів методичних об’єднань вчителів економіки та курсів підвищення кваліфікації вчителів забезпечується методичний супровід щодо реалізації змісту шкільних навчальних курсів: «Економіка» та «Фінансова грамотність». Крім того, з метою залучення учнівської молоді до участі у заходах в рамках щорічного «Всесвітнього тижня грошей», загальноосвітнім навчальним закладам області надаються методичні рекомендації та актуальні інформаційні матеріали.

Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації спільно з Хмельницьким державним центром естетичного виховання учнівської молоді та Хмельницькою обласною радою лідерів учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти області в березні – квітні 2019 року проведено обласний заочний конкурс «Лідер року» серед лідерів учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Мета конкурсу – підтримка розвитку учнівських ініціатив та процесу самореалізації лідерів учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.

У червні 2019 року Хмельницькою міською радою реалізовувався проект «Школа фінансової грамотності і ділової англійської мови «Smart Finance». Мета проекту – підтримка розвитку підприємницьких та кар’єрних компетенцій молоді. Старшокласники шкіл міста пройшли начальний курс, який передбачав: двотижневе безкоштовне навчання, базис знань щодо основ фінансової грамотності, практичні заняття у цікавих локаціях, спілкування з кращими бізнес-тренерами, поглиблення знань з англійської мови. 02 вересня 2019 року для старшокласників м. Хмельницького у сесійній залі Хмельницької міської ради проведено «Урок успіху», під час якого учні поспілкувалися з успішними людьми міста, у тому числі представниками бізнесу міста.

Черкаська ОДА: У травні-липні 2019 року в м. Черкаси проведено навчальний курс “Старт та розвиток власної справи #6” для тих, хто мав намір відкрити власну справу, в рамках якого також розглядаються питання експорту. Випускниками курсу стали 11 осіб, які вже реалізують свої бізнес-ідеї.

16 вересня 2019 року Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації спільно з Черкаською агенцією регіонального розвитку в партнерстві з Черкаською школою підприємництва SMRNK запустили ще один навчальний курс “Старт та розвиток власної справи #7”. Під час курсу слухачі дізнаються як упаковувати бізнес, почати продавати, відкоригувати бізнес-модель/нішу, ставити фінансову ціль, налагоджувати аналітику і процеси, масштабувати команду і виробництво.

При розробленні Міністерством освіти і науки України навчального курсу з підприємництва та міжнародної торгівлі буде запроваджено його внесення до навчальних програм закладів початкової та базової середньої освіти.

Чернівецька ОДА: з метою стимулювання підприємницької діяльності серед малих і середніх підприємств та молоді у І півріччі 2019 року проведено наступні заходи:

- 17 лютого 2019 року в медіа-центрі «BelleView» (м. Чернівці) відбулась зимова бізнес-школа, яку проводила кафедра економіки підприємства та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Основною метою заходу було сприяння розвитку підприємницького мислення за рахунок надання якісних своєчасних знань та практичних ефективних навичок для студентів, майбутніх абітурієнтів, сьогоднішніх учнів старших класів;

- у лютому 2019 року відбулася зустріч студентів Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) з представниками компанії «IMPULSE GROUP». Зустріч була присвячена інформуванню про напрямки діяльності компанії, впровадження інноваційних інструментів з метою кращого задоволення потреб споживачів та підбору персоналу.

- 13 лютого 2019 року відбувся семінар за участю фахівця-практика, менеджера з персоналу компанії «АВТОВІН» на тему: «Особливості кадрового забезпечення торговельних підприємств та працевлаштування молоді на сучасному етапі».

- 25 березня 2019 року на базі Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ відбувся восьмий Ярмарок кар’єри - 2019 «Зроби крок до успішного майбутнього».

- 23 квітня 2019 року кафедрою фінансів, банківської справи та підприємництва Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ було проведено чергове засідання Школи ділового успіху для студентів 4 курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Економіка підприємств», що дозволило студентам отримати практичні навики щодо обґрунтування розміру торговельної націнки для покриття поточних витрат та ознайомитися з сучасними підходами до ведення фінансової звітності.

Чернігівська ОДА: п’ять закладів вищої та фахової передвищої освіти області здійснюють підготовку фахівців (за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, бакалавра та молодшого спеціаліста) за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

У закладах загальної середньої освіти області підприємницька компетентність та фінансова грамотність формується у школярів під час вивчення економічних дисциплін. Це інваріативний курс «Економіка», а також варіативна складова Типового плану з економіки для підсилення предмета.

У 12 закладах загальної середньої освіти запроваджено навчальний курс «Фінансова грамотність» (автори Т.М. Смовженко, І.С. Кравченко).

До навчальних програм початкової освіти  2-4 класів включено курс з початкових основ економічних знань «Цікава економіка» (автор Л.Кошуба).

На кафедрі природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського розроблено та запроваджено спецкурси «Формування підприємницької компетентності в умовах сучасної школи», «Загальноекономічна підготовка учнів на уроках технологій» (автор І.В. Пронікова) для слухачів курсів підвищення кваліфікації. У 2019 році для учнів 9 (8) класів розроблено факультатив «Основи підприємництва: теорія і практика» (17 годин) та спецкурс «Навчання підприємництва: теорія і практика» для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які будуть впроваджуватись у новому 2019-2020 навчальному році (автор І.В. Пронікова).

У рамках заходів обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки проведено Молодіжну школу бізнесу. Протягом тижня нові знання у сфері підприємництва опановували 20 юнаків і дівчат, зокрема, як започаткувати та вести власний бізнес. Уся інформація підкріплена практичним досвідом.

З метою сприяння побудові та розвитку малого бізнесу шляхом надання консалтингових послуг безробітним, які бажають відкрити власну справу за сприяння служби зайнятості, та працюючим підприємцям-початківцям в одному функціональному просторі в двох структурних підрозділах Чернігівського ОЦЗ - Чернігівському міському центрі та Ніжинській міськрайонній філії  - діють консалтингові центри підтримки підприємницької діяльності.

Розроблено та запроваджено спецкурси «Формування підприємницької компетентності в умовах сучасної української школи», «Загальноекономічна підготовка учнів на уроках технологій».

Швейна фабрика  «ТК-Стиль» організувала професійний освітній проєкт «Чернігівська інноваційна школа швейної майстерності» Підприємство набирає виробничих обертів, має стабільні замовлення та сучасне технічне обладнання. На фабриці шиють на експорт жіночий одяг. Підприємство бажає збільшувати свій кадровий склад. Тому наразі ведеться навчання вже четвертої групи школи швейної майстерності, на якому учасниці опановують нову для себе професію – оператор швейного виробництва.

У 36 закладах загальної середньої освіти Чернігівської області «Фінансова грамотність» викладається як курс за вибором та факультатив для 867 здобувачів освіти.

У навчальні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського включено такі лекції: «Способи реалізації наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» у навчально-виховному процесі закладів загальної середньої освіти», «Курс за вибором «Фінансова грамотність» у початковій школі», «Курс за вибором «Фінансова грамотність» у основній та старшій школі», «Розвиток рис підприємливої особи через активні форми навчання». Для слухачів курсів підвищення кваліфікації проводяться практичні та семінарські заняття «Інтерактивні методи навчання як інструмент виховання рис підприємливості особистості».

Науково-педагогічними працівниками кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті інституту розроблено та запроваджено спецкурси для педагогічних працівників: «Формування підприємницької компетентності в умовах сучасної української школи», «Навчання підприємництву: теорія і практика», «Загальноекономічна підготовка учнів на уроках технологій».

П’ять закладів вищої та фахової передвищої освіти області здійснюють підготовку фахівців (за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, бакалавра та молодшого спеціаліста) за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

IV квартал
2019
Розроблення та реалізація пілотного проекту із створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для експортоорієнтованих підприємств в обласних центрах
Виконується

Інформаційну, методологічну та фінансову підтримку суб’єктам господарської діяльності надають: 56 громадських об’єднань суб’єктів підприємництва; 26 інформаційно-консультаційних установ; 19 кредитних спілок; 10 фондів підтримки підприємництва; 9 аудиторських фірм; 7 бізнес-центрів; 2 інноваційні фонди; 2 інвестиційні компанії; 1 лізинговий центр.

За інформацією МОН спільно з Громадською організацією “Платформа інноваційного партнерства” відкрито стартап-клуби в 28 університетах України, де відбуваються зустрічі з підприємцями, обговорення нових ідей та проектів.  Стартап-клуби надають тренінги для локальних стартап команд; методологічну, менторську та організаційну підтримку; стажування студентів; консалтинг університетських стартапів. (Така ж інформація була і в 2019 році)

Регіони

Вінницька ОДА: 19.12.2018 у м. Вінниці відкрито обласний молодіжний центр “Квадрат”, який став одним із бізнес-інкубаторів. Вінницькою міською радою погоджено (04.10.2019) Концепцію розвитку інноваційно-технологічного парку “Кристал”, діяльність якого буде спрямована на широке коло зацікавлених сторін: інноваційні компанії, малі та середні підприємства, діти, студенти, громадські об’єднання, які зможуть звернутись до Центру за інформаційними і консультаційними послугами щодо започаткування бізнесу. Програма Освітнього центру буде спрямована на розвиток ділових навичок та розвитку знань у сфері IT –технологій.

16.12.2019 відбулась фінальна презентація проекту “Вінницький інноваційно-технологічний парк”, який розроблявся у рамках програми “Польська допомога із розвитку-2019” Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

Волинська ОДА: в області розвивається інфраструктура підтримки підприємництва. Працюють громадські об’єднання підприємців, інформаційно-консультаційні установи та координаційні ради з питань розвитку підприємництва. З метою, активізації діалогу між владою та бізнесом, розвитку існуючих та започаткування нових ділових зв’язків, демонстрації переваг області, презентації цікавих інвестиційних проектів, сприяння експортоорієнтованим підприємствам діє “Волинський обласний бізнес-інкубатор”.

Дніпропетровська ОДА: при Дніпропетровській ТПП працює Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Дніпро в рамках ініціативи EU4 BUSINESS&EBRD, а також буде запроваджено навчання експортерів та доступ до баз даних іноземних партнерів за підтримки USAID (проект “Конкуренто-спроможна економіка України”) в рамках роботи Центру підтримки експортерів.

У м. Кривому Розі працює сервіс “Віртуальний бізнес-інкубатор” – панель інструментів комунікації між владою, адміністративними органами та бізнесом, які дозволяють швидко та зручно отримати інформацію про законодавчі норми й правила, чинні місцеві процедури з відкриття об’єктів бізнесу тощо.

На офіційному сайті Марганецької міської ради розміщено оголошення про створення сайту КП “Центр підтримки малого та середнього бізнесу” Дніпропетровської обласної ради, на якому підприємці міста можуть ознайомитися з такими проектами: легкий старт, бізнес наставництво, банк ідей, адвокати бізнесу, жінка в бізнесі – гордість нації, гранти, онлайн-навчання, юридична підтримка та інше.

Новомосковською, Царичанською, Томаківською райдержадміністраціями вивчаються питання щодо створення бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів на обласному рівні.

Сталою та ефективною залишається робота КП “Агентство розвитку Дніпра” із наповнення інформаційними матеріалами власного веб-сайту (http://dda.dp.ua/), тематичної складової форумів, тренінгів для зацікавлених суб’єктів господарювання про особливості ведення бізнесу, перспектив закордонних ринків, розвиток індустріальних парків.

Донецька ОДА: для сприяння діяльності експортоорієнтованих підприємств при Донецькій ТПП забезпечено функціонування Центру підтримки експорту Export – UA.

Закарпатська ОДА В області розроблена концепція перспектив створення автомобільного кластеру.На форумі «Закарпаття-бізнес в центрі Європи», що проходи в 10 жовтня 2019 року представлено обговорено передумови створення кластеру аудіо-візуальних індустрій на Закарпатті.

Запорізька ОДА: у рамках Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Запорізькій області з 2015 року триває розбудова мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів Запорізької області. Натепер у Запорізькій області створено та діють 5 бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів, а саме: Запорізького національного університету, Запорізької державної інженерної академії, комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Таврійського державного агротехнологічного університету у м. Мелітополі та Запорізького національного технічного університету.

Крім того, у рамках Комплексної програми 2019-2020 заплановано створення у IV кварталі 2019 року бізнес-акселератора, сфокусованого на експортоорієнтованих МСП, з обсягом фінансування з обласного бюджету у розмірі 100,0 тис. грн. на 2019 рік.

Комплексною програмою розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019-2020 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 14.03.2019 № 32, заплановано відкриття ще 2 бізнес-інкубаторів на базі навчальних закладів області, а саме: Бердянського державного педагогічного університету та виробничого бізнес-інкубатора на базі Молочанського державного навчального закладу «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти». На реалізацію зазначених заходів заплановано фінансування з обласного бюджету у розмірі 400,0 тис. грн. на 2019-2020 роки.

Івано-Франківська ОДА У лютому 2019 року в м. Коломия створено інформаційно-навчальний бізнес-інкубатор “KOLBIС”, метою якого є підтримка та сприяння розвитку підприємницького потенціалу та інноваційної діяльності міста.

У грудні 2019 року створено Івано-Франківський Акселератор креативних жіночих стартапів - перший на Прикарпатті соціальний інститут інтенсивної підтримки жіночих стартапів в креативних індустріях. Програмою акселерації підтримуються жіночі стартапи у таких креативних індустріях: дизайн, виробництво кіно- та відеопродукції, декоративне прикладне мистецтво, мода, образотворче і сценічне мистецтво, візуальне мистецтво, музика, перформативне мистецтво, ремесла, фестивальний менеджмент, фотографія, ІТ-рішення для культурних/креативних ініціатив. Незалежна Рада Акселератора завершила перший відбір 10 проектів із понад 20 заявок від представниць креативних індустрій міста, які мають намір реалізувати бізнес-ідеї у зазначених  індустріях.

В області функціонує Центр розвитку підприємництва “Бізнес-Інкубатор” ІЕМ ІФНТУНГ (на базі Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу), метою якого є залучення молоді до ведення підприємницької діяльності, забезпечення їх бізнес-освіти, сприяння розвитку підприємницького потенціалу міста Івано-Франківська та Івано-Франківської області, підтримка інноваційної діяльності та соціально відповідального бізнесу, забезпечення інтеграції освіти і науки з виробництвом, впровадження сучасних європейських практик і технологій у навчальний процес та науково-дослідну роботу ІФНТУНГ.

Потенційні та діючі суб’єкти підприємництва міста мають можливість отримувати комплекс бізнес-послуг на безкоштовній основі, зокрема: інформаційно-довідкової, консультаційної підтримки щодо ведення підприємництва, забезпечення можливості роботи у ЦРП “Бізнес-Інкубатор” на базі 10-ти облаштованих робочих місць, у конференц-залі з мультимедійним обладнанням тощо.   

Київська ОДА: Кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємства збільшилась майже в 2 рази і становить 441 одиницю, 11 бізнес-центрів, 6 бізнес-інкубаторів, 1 технопарк, 7 індустріальних парків, 12 лізингових центрів, 70 небанківських фінансово-кредитних установ, 8 фондів підтримки підприємництва, 11 інвестиційно-інноваційних фондів і компаній, 3 інноваційні кластери та 89 інформаційно-консультаційних установ. Функціонує 80 громадських об’єднань підприємців, з якими налагоджена дієва співпраця органів виконавчої влади.

Кіровоградська ОДА: У рамках Грантової ініціативи EU4Business за підтримки ЄС та ЄБРР в Україні, на базі Кіровоградської торгово-промислової палати діє Центр підтримки бізнесу, який є одним із 15 центрів національної мережі, створених в Україні.

Досягнуто домовленостей щодо залучення експертів Європейської Бізнес - Асоціації до участі у проведенні навчальних курсів для підвищення кваліфікації та професійних навичок профільних фахівців підприємств, установ та організацій області.

У 2018 році на базі Льотної академії НАУ відкрито представницький офіс та дослідницький центр компанії з розробки та виробництва дронів "Safeus Drone Co., Inc" (Республіка Корея).

В області функціонують декілька установ, діяльність яких направлена на сприяння розвитку експортоорієнтованих підприємств. Так, є представницький офіс та дослідницький центр компанії з розробки та виробництва дронів "Safeus Drone Co., Inc" (Республіка Корея), який відкрито на базі Льотної академії НАУ.

28.02.2020 у Льотній академії Національного авіаційного університету відбувся Міжнародний науково-практичний семінар "Світовий досвід та тенденції використання безпілотних літальних комплексів при пошуково-рятувальних роботах".

У лютому 2020 року в облдержадміністрації, з метою поліпшення інвестиційної привабливості області відбулася робоча нарада щодо впровадження на території області проекту "Міжнародний аеропорт цивільної авіації "Канатове" (далі – Проєкт). На даний час, спільно ПрАТ "МААК "Урга", Льотної академії НАУ, військової частини А1469 здійснюються організаційні заходи щодо підготовки Проєку та першочергових організаційних заходів по його впровадженню. Реалізація даного проекту сприятиме експортоорієнтованим підприємствам у розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

З метою розширення торговельно-економічних зв'язків області та з метою створення належної інфраструктури для інвестування в області продовжується робота зі створення індустріального парку "Олександрія" (м. Олександрія, Кіровоградської області), який включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків 13 квітня 2018 року.

Реалізація даного проєкту сприятиме економічному розвитку регіону, підвищення його конкурентоспроможності.

Луганська ОДА: Розроблено проект регіонального розвитку “Створення бізнес-інкубатора” із запланованим обсягом фінансування 5 млн грн за рахунок місцевого бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги (в рамках Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року (від 15.02.2018 № 30). У І півріччі 2019 року підготовлено спеціальні видання: “Як започаткувати експортну діяльність”;“Алгоритм експорту меду до ЄС” (присвячене висвітленню ляху, який має пройти бджоляр для того, щоб налагодити постачання меду до країн ЄС);  “Довідник торгових майданчиків країн світу”; “Каталог інвестиційних пропозицій Луганської області 2019” (україномовна та англомовна версії).

Регіональною цільовою програмою розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018-2020 роки та Планом заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року передбачено створення бізнес-інкубатора у 2019-2020 роках.

Розглядається декілька варіантів створення бізнес-інкубатора у м. Сєвєродонецьку, один із них - на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (далі - СНУ ім. В. Даля) створено та продовжує діяти Центр розвитку кар'єри - загальноуніверситетський підрозділ, який сприяє формуванню умов для розвитку кар'єри та подальшого працевлаштування студентів. У III кварталі 2019 року здійснюються заходи щодо його юридичної реєстрації.

Миколаївська ОДА В області продовжується реалізація проєкту Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний HUB» (RInnoHUB)», який фінансується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.

Проведено 20 мікропрезентацій проєкту для студентів, наукових співробітників та представників бізнесу.

У березні 2020 р. від час візиту до області менеджерів програми Міністерства інвестицій і розвитку Польщі «Польсько-український Startup Bridge» обговорено перспективи співробітництва між підприємствами області та польськими інвестиційними фондами, а також проведення спільного конкурсу стартап-проєктів у м. Миколаєві. Організовано зустрічі зі студентами Чорноморського національного університету ім. П. Могили та представниками миколаївської компанії Briolight (виробник електронних рішень для освіти, інклюзії та реабілітації). Підписано Меморандум про співпрацю між польською стороною, Регіональним фондом підтримки підприємництва у Миколаївській області та RInnoHUB.

У травні 2020 року проведено конкурс стартап–проєктів в рамках програми Міністерства інвестицій і розвитку Польщі «Польсько-український Startup Bridge», участь в якому взяли 6 стартап-проєктів. Переможцем визначено проєкт River Solar (сонячні черепичні модулі  для використання у приватних будинках та господарствах). Перемога у цьому конкурсі дозволить команді розробників взяти участь у боротьбі за фінансування міжнародної венчурної організації у розмірі 7,5 тис. дол. США під час проведення конференції KYIV TECH HUB у вересні 2020 року.

У серпні 2020 р. проведено переговори з представниками міжнародної стартап-організації BRINC.IO (Китай) про приєднання Інноваційного кластеру RInnoHUB до програми «Акселератор для акселераторів». Навчання за участю міжнародних експертів в різних сферах надасть можливість команді RInnoHUB вдосконалити власну програму акселерації для стартапів південного регіону.

Полтавська ОДА: На базі Полтавського університету економіки і торгівлі спільно з ГО „Платформа інноваційного партнерства” створено бізнес-інкубатор та підприємницький клуб „YEP − StartUp PUET” для забезпечення комплексної підтримки студентів, молодих учених та підприємців з питань розвитку проєктів у різних сферах, у тому числі, інноваційніх проєктів. Наразі Полтавську політехніку імені Юрія Кондратюка обрано учасником пілотного проєкту „Підприємницький університет”. Зокрема, у рамках першого етапу ініціативи у 2020-2021 навчальному році, в університеті запроваджено навчальний курс „Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами”. Проєкт реалізується мережею стартап інкубаторів YEP у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів за підтримки Програми USAID „Конкурентоспроможна економіка України”. Водночас, найбільш активні студенти зможуть подати проєкти на конкурс до Українського фонду стартапів. У місті Кременчуці працює Консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу. Протягом року центром надано інформаційну підтримку 78 суб’єктам господарювання з питань оподаткування, перереєстрації/ закриття підприємства та інше, в тому числі, у режимі онлайн консультацій. Також з березня 2020 року у місті Кременчуці працює бізнес-інкубатор для розвитку жіночих ініціатив, який було створено Громадською організацією „Інша жінка” у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги „Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС). Метою впровадження вищезазначеного проєкту є створення кластеру соціально-активних жінок, сприяння досягнення ними економічної та фінансової самостійності, збільшення частки працюючих жінок, а також створення додаткових робочих місць. У місті Миргороді Миргородською міською радою в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги „Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС) впроваджуються проєкти щодо створення: „Центру підтримки та розвитку бізнесу” спільно з Громадською організацією „Зміни можливі” та „Центру керамічного мистецтва” спільно з Громадською спілкою „Миргородський центр кераміки”.

Рівненська ОДА: Інфраструктура підтримки підприємництва Рівненської області включає 179 установ та організацій, зокрема, 11 бізнес-центрів, 3 бізнес-інкубатори, 4 лізингові центри, 144 небанківські фінансово-кредитні установи (у т.ч. 26 – кредитні спілки), 1 фонд підтримки підприємництва, 3 інвестиційні фонди і компанії, 1 інноваційна компанія, 11 інформаційно-консультативних установ та 1 технопарк.

Тернопільська ОДА: З ініціативи Тернопільської обласної державної адміністрації та за сприяння Програми USAID ,,Лідерство в економічному врядуванні”, на базі Тернопільського міськрайонного центру зайнятості діє платформа для запуску нових та діючих підприємницьких ініціатив – Тернопільський регіональний бізнес-інкубатор. Даний об’єкт інфраструктури підтримки підприємництва створено для осіб, які хочуть займатися бізнесом, отримати інформаційний, менторський супровід, а також скористатися фінансовими інструментами підтримки у започаткуванні та веденні власної справи. До участі у бізнес-інкубаторі відібрано 17 учасників, які реалізовують свої бізнес-ідеї в різних галузях, починаючи від створення сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, комплексу оздоровлення бджолопродуктами, обробки та розпилення природного каменю, вирощування та реалізації зелені, створення ІТ-продуктів до впровадження біоенергетичних проектів та інші.

Херсонська ОДА: 15 червня 2012 року було створено Міжнародний, міжрегіональний, агропромисловий кластер Херсонської області «Eastern Food Technologies plus» в якості елемента мережевої економіки та для підвищення ефективності ведення бізнесу членів і партнерів кластера, а також з метою створення та супроводження проектів, пов’язаних з модернізацією існуючої соціально-економічної моделі устрою АПК України.

23 травня 2019 року між Департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» та ГС «Український органічний кластер» укладено Меморандум про співпрацю з метою підвищення рівня взаємодії бізнесу, влади та науки в органічному напрямку та створення умов для розвитку кластерів в Херсонському регіоні. Меморандум передбачає об’єднання зусиль задля взаємовигідного економічного та наукового співробітництва у сфері органічного сільського господарства та харчової промисловості.

05.03.2020 під головуванням голови обласної державної адміністрації, за участі Аграрної продовольчої Ради України Аграрного фонду України, Асоціації садівників, виноградарів та виноробів України, сільгосппідприємств, фермерських господарств відбулася нарада, у ході якої  обговорено актуальні питання аграрного виробництва.

Керівник Аграрної продовольчої ради України Слободяник І.Л. презентував проєкт «Бізнес-Інкубатор в сільській місцевості», що реалізується за кошти Євросоюзу. Передбачається створення в кожному обласному центрі приміщення з відповідним обладнанням, де зможуть проходити навчання фермерські господарства та селяни.

Херсонщина – перша область, де впроваджуватиметься цей проект

15.06.2012 створено Міжнародний, міжрегіональний, агропромисловий кластер Херсонської області «Eastern Food Technologies plus» в якості елемента мережевої економіки та для підвищення ефективності ведення бізнесу членів і партнерів кластера, а також з метою створення та супроводження проектів, пов’язаних з модернізацією існуючої соціально-економічної моделі устрою АПК України.

23.05.2019 між Департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» та ГС «Український органічний кластер» укладено Меморандум про співпрацю з метою підвищення рівня взаємодії бізнесу, влади та науки в органічному напрямку та створення умов для розвитку кластерів в Херсонському регіоні. Меморандум передбачає об’єднання зусиль задля взаємовигідного економічного та наукового співробітництва у сфері органічного сільського господарства та харчової промисловості.

В рамках регіонального Форуму «Органічна Україна Херсон» домовлено про розповсюдження досвіду країн ЄС та впровадження органічного виробництва в Україні через інтернет-платформу.

Хмельницька ОДА: Хмельницькою міською радою реалізується проект “Школа молодого підприємця”, мета якого – підтримка та розвиток підприємництва у місті Хмельницький, формування у молоді знань, необхідних для започаткування власної справи. Загалом у 2017-2018 роках участь у проекті взяли 53 учасники, які успішно завершили навчання за тренінговою програмою “Мотивація до започаткування власної справи”. Є успішні приклади започаткування власної справи випускниками проекту. Реалізація проекту триватиме і у 2019 році.

Черкаська ОДА Наразі розробляється Стратегія розвитку Черкаської області на 2021-2027 роки, однією з пріоритетних цілей якої визначено розвиток підприємництва та інфраструктури для експортоорієнтованого бізнесу, в рамках виконання якої визначено завдання створення бізнес-інкубатора на базі Черкаського державного технологічного університету.

У липні Центр підтримки підприємництва інновацій та стартапів Chernihiv Business Hub оголосив конкурс проєктів на участь в освітній Інкубаційній програмі, мета якої - допомога тим, хто хоче займатися бізнесом та має конкурентоспроможну бізнес-ідею. Проєкт створений для швидшого досягнення економічної самостійності учасників та забезпечення їх професійною бізнес-освітою та менторською підтримкою.

За результатами засідання журі для участі у навчанні, яке проходило з 10 серпня по 18 жовтня, відібрано вісім учасників, котрі представили свої перспективні бізнес-ідеї. 

Чернівецька ОДА: Інформаційну, методологічну та фінансову підтримку суб’єктам господарської діяльності надають: 56 громадських об’єднань суб’єктів підприємництва;

26 інформаційно-консультаційних установ; 19 кредитних спілок; 10 фондів підтримки підприємництва; 9 аудиторських фірм; 7 бізнес-центрів; 2 інноваційні фонди; 2 інвестиційні компанії; 1 лізинговий центр.

Чернігівська ОДА: 18 травня 2019 року в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка відбувся Фестиваль європейських освітніх практик «EduFest», який об’єднав понад 300 учасників освітнього процесу — від учня до роботодавця — з 23 міст та областей України. Фестиваль підтримали майже 20 партнерів: представники бізнесу, освіти, громадські організації.

Учасники фестивалю взяли участь у панельній дискусії «Чи можлива європейська освіта в Україні?», відвідали майстер-класи, семінари, тренінги, практикуми, присвячені використанню різноманітних інструментів та технік у навчанні та розвитку школярів, студентів, викладачів.

29 травня 2019 року в Чернігівському національному технологічному університеті відбувся фінал конкурсу стартапів «StartUp – way to success», у якому взяли участь 17 команд. Грошовими заохочувальними винагородами компаній-партнерів були відзначені проекти:

 • Виробництво безкорпусного електротранспорту модульного типу,
 • Healfood –Якісний склад продуктів,
 • Idea Team Create Success (ITCS),
 • Портативне джерело живлення на основі гнучких сонячних панелей,
 • Green Pazzle,
 • Тime for your photo in Che.

Гран-прі ректора ЧНТУ розділили між собою дві команди:

 • проект «Healfood – Якісний склад продуктів харчування»,
 • проект System ensuring closing Smart interaction on the Road - «Система розумної взаємодії на дорозі» SenSor.

Компанія «Soft-Idustry Allianse» запропонувала команді проекту MyFinLab допомогу в розробці програмного забезпечення для їх проекту.

Чернігівський ІТ-кластер вручив проектам Іdea Team Create Success, Green Pazzle та Healfood – Якісний склад продуктів харчування» сертифікати на безкоштовну розсилку від сервісу SendPulse.

На сьогоднішній день в області ведеться робота зі створення та реєстрації індустріального парку «Менський» на території м. Мена.

На базі Чернігівського національного технологічного університету функціонує відокремлений структурний підрозділ «Бізнес-інноваційний центр», створений  шляхом приєднання ДП «Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації.

У межах реалізації Фінансової Угоди між Україною та Європейським Інвестиційним Банком реалізується проєкт «Вища освіта України»,  згідно з яким державні установи вищої освіти отримають фінансову допомогу, спрямовану на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енерго-споживання.

Здійснено відбір університетів для участі у зазначеному проєкті, серед яких Національний університет «Чернігівська політехніка». Впровадження проєкту дозволить суттєво скоротити енергоспоживання будівель для потреб опалення, забезпечити дотримання комфортних температурних умов у навчальних приміщеннях, покращити експлуатаційний стан зовнішніх огороджень будівель та термін їх використання, що позитивно позначиться  на якості надання освітніх послуг.

З метою сприяння побудові та розвитку малого бізнесу шляхом надання консалтингових послуг безробітним, які бажають відкрити власну справу за сприяння служби зайнятості, та працюючим підприємцям-початківцям в одному функціональному просторі в двох структурних підрозділах Чернігівського ОЦЗ - Чернігівському міському центрі та Ніжинській міськрайонній філії  - діють консалтингові центри підтримки підприємницької діяльності.

Проведено 2 навчальні семінари для підприємців-початківців, в яких прийняло участь 20 учасників. Загалом отримали послуги 74 особи.

Консалтинговим центром Ніжинської міськрайонної філії проведено 2 консультаційно-навчальні семінари для підприємців-початківців, в яких взяло участь 19 учасників,  надано 2 групові та 2 індивідуальні консультації з питань, які входять до компетенції членів консультаційної групи, в яких прийняла участь 21 особа. Загалом отримали послуги 40 осіб.

18 лютого в м.Чернігів відбулася зустріч представників структурних підрозділів Чернігівської обласної державної адміністрації та Українського центру сприяння інвестиціям та торгівлі й ДП «Укрпромзовнішекспертиза», в ході якої гостям було презентовано експортний потенціал регіону, а також обговорювались питання можливостей налагодження співробітництва між українськими та нідерландськими компаніями.

26 лютого 2020 року у Чернігівській області з візитом перебувала делегація Представництва ЄС в Україні на чолі з Послом Європейського Союзу в Україні паном Матті Маасікасом. У рамках візиту гості зустрілися з керівництвом  Чернігівської обласної державної адміністрації й Чернігівської обласної ради. Сторони  обговорили питання налагодження двостороннього співробітництва, зокрема, щодо реалізації спільних програм та проєктів, розвитку торговельно-економічного співробітництва, підтримки малого та середнього бізнесу.

IV квартал
2021
Започаткування діяльності бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для сприяння діяльності експортоорієнтованих підприємств у всіх обласних центрах
Виконується

Миколаївська ОДА: діє студентський бізнес-інкубатор на базі Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, в якому проводяться навчання студентів, бажаючих реалізувати бізнес-ідеї та створити власне підприємство, готуються персональні та групові бізнес-плани з перспективними інноваційними ідеями, для участі у міжнародних грантових програмах. Працює “креативна лабораторія”, учасники якої генерують інноваційні та креативні бізнес-ідеї, розвивають власне креативне мислення.

Запорізька ОДА: створено та діють 5 бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів: Запорізького національного університету, Запорізької державної інженерної академії, комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Таврійського державного агротехнологічного університету у м. Мелітополі та Запорізького національного технічного університету (урочисте відкриття бізнес-інкубатору відбулося 11.10.2018, його діяльність сфокусована на розвиток бізнес-ідей у інноваційних сферах, зокрема, 3D-друку та моделюванні віртуальної реальності. Лабораторія інкубатору оснащена 3D-принтером, а в рамках Програми придбані комплектуючі для сучасної комп’ютерної станції, яка надасть нові можливості для роботи у цих сферах). Такі інкубатори в подальшому зможуть стати базами для створення центрів інноваційних технологій.

Київська ОДА: у 2018 році кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва збільшилась майже в 2 рази і становить 441 одиницю, зокрема: 11 бізнес-центрів, 6 бізнес-інкубаторів, 1 технопарк, 6 індустріальних парків, 12 лізингових центрів, 70 небанківських фінансово-кредитних установ, 8 фондів підтримки підприємництва, 11 інвестиційно-інноваційних фондів і компаній, 3 інноваційних кластери та 89 інформаційно-консультативних установ. Функціонує 80 громадських об’єднань підприємців, з якими налагоджена дієва співпраця органів виконавчої влади. Збільшення кількості об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва відбулося за рахунок утворення значної кількості інформаційно-консультативних установ та громадських організацій, що здійснюють свою діяльність у рамках міжнародної технічної допомоги, міжнародних грантів та проектів, які направлені на розвиток бізнесу в Україні.

Чернігівська ОДА: створено відокремлений структурний підрозділ Чернігівського національного технологічного університету “Бізнес-інноваційний центр” шляхом приєднання ДП “Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації”.

II квартал
2019
Проведення першої інформаційної кампанії
Виконується

ДУ "Офіс з просування експорту України" у вересні 2018 року провів чотири освітніх семінари (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), що об’єднали ключових представників професійного середовища, підприємців та експортерів з різних індустрій, органи виконавчої влади та експертів освітніх програм навколо теми експортної освіти в Україні, просуванні продуктів креативного сектору та забезпечення системного підходу для стійкої експансії на зовнішні ринки. Результат – понад 300 учасників у форматі живого спілкування та 1200 у форматі трансляції он-лайн.

У жовтні 2018 року Офіс з просування експорту оголосив конкурс “Битва міст”, метою якого стало забезпечення інформаційного покриття освітніх проектів Офісу на національному рівні, активне залучення регіонального бізнесу до реєстрації програми та визначення два українських міста для реалізації освітніх програм “Експортна революція в Україні” та “Креативний експорт в Україні” (окрім Києва). За право виступити локальними провайдерами програм змагалось 17 регіонів України, що забезпечило медійне покриття на понад 100,000 аудиторії. За інформацією Мінкультури, в м. Київ 8-9 листопада 2018 року проведено Другий щорічний міжнародний форум "Креативна Україна", в ході якого представлений український потенціал креативних індустрій, розкриті необхідні умови для розвитку креативного підприємництва та посилення конкурентоспроможності, наведені успішні приклади виходу українського креативного продукту на глобальний ринок, а також ролі креативних індустрій у формуванні позитивного іміджу України за кордоном. В рамках проекту “Підтримка рамкових умов для торгівлі” (GIZ, Німеччина) ведеться робота по створенню відеоролика щодо історій успіху українських експортерів.

Протягом січня – березня 21.01.2020 ДУ “Офіс з просування експорту” проведено серію практичних семінарів“Прибутковий асортимент: як обрати що продавати","Ідеальний продукт та ефективна ціна для експорту", "Продукт для експорту, ціноутворення, пакування та маркування" для учасників програми рівня PRO, “Ключові елементи прибутковості експорту: ассортимент, ціноутворення, маржа, "Вихід на нові ринки: ключові моделі та канали продажів", "Як розробити візуальну айдентику та створити потужний бренд" та "Як продавати свій бренд на міжнародному рівні та особливості торгових виставок" ,у містах Київ, Дніпро та Харків 24.02.2020- Зустріч учасників колективного стенду на виставці Biofach, де обговорено підвищення ефективності участі у виставці та роботі з потенційними клієнтами, можливості по роботі з процедурами оплат тощо

21.02.2020- проведено Export Talks: Як експортувати до Сполучених Штатів Америки

Також в містах Дніпро та кривий Ріг протягом лютого проведено освітній захід «Презентація можливостей роботи в пошукових базах даних для МСП»

Протягом березня ДУ “Офіс з просування експорту” проведено ряд практичн онлайн семінарів під час учасники підвищили свої навички щодо елементи онлайн-бізнесу є ключовими, як захистити власний онлайн бізнес від штрафів та санкцій закордоном, візуального оформлення продукту та як це впливає на вибір споживача

17.03.2020 - Онлайн-тренінг учасників національного стенду Індустрії 4.0 в рамках виставки Hannover Messe (Німеччина) (Підготовка до участі в міжнародній виставці Hannover Messe, яка відбудеться 13-17 липня 2020 року)

Впродовж ІІ кварталу 2020 року ДУ «Офіс з просування експорту» було проведено:

01.04.2020 Вебінар на тему: "Як планувати щоб досягти успіху». Усі регіони (онлайн). Кількість учасників: проводиться для всіх учасників програми; всього – 500 учасників. Тематика заходу- ознайомлення учасників з темою планування. Для досягнення цієї мети у роботі вирішується ряд задач: визначити загальні характеристики організацій та складові її успіху; охарактеризувати основні поняття планування; дослідити зміст функції планування в організації; виявити головні задачі та перспективи планування успішної організації"

15.04-17.04.2020 та 07.05.2020 - «Мікробізнес в Україні: європейський досвід». м. Київ, по 70 учасників. Тематика заходу - "Європейська мережа підприємств та її можливості для мікробізнесу та сімейних підприємств. Приклади оформлення запитів та пропозицій.

Як організувати діяльність мікропідприємства, щоб уникнути штрафів."

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» та її можливості для українського мікробізнесу.

Портал для малого і середнього бізнесу http://sme.gov.ua/ та його практична користь для підприємця."

14.05.2020 - Презентація дослідження для компаній аграрного машинобудування, м. Київ, 40 учасників. Тематика заходу Дослідження ринку обраних країн аграрної техніки.

18.05.2020 м. Миколаїв, м. Херсон, 40 учасників та 19.05.2020 м. Умань, м. Вінниця. 40 - "Освітня програма для українських виробників харчової продукції “В2В онлайн: від старту до продажів”,. Тематика заходу- "Маркетинг: “Чому мати унікальну торгову та ціннісну пропозицію важливо для будь-якого бізнесу?"

20.05.2020 м. Миколаїв, м. Херсон, 40 учасників та 21.05.2020 м. Миколаїв, м. Херсон, 40 учасників "Освітня програма для українських виробників харчової продукції “В2В онлайн: від старту до продажів”",. Тематика заходу- Маркетинг та переговори: “Маркетингові матеріали. Тактика ведення переговорів”

21.05-22.05.2020 м. Умань, м. Вінниця,80 учасників - "Освітня програма для українських виробників харчової продукції “В2В онлайн: від старту до продажів", Тематика заходу- “Онлайн-інструменти пошуку партнерів”

25.05.2020- "Освітня програма для українських виробників харчової продукції “В2В онлайн: від старту до продажів". Місце проведення - м. Миколаїв, м. Херсон, м. Умань, м. Вінниця, 80 учасників. Тематика заходу - "Маркетинг: “Чому мати унікальну торгову та ціннісну пропозицію важливо для будь-якого бізнесу?” - аналіз результатів домашньої роботи".

28.05.2020- Вебінар "Експорт органічної продукції на ринок Канади". Усі регіони (онлайн), 30 учасників. Тематика заходу- Експорт органічної продукції на ринок Канади.

29.05.2020- Вебінар "Огляд інструментів Офісу з пошуку партнерів для органічних виробників". Усі регіони (онлайн), 30 учасників. Тематика заходу - Огляд інструментів Офісу з пошуку партнерів: Сорсингова платформа, GPA, EEN.

Протягом червня 2020 року у містах Суми, Запоріжжя, Київ, Херсон, Кропівницький та Чернівці проведено РЕГІОНАЛЬНІ ФОРУМИ ОРГАНІЧНА Україна. Тематика заходу- "Стан та перспективи розвитку органічного ринку в Україні 2020: стан органічного виробництва у певній області у 2019 р.; законодавче регулювання органічного виробництва; державна та регіональна підтримки органічного виробництва і фермерства в регіоні, області у 2019 р. і можливості 2020 року; співпраця та кооперація сільськогосподарських виробників та переробників – досвід та ринкові пропозиції; як збільшити споживання органічної продукції в області, локальні продажі; технології органічного виробництва; сертифікація органічного виробництва та/або обігу органічної продукції; супровід органічної сертифікації; експорт органічної продукції." Від кожного міста було по 20 учасників.

18.06.020 – у всіх регіонах (онлайн)проведено вебінар на тему «Ефективна участь в онлайн та офлайн виставках. Освітній бізнес-тур на Таллінн Дизайн Фестиваль». Усі регіони (онлайн). Проводилось для всіх учасників програми; всього – 500 учасників. Тематика заходу - учасники дізналися як взяти участь у одному з найпопулярніших європейських фестивалів для креативних індустрій і як загалом правильно вести себе на онлайн та офлайн виставках.

02.09.2020 - Online захід ProMaisonShow для виробників декору для дому, саду, новорічної продукції, сезонного декору та подарунків

05.-08.10.2020 - Online захід TORINO FASHIONMATCH 2020 для представників текстильного та креутивного сектору, 30 учасників

06.10.2020 - Online захід «Перспективи розширення ринків збуту місцевих товарів та послуг:

інструменти та напрямки» де вивчали онлайн інструменти для дослідження закордонних ринків.

05-07.10.2020 - Online захід Contact-Contract 2020 для представників машинобудівної, електротехнічної та хімічної промисловості.

08.10.2020- Міжнародний онлайн та офлайн захід присвячений розвитку української та світової IT індустрії Lviv IT Arena

19-23.10.2020 - Онлайн захід для представників галузі харчової промисловості Food Paris 2020

23.10 та 28.10.2020 - Освітня програма для українських виробників харчової продукції - Курс на експорт: від стратегічного планування до пошуку партнерів (захід проводився онлайн, по 60 учасників. 30 компаній).

МОН: з метою підвищення інтересу до інноваційної діяльності та трансферу технологій серед представників закладів вищої освіти і наукових установ, розвитку академічного підприємництва, популяризації розробок вітчизняних вчених та інноваторів, а також залученні інвесторів до розвитку перспективних проектів, 16 травня 2019 року в четверте відбувся Всеукраїнський фестиваль інновацій.

В рамках фестивалю відбулися:

- конкурс інноваційних проектів;

- конкурс технологічних стартап-проектів;

- конкурс стартап-проектів IT-Eureka;

- Круглий стіл «Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України»;

- IP-Marathon;

- навчальні тренінги з питань інноваційної діяльності;

- Інформаційний день від Єврокомісії / EaP PLUS | Horizon 2020 Info Day.

З метою підвищення інтересу до інноваційної діяльності та трансферу технологій серед представників закладів вищої освіти і наукових установ, розвитку академічного підприємництва, популяризації розробок вітчизняних вчених та інноваторів, а також залученні інвесторів до розвитку перспективних проектів заплановано Всеукраїнський форум «Innovation Fest».У рамках форуму заплановано  провести:презентацію розробок у демо-зоні Форуму;круглий стіл «Розвиток інноваційної екосистеми в закладах вищої освіти України»;пічі фіналістів програми YEP!Starter; конкурс IT-EUREKA; конкурс інноваційних проєктів;навчальні тренінги з питань розвитку інноваційної діяльності від партнерів Форуму.

Стосовно реєстрації для участі в заходах «Innovation Fest», то вона також продовжена до осені й доступна за тим самим посиланням: t.ly/M1bKd.  

МКІП 1) Директоратом креативних індустрій підготовлено презентацію щодо економічних показників сфери креативних індустрій в Україні за 2013–2018 в розрізі секторів ІТ, видавнича справа. аудіовізуальний сектор, дизайн, реклама, аудіальний сектор, архітектура, бібліотеки та пам’ятки культури (музеї, архіви тощо). Така статистика є основою для визначення перспективних секторів креативних індустрій з метою подальшого стимулювання й захисту, спостереження за динамікою ефективності державної підтримки культури, відстеження споживацьких тенденцій у сфері культури.

2) Інформацію щодо потенціалу українських креативних індустрій, необхідних умов для розвитку креативного підприємництва та посилення конкурентоспроможності, успішних прикладів виходу українського креативного продукту на глобальний ринок, а також ролі креативних індустрій у формуванні позитивного іміджу України за кордоном було розкрито на Третьому щорічному міжнародному форумі «Креативна Україна», що відбувся 14-15 листопада 2019 року в м. Київ. Веб-сайт події: http://creativeukraine.org.ua

РЕГІОНИ

Вінницька ОДА: В рамках проведення першої інформаційної кампанії в області проведено наступні заходи:

1) 09 квітня 2019 р. відбувся круглий стіл «Що варто знати про експорт до ЄС», спрямований на підвищення поінформованості учасників щодо можливостей виходу на європейські ринки, митного законодавства, оформлення пакету документів, санітарно-епідеміологічних та ветеринарних вимог при експорті товарів до країнЄС.

2) 17 квітня 2019 р. організовано та проведено семінар на тему: «Шляхи пошуку партнерів на іноземних ринках та можливості просування продукції». До участі у заході долучилися представники влади та бізнесу,зацікавлені суб’єкти господарювання, які мають намір експортувати товари за кордон чи вже є експортерами, а також представники райдержадміністрацій та навчальних закладів.

3) 07 червня облдержадміністрацією спільно з громадською організацією Інститут громадських ініціатив Вінниччини "ІНГРІВ" організовано проведення тренінгу для підприємців на тему: «Маркетингові точки і канали. Як залучити клієнтів та просунути свою компанію». Під час заходу підприємці-початківці дізналися, як визначати основні канали та методи просування товарів і послуг, а також про основні способи розвитку ключових компетенцій. Учасники тренінгу мали можливість обговорити такі важливі питання, як контроль управлінського циклу та підбір маркетингових інструментів для залучення клієнтів і подискутувати на запропоновані теми.

4) Крім того, протягом ІІ кварталу відбулися телеефіри на телеканалі ІТА «ВІТА» за участю керівників області щодо залучення інвесторів та реалізації підприємницьких проектів в регіоні.

18.02.2020 відбулась партнерська бізнес-зустріч «Шведський бізнес день»вінницьких підприємців із представниками ділових кіл Шведської Бізнес Асоціації метою якого було налагодження тісних економічних контактів, пошуків бізнес-партнерів для співробітництва.Після пленарної частини форуму 9 компаній із різних сфер, в яких Швеція має безперечні переваги (енергоефективність і відновлювальна енергетика, охорона здоров’я, транспорт, будівельна індустрія), спілкувались з представниками Вінницького Бізнес Клубу у форматі B2B та відвідали Вінницькі підприємства: завод GreenCool компанії «UBCGroup», ПАТ «Вінницький олійно – жировий комбінат» тазавод ДП «Електричні системи».

05.03.2020 у креативному просторі «Cherdak» відбувся брифінг та Open Day з нетворкінгом для вінницьких виробників та рітейлу, організований в рамках проєкту розвитку вінницьких брендів компанії «Регіон-Інформ»«Я люблю своє, вінницьке»та програми Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації «Вироблено_на_Вінниччині». Захід спрямований на об’єднанні зусиль усіх зацікавлених сторін на розвиток діалогу місцевого виробника та споживача, в тому числі за участю місцевих роздрібних мереж.

      З квітня 2020 року започатковано випуск щомісячного вісника «Export_Digest», який містить корисну інформацію для експортерів:

 • останні тенденції іноземних ринків;
 • пропозиції іноземних компаній з пошуку партнерів в Україні;
 • міжнародні виставки;
 • освітні заходи з питань експорту;
 • корисні посилання для експортної діяльності.

Волинська ОДА: Різнопланові інформаційні заходи щодо поширення успішного досвіду підприємницької діяльності та розвитку бізнесу проводяться на базі Центрів професійної кар’єри закладів освіти.

Вперше проведено обласний конкурс на кращий бізнес-проект серед здобувачів професійно-технічної освіти. Переможцями стали учні Старовижівського професійного ліцею.

З метою участі суб’єктів підприємницької діяльності у різноманітних заходах для підвищення їх конкурентоспроможності на світових ринках, місцевими органами виконавчої влади висвітлюється інформація про регіональні, національні та міжнародні інвестиційно-ярмаркові заходи на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, а також надсилаються листи-запрошення провідним товаровиробникам області.

Разом з тим, ведеться щорічне оновлення Реєстру об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва Волинської області. За оперативною інформацією райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2019зареєстровано 1 «Бізнес-Центр», 1 бізнес-інкубатор, 4 регіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва, 2 небанківські фінансово-кредитні установи,у тому числі 14 кредитних спілок, 3 інформаційно-консультативні установи щодо підприємництва, 10 об’єктів інфраструктури, створені за участю місцевих органів влади, 27 громадських об’єднань підприємців, зареєстрованих у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, 14 координаційних рад з питань підприємництва при обласних та місцевих органах влади.

28.08.2019 відбулось чергове засідання Асоціації місцевого самоврядування Волинської області “Волинська економічна ліга” на якому було презентовано фінансові інструменти реалізації проектів розвитку громад Волині, підписано меморандуми про співпрацю з товариствами області, розглянуто питання нової політики розвитку, розробки регіональних стратегій, історії успіху в регіоні, а також макроекономічні тенденції розвитку регіональної політики області. Проведено різнопланові інформаційні заходи щодо поширення успішного досвіду підприємницької діяльності та розвитку бізнесу на базі Центрів професійної кар’єри закладів освіти.

У жовтні-грудні 2019 року проведено обласний конкурс на кращу методичну розробку навчального тренінгу для центру кар'єри закладів професійної (професійно-технічної) освіти; соціально-психологічні тренінги як засоби вирішення проблем професійної орієнтації, адаптації до професійного вибору, засвоєння життєвих цінностей, опанування лідерськими якостями.

Волинська обласна служба зайнятості тісно співпрацює з ОТГ в напрямку сприяння економічного розвитку, сприяння їх проектної діяльності. З цією метою на територіях ОТГ області реалізовуються нові сучасні проекти «Успішна громада», агропроект «Територія майстерності» та «Успіх в дії»

В грудні 2019 року Волинським обласним центром зайнятості розпочато реалізацію проєкту «Клуб успіху», метою ініціативи стало інформування про популярні та цікаві сфери зайнятості, успішні кейси щодо ефективного розвитку бізнесу, побудови професійної кар’єри. До участі в заходах запрошуються професіонали, які активно реалізовують власні бізнес-ідеї та діляться секретами досягнення успіху для пошукачів роботи.

21.02.2020 відбулась зустріч ректора СНУ імені Лесі Українки Анатолія Цьося та проректора із науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Наталії Павліхи де обговорювались перспективи створення Інституту дуальної освіти на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Генріх Беннер висловився про свою готовність вкладати власні кошти у розвиток інфраструктури та побудову сучасного студмістечка у разі, якщо Інститут дуальної форми освіти на Волині запрацює.

26 червня 2020 року проведено вебінар «Як відкрити власну справу в Україні: он-лайн інструменти та можливості для підприємців», учасникам онлайн-зустрічі надано інформацію про чисельні інструменти, покрокову інструкцію для започаткування різноманітних видів бізнесу та нові можливості для його запуску.

Організовано роботу клубу англійської мови, проведено інформаційний семінар «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», мотиваційний тренінг з професійного розвитку та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці через досвід американських партнерів, який відбувся в рамках клубу «Підприємець-початківець». Для забезпечення створення прозорої системи державної підтримки аграріїв, покращення взаємодії між державою та сільськогосподарськими виробниками, в рамках пілотного проєкту "Державний аграрний реєстр", що реалізовуватиметься за підтримки Світового банку та проєкту ЄС "Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики України", було здійснено виїзд мобільних груп операторів в Ковельський район для реєстрації сільгоспвиробників в Аграрному реєстрі. Запроваджено систему менторства для підприємців-початківців, коли спікерами зустрічей були і є успішні підприємці, які відкривали власну справу. У Центрі розвитку підприємництва Луцького міського центру зайнятості проведено 34 таких заходи для 617 осіб у формі індивідуальних та групових консультації щодо організації власної справи.

На постійній основі здійснюється співпраця з Волинським обласним центром зайнятості. Діють курси цільового призначення «Підприємець-початківець». Відбувся публічний захист бізнес-проектів.

Любомльською районною філею Волинського обласного центру зайнятості організовано 5 круглих столів та проведено 2 семінари за участю господарюючих суб’єктів з питань обміну досвідом підприємницької діяльності та розвитку бізнесу. У Волинській області зареєстровано 9 сімейних фермерських господарств – ФОП (без статусу юридичної особи), 5 СФГ в стадії реєстрації.

З метою участі суб’єктів підприємницької діяльності у заходах для підвищення їх конкурентоспроможності висвітлюється інформація про регіональні, національні та міжнародні інвестиційно-ярмаркові заходи на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, а також надсилаються листи-запрошення провідним товаровиробникам області. Здійснюється розвиток інфраструктури підтримки підприємництва. Працюють громадські об’єднання підприємців, інформаційно-консультаційні установи та координаційні ради з питань розвитку підприємництва.

З метою стимулювання розвитку підприємницької діяльності серед безробітних осіб та зайнятого населення Ковельського району Ковельським міськрайонним центром зайнятості, за участю волонтерів корпусу миру США, організовано роботу клубу Англійської мови, проведено інформаційний семінар «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», мотиваційний тренінг з професійного розвитку та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці через досвід американських партнерів, який відбувся на засіданні клубу «Підприємець-початківець».

28 серпня 2020 року в Іваничівській селищній раді проведено семінар успішної реалізації проєктів підприємницької діяльності і налагодження дієвих стосунків із зарубіжними партнерами Німкччини (Ерцгаузер) та Польщі (Конськаволя).

За сприянням Луцького міського центру зайнятості запроваджена система менторства для підприємців-початківців, коли спікерами зустрічей є успішні підприємці, які відкрили власну справу. У Центрі розвитку підприємництва Луцького міського центру зайнятості проведено 51 захід для 940 осіб, в тому числі, 7 семінарів «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес» для 105 осіб.

Житомирська ОДА: В рамках заходів розвитку малого і середнього підприємництва згідно Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік впродовж ІІ кварталу поточного року у Ємільчинському, Коростишівському, Попільнянському, Пулинському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському та Хорошівському районах проведено інформаційно-консультаційні семінари для суб’єктів малого і середнього підприємництва, підприємців-початківців, для осіб, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю, економічних служб підприємств і організацій всіх форм власності з актуальних питань у сфері підприємництва, застосування діючого законодавства з праці, пенсійного та податкового законодавства, тощо. Метою організації семінарів є підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня підприємців, інформування про зміни нормативно-правової бази у сфері підприємництва, забезпечення методичними матеріалами.

З метою надання допомоги у підвищенні кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва проводиться робота щодо участі суб’єктів підприємництва регіону у стажуванні в Німеччині по Програмі Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини для управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany» («Готові до співпраці з Німеччиною»).

Також у рамках заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва в області передбачена інформаційна та ресурсна підтримка суб’єктів підприємництва.

12 квітня цього року в м. Житомирі відбулися зустрічі бізнесових кіл області з делегацією Міжнародного трейд-клубу в Україні на чолі з Віце-президентом клубу Сонею Крайчовою.  Під час заходу учасникам зустрічі презентували ІТ-кластер Житомирської області й успішні проекти сонячної енергетики в області. Також, бізнес-кола області мали змогу провести переговори з членами Міжнародного трейд-клубу в Україні щодо налагодження торговельно-економічного співробітництва.

З 21 по 26 травня 2019 року у Житомирі проводилося навчання в Школі малого і середнього підприємництва. Учасниками Школи стали діючі підприємці та ті, хто планують відкрити власну справу. Слухачі з власними ідеями та вже існуючим бізнесом отримали додаткові знання.

13 червня поточного року Українським союзом промисловців і підприємців спільно з литовськими партнерами та за підтримки облдержадміністрації було проведено семінар із циклу заходів на тему: «Укріплення партнерства з бізнесом для досягнення цілей ООН в області сталого розвитку».

Метою заходу була підтримка розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, сприяння українському експорту в рамках діючої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення досвіду та практик ведення соціально відповідального бізнесу з дотриманням екологічних стандартів ЄС.

Дніпропетровська ОДА: В області періодично висвітлювалися питання підприємницької діяльності та розвитку бізнесу на офіційному сайті Дніпропетровської ОДА, в друкованих ЗМІ та телерадіокомпаніями висвітлено 9 прес-релізів.

У м. Кривому Розі проведено  безкоштовний інформаційний семінар “Бізнес без бар’єрів: що треба знати підприємцям про ведення господарської діяльності” (11.10.2019).

Крім цього, на офіційних веб-порталах райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад, районних та міських газетах постійно висвітлюються приклади успішної підприємницької діяльності.

Облдержадміністрацією спільно з радою молодих вчених Дніпропетровської області успішно щороку проводиться обласний конкурс “Молоді вчені – Дніпропетровщині” на отримання матеріального заохочення, на який молодими науковцям області подано інноваційні проекти. Було подано 61 проект з 12 закладів вищої освіти, 3 науково-дослідних установ та 1 державного підприємства області.

В області періодично висвітлювалися питання підприємницької діяльності та розвитку бізнесу на офіційному сайті Дніпропетровської ОДА, в друкованих ЗМІ та телерадіокомпаніями висвітлено 30 прес-релізів. Інформаційно-освітні кампанії для демонстрації для демонстації успішно реалізованих підприємницьких проектів постйно друкуються Дніпропетровською ТПП, Європейською бізнес асоціацією, КЗ «Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентсво Дніпропетровської ОДА, КП «Агентсво розвитку дніпра «Дніпровської міської ради» (розвтон туризму інноваційного бізнес-інкубатору на базі на базі індустріального парку міста Дніпра).

Донецька ОДА Проводились інформування та допомога у надані документів до участі підприємців регіону у Програмі  “Fit for partnership wiz Germany”. З цього року Програму було доповнено напрямком “Жінки – підприємці у бізнесі”.

Донецькою ТПП протягом 2020 року проведено низку заходів у дистанційному форматі з антикризовою тематикою та продовжено регулярне інформування субєктів підприємництва регіону у Програмі “Fit for partnership wiz Germany”. Також підприємствам надавались послуги з пошуку партнера закордоном шляхом розповсюдження в країнах Європи комерційних  пропозицій регіональних виробників, зацікавлених у виході на нові ринки. Одночасно Донецькою ТПП продовжено регулярне інформування субєктів підприємництва регіону щодо виставкових та інвестиційних заходів за кордоном, а також надання консультацій з важливих аспектів здійснення підприємницької діяльності (пошук партнерів через систему EEN, нормативні вимоги законодавства ЄС, нанесення маркування на харчові продукти, умови преференційногодоступу товарів на ринки країн світу, впровадження на харчових підприємстах системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР тощо)

Активна інформаційно-просвітницька діяльність забезпечується в рамках програм і проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізується міжнародним організаціями (USAID,UNDP,KfW).

Проведено захід для підприємців та представників екосистеми з метою презентації програми “Доступні кредити 5-7-9%” та умов участі у ній.

Донецькою ТПП було проведено 9 інформаційно-освітніх заходів для обміну досвітом підприємницької діяльності та розвитку бізнесу

Донецька ТПП здійснює регулярне інформування підприємств регіону щодо виставкових та інвестиційних заходів за кордоном, а також надання консультацій щодо важливих аспектів підприємницької діяльності.

Активна інформаційно-просвітницька діяльність для суб’єктів підприємництва також забезпечувалася в рамках програм і проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізується міжнародними організаціями (USAID, UNDP, KfW тощо).

10.09.2020 проведено Третій регіональний форум “Наука. Бізнес. Інновації” За темою “SMART REGION”

Завдяки участі в онлайн пергеговорах у вереснф в рамках виставки China Homelite Poland 2020 підприємці отримали можливість знайти нових партнерів з Китаю серед учасників заходу.

Запорізька ОДА: Запорізька торгово-промислова палата постійно проводить системну роботу з підвищення кваліфікації співробітників компаній регіону.
У 2019 році продовжується співпраця з міжнародними програмами по проведенню навчання та тренінгів, а також запланована робота з новими проектами, направленими на надання базових навичок сектору МСБ щодо практичних аспектів ведення ЗЕД та навчання персоналу компаній, вдосконалення їх навичок у сфері розміщення комерційних пропозицій та подальшої ефективної маркетингової діяльності на електронних торгових майданчиках (GIZ – програма стажувань на безкоштовній основі для менеджменту українських підприємств з експортно-імпортним потенціалом Fit for partnership with Germany, ПРОМІС).

Відбулась регіональна конференція “Євроінтеграція: сила можливостей”, що відбулася за участю Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе, де ЗТПП виступила регіональним партнером (м. Запоріжжя, 08.04.2019). Під час конференції проведені публічні дискусії за участі підприємців, представників громадськості, експертів та медіа. Євроінтеграційні процеси активно розвиваються в Запорізькому регіоні.

Експерти Запорізької ТПП завершили цикл семінарів, присвячених питанням впровадження системи HАССР на малих підприємствах. Протягом трьох днів навчально-консультаційні заходи відбулися у Мелітополі, Бердянську та Запоріжжі. Семінар відвідали представники бізнесу, шкіл, інтернатів, дитячих садків, територіальних органів освіти м. Запоріжжя та районів Запорізької області (травень 2019 року).

У Запорізькій ТПП відбувся тренінг для виробників агропродукції, присвячений сертифікації виробництва за міжнародним стандартом GLOBALG.A.P (14.05.2019). Це один із освітніх заходів проекту Міжнародного Торгового Центру (ITC), що розпочав свою роботу у Запорізькому регіоні з початку 2019 року. ЗТПП виступає регіональним партнером проекту. Головна мета – допомогти малим і середнім виробникам та переробникам свіжих овочів і фруктів підвищити конкурентоспроможність, інтегруватися в національні та глобальні ланцюжки створення доданої вартості, відкрити доступ до нових ринків з фокусом на ринки ЄС.

З 04.09.2019 року у Запорізькій ТПП стартує спеціальна навчальна програма – школа для аграріїв “Agroschool”. Захід організовує Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Запоріжжя, заснований на базі Запорізької ТПП за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business. “Agroschool” – це сучасна освітня платформа, що об’єднає представників бізнесу та фахівців агросфери, забезпечить підприємців майданчиком для комунікацій з експертами, допоможе отримати знання, необхідні для розвитку виробництва і розширення ринків збуту. Захід орієнтований на власників, топ-менеждмент та провідних спеціалістів малих та середніх підприємств агросектору різних напрямків (тваринництво, рослинництво, ягідництво, тощо), сфери виробництва та переробки.

Запорізька ТПП, до складу якої входять провідні компанії регіону, презентувала практичний посібник “Абетка експортера”. Видання є частиною діяльності Центру підтримки експорту м. Запоріжжя, що заснований Запорізькою ТПП і Агенцією регіонального розвитку Запорізької області за сприяння проекту ПРОМІС. “Абетка експортера” є покроковою інструкцією для початківців, яка допоможе працювати більш ефективно у сфері ЗЕД, у доступній формі висвітлюються всі основні етапи експорту: від готовності підприємства до експорту до підписання контрактів.

У рамках Програми розвитку малого та середнього підприємництва Запорізької області на 2019-2020роки 28.09.2019 проведено битву стартапів “Young business generation”.

13.10.2019 у м. Мелітополі проведено фестиваль “Бізнес-fest” у якому прийняли участь місцеві товаровиробники з відзначенням кращих підприємців області. У рамках фестивалю проведено прес-конференції, “круглі столи”, майстер-класи, творчі майстерені, консультації за напрямками тощо.

29.11.2019 проведено фестиваль бізнес-ідей “StartUp Fest-2019” за участю міжнародних та українських партнерів, спікерів, бізнес-менторів та інвесторі. У рамках фестивалю відбувся конкурс інноваційних стартапів.

Крім того, у рамках інформаційної підтримки місцевих товаровиробників на регіональному телебаченні та місцевих радіостанціях проведено інформаційну компанію щодо реалізації кращих виробничих проектів.

21.02.2020 у м. Запоріжжя презентовано державну програму «Доступні кредити 5-7-9.

В рамках презентації для запорізьких підприємців відбувся практичний бізнес-семінар «Від ідеї до бізнесу. Інструменти підтримки МСП. Умови участі у Державній програмі «Доступні кредити 5-7-9 %».

У рамках Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019-2020 роки Запорізькою торгово-промисловою палатою (далі – ЗТПП) протягом ІІ кварталу 2020 року проведено:2 онлайн-семінари , присвячені змінам до Закону України «Про публічні закупівлі», що вступили в дію з 19 квітня 2020 року 28-29.04.2020 та 14.05.2020; 1 освітній захід для спеціалістів установ, організацій, підприємств, на яких поширюється законодавство в сфері публічних закупівель (23-25.06.2020) та онлайн-семінар на тему: «Податкові зміни весна – літо 2020: карантинні зміни та закон № 466, аналіз актуальної практики» (24.06.2020).

Крім того, ТПП разом з провідними українськими експертами підготувала серію безкоштовних навчально-консультаційних заходів для бізнесу, що реалізується за проєктом «Антикризова платформа «Єднаємо бізнес Запорізького регіону – перемагаємо кризу разом!» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Програми вебінарів розраховані на представників мікро-, малого та середнього бізнесу Запорізької області, органи місцевого самоврядування, що працюють з бізнесом, громадські організації.

08.09-10.09.2020 проведено Запорізький “Промисловий Форум”, під час якого презентовано кластер “Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування”. Окрім дискусійної зустріч учасників, у виставковій залі працював інформаційний стенд оюєднання. Були презентовані розробки компаній-учасників.

Житомирська ОДА В рамках заходів розвитку малого і середнього підприємництва згідно Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік впродовж минулого року у Ємільчинському, Коростишівському, Попільнянському, Пулинському, Романівському, Черняхівському, Чуднівському та Хорошівському районах проведено інформаційно-консультаційні семінари для суб’єктів малого і середнього підприємництва, підприємців-початківців, для осіб, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю, економічних служб підприємств і організацій всіх форм власності з актуальних питань у сфері підприємництва, застосування діючого законодавства з праці, пенсійного та податкового законодавства тощо. Метою організації семінарів є підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня підприємців, інформування про зміни нормативно-правової бази у сфері підприємництва, забезпечення методичними матеріалами.

З метою надання допомоги у підвищенні кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва проводиться робота щодо участі суб’єктів підприємництва регіону у стажуванні в Німеччині по Програмі Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини для управлінських кадрів “Fit for Partnership with Germany”.

Також в області передбачена інформаційна та ресурсна підтримка суб’єктів підприємництва.

12.04.2019 в м. Житомирі відбулися зустрічі бізнесових кіл області з делегацією Міжнародного трейд-клубу в Україні на чолі з Віце-президентом клубу Сонею Крайчовою.  Під час заходу учасникам зустрічі презентували ІТ-кластер Житомирської області й успішні проекти сонячної енергетики в області. Також, бізнес-кола області мали змогу провести переговори з членами Міжнародного трейд-клубу в Україні щодо налагодження торговельно-економічного співробітництва.

З 21 по 26.05.2019 у Житомирі проводилося навчання в Школі малого і середнього підприємництва. Учасниками Школи стали діючі підприємці та ті, хто планують відкрити власну справу. Слухачі з власними ідеями та вже існуючим бізнесом отримали додаткові знання.

13.06.2019 Українським союзом промисловців і підприємців спільно з литовськими партнерами та за підтримки облдержадміністрації було проведено семінар із циклу заходів на тему: “Укріплення партнерства з бізнесом для досягнення цілей ООН в області сталого розвитку”. Метою заходу була підтримка розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, сприяння українському експорту в рамках діючої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення досвіду та практик ведення соціально відповідального бізнесу з дотриманням екологічних стандартів ЄС.

Відбувся українсько-польський бізнес-форум, до обговорення спільних можливостей долучились більш як 20українських підприємств, близько 20 представників польського Уряду, ділові центри та представники громад (18.10.2019) та семінар “Анатомія бізнесу: крок у майбутнє”, що був організований для малого та середнього бізнесу (12.11.2019).

В рамках заходів розвитку малого і середнього підприємництва 26.02.2020 в облдержадміністрації була проведена нарада з представниками банківських установ з питань реалізації в області Державної програми фінансової підтримки суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%», програм розвитку і підтримки агропромислового розвитку.

Актуальна інформація з питань розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва постійно висвітлюється у засобах масової інформації, у тому числі на вебсайтах обласної держадміністрації та департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації.

29.02.2020 в м. Житомирі відбувся форум «Від ідеї до власного бізнесу», цільовою аудиторією якого були майбутні підприємці.

31.01.2020 в м. Житомирі бізнес-школою «Міжнародний інститут бізнесу» було організовано зустріч для бізнесових кіл регіону з метою презентації програм МВА. Під час зустрічі присутніх ознайомили: з перевагами отримання бізнес-освіти саме в Україні; з особливостями програм МВА в МІБ - бізнес-школі, що є лідером бізнес-освіти в Україні понад 26 років.

5 червня 2020 року в облдержадміністрації проведено мітап «Окремі аспекти функціонування господарського комплексу області в посткарантинний період», під час якого обговорено тенденції функціонування господарського комплексу Житомирщини, інструментів та можливостей активізації бізнес-процесів у регіоні в посткарантинний період.

Також розглянули актуальні питання щодо:оподаткування суб’єктів господарювання;

надання допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва області по частковому безробіттю; кредитування мікро- і малого підприємництва; грантових програм підтримки бізнесу; приватизації майна; державних та регіональних програм допомоги аграріям та інше.

Крім того, актуальна інформація з питань розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва постійно висвітлюється у засобах масової інформації, у тому числі на вебсайтах обласної держадміністрації та департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації.

12 серпня 2020 року відбулось засідання обласного організаційного комітету для відзначення кращих суб’єктів господарювання в номінації «Відповідальний бізнес Житомирщини»,у серпні виїзди до суб’єктів господарювання, яких обрано найкращими з метою виготовлення відеоматеріалів про кращих суб’єктів підприємницької діяльності області та обміну досвідом.

Івано-Франківська ОДА: Обласною державною адміністрацією приділяється належна увага розвитку підприємницької діяльності, зокрема, шляхом забезпечення проведення регіональних конкурсів бізнес-планів підприємницької діяльності та реалізації проектів, розроблених громадськими організаціями. У травні 2019 року другий рік поспіль проведено інформаційну кампанію з метою залучення громадських організацій, ініціативних груп та підприємців Тлумацького, Городенківського, Коломийського, Рогатинського та Снятинського районів області до участі у конкурсі “Село. Кроки до розвитку. Західні регіони 2019 рік”. Проект спрямований на стимулювання соціальної активності у сільських громадах та має на меті підтримку кращих бізнес-ініціатив громадян, зокрема у розвитку соціально-економічного, культурного та туристичного потенціалу краю.

Івано-Франківським міськвиконкомом створений простір де жінки – підприємниці удосконалюють свої навички ведення бізнесу. Для жінок ще проводились навчальні курси «Успіх у бізнесі», що спрямований на активізацію підприємницького потенціалу у жінок. Також в області реалізуються проекти соціального підприємництва. Прикладом може слугувати реалізація проекту платформи «Тепле місто»-«Громадський ресторан “UrbanSpase100”.

Київська ОДА: 13.05.2019 відбувся навчальний тренінг «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-економічного співробітництва». Також в рамках зазначеного проекту 23.05.2019 у м. Львів відбулось засідання Керівної Групи проекту з метою обговорення заходів. Запланованих на 2019 рік та підведення підсумків курсу Академії Менеджерів з розвитку та обговорення інших актуальних питань. У березні поточного року відбувся Івент – майстерня лідерів учнівського самоврядування обласної ради дітей  Київщини з призером національного телепроекту «Нові лідери» головою Немішаєвської селищної ради стосовно формування ефективного механізму розвитку підприємництва у громаді на основі якісного діалогу між бізнесом, владою та громадою.

Кіровоградська ОДА  З метою популяризації експортного потенціалу регіону в області: діє інвестиційний вебпортал  "Центральноукраїнський інвестиційний портал" за посиланням: http://invest.kr-admin.gov.ua;

розроблено і оновлюється каталог підприємств-виробників Кіровоградської області;

інвестиційний паспорт Кіровоградської області та інвестиційні пропозиції Кіровоградської області розміщено на головній сторінці офіційного вебсайту департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості облдержадміністрації за посиланням: http://economika.kr-admin.gov.ua та на "Центральноукраїнському інвестиційному порталі".

В області проводилася робота з впровадження грантової ініціативи EU4Business за підтримки Європейського Союзу та ЄБРР в Україні, у рамках якої на базі Кіровоградської торгово-промислової палати діє Центр підтримки бізнесу (далі – Центр).

Центром за підтримки Європейського Союзу та ЄБРР в Україні проведено ряд семінарів та конференцій для малого і середнього бізнесу із залученням національних, міжнародних експертів, зокрема:

18.02.2020 року пройшов семінар "Нові тренди у міжнародній торгівлі та митному оформленні". Мета семінару - створення сприятливих умов для активізації здійснення зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств. Під час заходу учасники отримали актуальні знання у сфері ЗЕД, що дозволять суттєво покращити процеси, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах;

20-21 лютого 2020 року відбувся тренінг "Як довести, що ваша продукція відповідає технічним вимогам ЄС?".

02-03 березня 2020 року пройшов тренінг "Ефективне управління рестораном". Метою якого було підвищення навичок власників та управлінців ресторанного бізнесу та простимулювати розвиток підприємств у Кіровоградському регіоні.

У лютому 2020 року на базі Кіровоградської торгово-промислової палати проведено координаційну зустріч зі стейкхолдерами (представниками ОДА, МВК, бізнесу тощо), на якій обговорено проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні та перспективи подальшої співпраці.

21-22 квітня 2020 року  відбувся тренінг "Digital стратегія для бізнесу". Під час заходу, його учасники могли ознайомитися з найперспективнішим напрямком сучасного маркетингу "Digital", який дозволяє у повній мірі використовувати електронно-інформаційні засоби просування продукції власного виробництва;

9-10 червня 2020 року пройшов тренінг "Ораторська майстерність та ефективна комунікація як інструмент управління". Тренінг проводився для підприємців, топ менеджерів, власників і співвласників бізнесу, що працюють у сфері малого і середнього бізнесу усіх галузей.

4 серпня – відбувся форум-консалтинг за участю малого та середнього бізнесу Кіровоградщини. Під

6 серпня - відбувся тренінг на тему: "Відповідальне ведення ресторанного бізнесу. Еко лайфхаки для рестораторів".

Учасники тренінгу дізналися про основні принципи Zero waste для ресторанного бізнесу, можливості сортування відходів у закладі, вітчизняні проєкти з охорони навколишнього природнього середовища, з якими можуть співпрацювати ресторатори, на прикладі кращих європейських практик навчалися використовувати екологічні тренди у власному закладі.

В Кіровоградському обласному центрі зайнятості, 10 липня 2020 року відбувся вебінар     "Надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину" для роботодавців малого та середнього бізнесу.

19 серпня забезпечено проведення в області Медового ярмарку в рамках Фестивалю бджолярів "KROPhoneyfest". Основна мета проведення заходу - сприяння розвитку бджільництва в Кіровоградській області.

КМДА 03.03.2020 у Київській торгово-промисловій палаті відбулось щорічне спільне засідання членів Палати та Міжнародного Трейд-клубу, під час якого представники столичного бізнесу презентувати свої експортні та інвестиційні пропозиції, отримали важливу практичну інформацію про можливості працювати на різних ринках.У засіданні взяли участь понад 30 посольств, представники міської влади, 123 представники бізнесу, інвестори. Кожна компанія отримала нагоду безпосередньо поспілкуватися з представниками зарубіжних амбасад щодо експорту своєї продукції, можливостей інвестицій у розвиток виробництва та подальшої взаємовигідної співпраці. У рамках заходу відбулось пленарне засідання за участі представників постійних країн-інвесторів, столичної влади й урядовців, під час якого обговорили перспективи розвитку країни на найближчі 5 років і що повинна зробити влада, щоб інвестори активніше вкладали гроші у вітчизняні підприємства.

10.09.2020 в Київському міжнародному конференц-центрі «Парковий» відбувся Інвестиційний форум міста Києва, присвячений стратегії створення та розвитку Київської агломерації, антикризовим діям після COVID-19 та екологічній безпеці міста.

Західстав платформою для ділових зустрічей міжнародних та українських інвесторів, представників іноземних муніципалітетів, органів місцевого самоврядування, київського бізнесу, креативної та ІТ-спільноти.

Луганська ОДА: Завдяки роботі Консалтингових центрів, які відкриті і працюють на базі Сєвєродонецького та Старобільського центрів зайнятості, постійно удосконалюється система інформаційного та консультаційного обслуговування осіб з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Фахівці Сєвєродонецького міського центру зайнятості здійснюють моніторинг всіх навчальних та грантових програм, вебінарів, які проводяться у місті за підтримки міжнародних організацій. Спеціалісти центру співпрацюють з представниками Danish Refugee Consil та Norwegian Refugee Consil, МОМ та ПРООН, надають інформацію щодо безкоштовного навчання від менторів вдалого бізнесу для розвитку підприємництва у зоні конфлікту за підтримки ГО Восток SOS та Halabuda, а також ознайомлюють з програмами “Будуй своє” від Ощадбанку та “Куб” від Приватбанку. На базі Лисичанського міського та Кремінського районного центрів зайнятості функціонують студії підтримки бенефіціарів, зокрема вимушених переселенців, під назвою “Бізне$тарт”. Їх діяльність спрямована на залучення представників міжнародних донорських, волонтерських, громадських організацій, що займаються відновленням нормальної життєдіяльності на постраждалих внаслідок військових дій територіях, інтеграцією ВПО та зміцненням соціальної згуртованості. Спеціалісти служби зайнятості організовують та координують інформування клієнтів щодо існуючих грантових конкурсів, анкетують співшукачів, допомагають у складанні бізнес-планів; також моніторять тематику бізнесових проектів з метою можливого подальшого об’єднання бенефіціарів в артелі для ведення суспільного бізнесу та, як наслідок, збільшення загальної суми гранту. Запрошують вдалих отримувачів грантів для обміну позитивним досвідом.

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації систематично оприлюднюються матеріали, де висвітлюються офіційні зустрічі, наради, засідання комісій, спільні із міжнародними організаціями заходи тощо.

З метою сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів господарювання області та встановлення ефективної взаємодії між органами державної влади та бізнесу, була підготовлена зустріч з представниками підприємств області, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність під керівництвом голови Луганської обласної державної адміністрації (15.08.2019). Під час зустрічі було обговорено питання спрощення процедури розмитнення товарів Луганською митницею з оформленням сертифікату походження товару EUR.1, який видається митними органами України під час експорту товарів до країн ЄС та ряд інших важливих питань.

За сприяння облдержадміністрації суб’єкти господарювання області взяли участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі (03-04.102019,  м. Житомир). Метою форуму є підтримка рівня довіри та подальшого розвитку політичних, економічних та гуманітарних зв’язків між двома країнами, розширення міжрегіонального співробітництва та представлення економічного потенціалу регіонів і проектів у сфері торгівлі, промисловості, сільськогосподарської кооперації, інвестицій тощо.

В рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, Урядів Польщі та Японії сільгосптоваровиробники Луганщини взяли участь у виставці малого та середнього бізнесу “Cхід-Eкспо 2019” (8 – 9.11.2019, м. Київ). Свою продукцію презентували 6 підприємств з виробництва олії, напоїв, перепелиних яєць та продукції бджільництва.

У січні 2020 року голова облдержадміністрації зустрівся з керівниками підприємств Луганщини, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Серед питань, що обговорювалися, – встановлення ефективної взаємодії між органами державної влади та бізнесу у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Свої пропозиції висловили керівники ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс», ВКФ ТОВ «ТАНА» ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура».

З метою підвищення іміджу Луганщини та поширення матеріалів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості світової співдружності про експортні можливості регіону створено каталог експортної продукції підприємств Луганської області, а також сформовано календар виставково-ярмаркових заходів, які проводитимуться в Луганській області у 2020 році, присвячених святковим датам та іншим заходам з залученням великої кількості місцевих товаровиробників, умільців, аматорів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Cтворено каталог експортної продукції підприємств Луганської області а також сформовано календар виставково-ярмаркових заходів, які проводитимуться в Луганській області у 2020 році, присвячених святковим датам та іншим заходам з залученням великої кількості місцевих товаровиробників, умільців, аматорів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Львівська ОДА: Проведено загальнодержавну інформаційну кампанію «Євроінтеграція: сила можливостей», в рамках якої по області розповсюджено серію плакатів: «Українські винаходи допомагають економити електроенергію», «Створюємо комфорт європейських осель. Український виробник меблевих елементів»; «Відчиняємо вікно у світ «зеленої» енергії. Євген Ерік, розробник енергогенеруючих жалюзі»; «Розробляємо технології для європейської освіти. Влад Сокол, ІТ-розробник програм дистанційного навчання»; «Надихаємо світ українським мистецтвом – артпроект»; «Відкриваємо дітям світ культурного різноманіття – проект культурних обмінів»; «Відкриваємо культурних письменників світу – дослідження книжкових ринків».

Проведено інформаційну кампанію щодо відкриття нових авіарейсів зі Львова до європейських міст – по області розміщено тематичні борди.

Проведено інформаційну кампанію протидії трудовій міграції – по області розміщено тематичні борди.

Місцеві ЗМІ: телебачення, радіо, друковані, електронні, вебсайт ОДА, сайти РДА постійно висвітлюють роботу успішних підприємницьких проектів, фермерських господарств. Багато матеріалів було присвячено роботі аграрного форуму «AGROPORT West Lviv - 2019», Весняному Будівельному Форуму. При цьому звертають увагу на співпрацю з іноземними компаніями та експорт власної продукції. Інформують про зустрічі керівництва області з представниками іноземних країн, під час яких обговорюють напрямки співпраці у туристичній, деревообробній, економічній сфері та галузі інфраструктури.

Миколаївська ОДА:  Протягом 2019 року на веб-сайті облдержадміністрації розміщувалась інформація щодо можливості реалізації підприємницьких проектів, обміну досвідом та розвитку бізнесу - “Поглиблення співпраці та реалізація спільних проектів з іноземними партнерами – однізключовихпозиційуроботікоманди Матеріали із зазначеної тематики також розміщувались в місцевих засобах масової інформації “Чорноморська зірка”, “Вітовські вісті”,  “Зоря”.

Також утаких періодичних друкованих засобах масової інформації як “Вісник Первомайська” за 18.04.2019– “Між Україною та Словаччиною укладено низку угод”, “Споживчій ринок” за 24.04.2019 –“В Лівію і в Грузію”та ін. розміщувалися публікації щодо підтримки торгівлі та експорту. Загалом – 34 публікації.

В бібліотеках області створено куточки для підприємців з інформацією з питань чинного законодавства України в сфері підприємництва, книжковими, періодичними та іншими матеріалами, діють консультаційні центридля підприємців.

Спеціалістами Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській областінадавались безкоштовні консультації в он-лайн режимі.

У жовтні – грудні Регіональним фондом підтримки підприємництва проведено 10 презентацій проекту RInooHUB для студентів, наукових співробітників та представників бізнесу.

На офіційному вебсайті облдержадміністрації розміщено 10 повідомлень з питань розвитку підприємництва, підтримки експорту та торгівлі, у т.ч. щодо участі голови облдержадміністрації Стадніка О.В. в Українсько-турецькому діловому форумі (04.02.2020), зустрічах з Генеральним консулом КНР в Одесі (15.01.2020) та Почесним консулом Литовської Республіки у м. Миколаїв (16.01.2020), візиту делегації бізнесових кіл Федеральної землі Саксонія (ФРН) до Миколаївської області (05.03.2020), зустрічей керівництва облдержадміністрації з консультантом компанії QTerminals W.L.L. (Держава Катар). Зерновий термінал потужністю 2,5 млн т., який планується побудувати катарською компанією в спеціалізованому морському порту «Ольвія», дозволить збільшити обсяг продукції, що експортується з області, а також щодо онлайн зустрічі голови облдержадміністрації Стадніка О.В. з Президентом громадської спілки «Палата торгівлі та промисловості Італія-Україна», а також економічного співробітництва між Україною та Білоруссю під час глобальних викликів та

Матеріали із вищезазначеної тематики також розміщувались у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації: «Южная правда», «Прибузький вісник», «Маяк» тощо. Загалом - 37 публікацій.

Одеська ОДА: Відповідно до програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу Одеської областівідбувся семінар щодо порядку та умов участі у Програмі, обговорено можливості та умови компенсації відсотків за кредитами.

Розпочато програму фінансової державної підтримки «Доступні кредити : 5-7-9%»

Станом на 01.04.2020 на різних стадіях реалізації знаходиться 27 інвестиційних проектів, за результатами реалізації яких додатково у вигляді кредитних коштів буде залучено близько 154 нових робочих місць.

Полтавська ОДА: Проведено експортний форум за наступними тематичними блоками: розширення географії експорту українських компаній, інструменти підтримки та фінансування експортно-імпортної діяльності, внутрішньої кооперації, а також можливості програми “Fit for Partnership with Germany” щодо просування української продукції на німецький ринок (червень 2019 року, м. Кременчук).

Також проведено Експортну конференцію за участі підприємств-експортерів та представників малого й середнього бізнесу, що планують експорт (11.09.2019, м Полтава).

Відбувся ІІІ Міжнародний бізнес-форум “Міжнародне співробітництво: створюємо майбутнє разом” (20.09.2019, м. Кременчук). Питання розвитку експорту було обговорено під час роботи секції “Міжнародне співробітництво, як каталізатор економічного розвитку регіонів та громад”. На заході також презентовано роботу Бюро підтримки експорту міста Кременчука, яке працює на базі офісу КП “Інститут розвитку міста Кременчука” та надає зацікавленим підприємцям консультації з питань організації експорту продукції та  відповідну допомогу щодо вдосконалення їх знань та навичок.

У листопаді 2019 року облдержадміністрацією спільно з Громадськими спілками “Об’єднання соціальних підприємств України” та “Соціальне підприємство “Навчально-виробничий центр” проведено семінар-тренінг “Соціальне підприємництво, як реальна можливість самореалізації молоді”

За підтримки Українсько-канадського проекту “Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС) та Полтавської міської ради, у 2019 роціГромадською асоціацією “Аграрна наука та практика” реалізується проект “Створення та просування комплексного пакета послуг кластера “Полтавський органічний хаб”. Наразі опрацьовується запуск електронної інформаційної платформи для підтримки представників малого та середнього бізнесу.

В області створений Інвестиційний офіс, який зокрема буде поширювати кращі практики підприємницької діяльності та розвитку бізнесу.

Протягом I кварталу 2020 року облдержадміністрацією проведено інформаційні заходи щодо сприяння участі підприємств Полтавщини у проведенні Українсько-Словацького бізнес-форуму у місті Сенец (Словацька Республіка), литовсько-української бізнес-зустрічі у форматі В2В у місті Вільнюс (Литовська Республіка), а також можливості започаткування ділового співробітництва з турецькими та пакистанськими підприємствами за напрямками виробництва.

Протягом 2020 року облдержадміністрацією проведено інформаційні заходи щодо сприяння участі підприємств Полтавщини у торговій місії до міста Стамбул, а також можливості співпраці з «Торговим Домом Україна”, офіс якого знаходиться у місті Рига Латвійської Республіки, інформаційно-просвітницький онлайн вебінар на тему: „Соціальне підприємництво – новий сектор економіки”, який організовано спільно з БО „Світло надії”; онлайн навчання для учнів старших класів двадцяти закладів загальної середньої освіти міста на тему: „Як організувати власну справу, з чого почати власний бізнес?”; вебінар „Підготовка нової генерації потенційних підприємців” спільно з представниками Ділового клубу „Партнер”; круглий стіл „Сучасні підприємці: проблеми, надії, перспективи, візії” за участі підприємців, що є членами Полтавської торгово-промислової палати; практичний вебінар на тему: „Поступовий вихід з кризи: на чому концентруватися бізнесу і що буде далі?”

З метою сприяння розвитку бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності ознайомлено підприємства області щодо можливості:участі у складі оновленої Ради експортерів та і нвесторів при Міністерстві закордонних справ України; використання можливостей Сорсингової платформи Державної установи «Офіс з просування експорту».

Працює Консультаційний центр допомоги малому та середньому бізнесу міста Кременчука, яким було надано інформаційну підтримку понад 60 суб’єктам господарювання з питань оподаткування, перереєстрації/ закриття підприємства та інше, у тому числі, онлайн у режимі онлайн консультацій

На початку червня поточного року за участі заступника Міністра освіти і науки України Петра Коржевського, представників облдержадміністрації, бізнесу та науковців області відбуласяекспертна онлайн-нарада «Аналіз пріоритетних секторів, стратегій регіонального розвитку, тенденцій економічного зростання та нових/пріоритетних професій для Полтавської області» у рамках програми EU4Skills, під час якої визначено пріоритетні сектори економіки області, а також обговорено питання щодо затребуваних та перспективних робітничих професій відповідно до запиту ринку праці.

Рівненська ОДА: Облдержадміністрацією спільно з Рівненським міським центром зайнятості розпочато практику проведення семінарів щодо існуючих європейських, національних та регіональних фінансових інструментів з висвітленням інформації щодо  успішно реалізованих підприємницьких проектів (зокрема програми Erasmus for young entrepreneurs) для безробітних, які планують отримати одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи.

На сторінці управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації розміщується інформація щодо успішних прикладів ведення бізнесу, реалізації підприємницьких проектів, обміну досвідом та розвитку бізнесу, зокрема у ІІ кварталі було опубліковано інформацію про компанію "Віп-Тойс", яка запустила виробництво дитячих іграшок у Рівному під торговельною маркою Doloni-Toys та розширила виробництвоза рахунок кредитів в рамках програми EU4Business з Німецько-Українським Фондом та Європейським інвестиційним банком. Окрім цього, публікується інформація щодо можливостей та умов експорту до країн-ЄС для українських експортерів.

Сумська ОДА: 20.06.2019 проведено семінар з керівниками малих форм господарювання агропромислового комплексу районів області з питань реалізації державних програм підтримки аграріїв у 2019 році і Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року.

Також забезпечено видання інформаційних матеріалів, друкованих видань та висвітлення інформації на місцевих телеканалах (ТРК «Академ ТБ» ТРВ «Відікон», ТК «СТС») щодо підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу та різних тематичних заходів.

Тернопільська ОДА: 23 травня 2019 року в м. Збараж відбувся щорічний Міжнародний інвестиційний форум "Тернопільщина INVEST 2019”, в рамках якого відбулася виставка місцевих виробників "Зроблено на Тернопіллі”, в якій взяли участь 15 обласних підприємств машинобудування, харчової та легкої промисловості. Учасники Форуму мали змогу ознайомитися з продукцію, виробленою в Тернопільській області, взяти участь у демонстрації (ТОВ „Шредер”, ТОВ „ELEEK”). Крім цього, іноземні учасники Форуму відвідали провідні промислові та сільськогосподарські підприємства регіону.

Харківська ОДА: У Харківській області на постійній основі здійснюється інформаційно-консультативна підтримка суб'єктів малого та середнього бізнесу, функціонує інтернет-портал для підприємців .

З 30.11.2018 розпочав роботу канал інформування підприємців з метою впровадження нових форм і підходів надання інформаційної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності з метою підвищення рівня обізнаності серед підприємців з питань малого та середнього бізнесу, оперативного відстеження проблемних питань, які виникають у харківських підприємців, а також широкого інформування громадськості.

У рамках проекту “Програма Федерального міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів – Fit for Partnership with Germany” проводиться стажування керівників підприємств та організацій Харківської області з метою налагодження контактів та взаємовигідного співробітництва з підприємствами Німеччини.

На офіційному сайті Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону обласної державної адміністрації опубліковано: 12 довідок щодо імпортних потреб країн-партнерів, ринки яких перебувають у фокусі розвитку експорту відповідно до Експортної стратегії України; 3 інформаційні дайджести «Виставково-ярмаркові заходи в країнах – торговельних партнерах України», що відбуватимуться за межами України.

Також, у профільних закладах вищої освіти Харківської області на постійній основі здійснюється інформаційна діяльність щодо підтримки зацікавленості студентів та молоді підприємницькою діяльністю та розвитком бізнесу, а саме у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”; Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця та Харківському національному університеті радіоелектроніки.

З метою підвищення рівня інформованості суб’єктів підприємництва щодо виконання регіональної Програми засоби масової інформації протягом поточного року оперативно висвітлювали інформацію про заходи щодо її виконання та важливі аспекти з розвитку малого та середнього бізнесу.

Створено іміджевий туристичний відеоролик та цикл промоційних туристичних відеороликів (11 од.), які було змонтовано з метою відображення рекреаційного потенціалу Харківщини.

Інформація щодо туристичного потенціалу об’єктів Харківщини, регіонів та міст України постійно розміщується на сайті Харківського обласного туристсько-інформаційного центру    http://tourcenter.kh.ua, на якому здійснено переклад 5 мовами (англійська, німецька, французька, польська, турецька) та у соціальній мережі “Facebook” за посиланням http://wwwfacebook.com/omctur.

3 12 листопада по 11 грудня 2019 року проведено безкоштовний навчальний освітній курс “Школа малого бізнесу”, орієнтований на охочих розпочати або відновити власну справу, стартаперів, а також тих, хто бажає “прокачати” набуті навички та знання. Програма курсу складалася із 10 занять у формі тренінгів та майстер-класів.

У 2019 році в Харківському регіоні реалізується сьома хвиля соціального проекту “Новий відлік”, який проводиться Харківською обласною громадською організацією “Асоціація приватних роботодавців” для внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх родин з метою підтримки, започаткування, розвитку або відновлення підприємницької діяльності.

На підставі європейського досвіду, Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації спільно з Німецько-Українським фондом розроблено Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб'єктів малого та середнього підприємництва в Харківській області, затверджений рішенням XVIII сесії Харківської обласної ради VII скликання  від 06.12.2018 № 835-VІI.

Реалізується комплексний освітній курс «Школа малого бізнесу»

29.01.2020- організовано відкриту інформаційну зустріч з представниками бізнесу, а також бажаючими розпочати власну справу «ХРФПП чим ми можемо вам допомогти»

11.03.2020 -  проведено семінар на тему «Перевірка контролюючими органами. Ваші права та обовязки».

У рамках проекту «Інтернет дайджест» БІЗЕС ІНФОРМ» здійснюється супровід та інформаційне наповнення каналу інформування підприємців.

20.02.2020 презентовано програму «Доступні кредити : 5-7-9%»

На офіційному сайті Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону обласної державної адміністрації (http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/) опубліковано: 18 довідок щодо стану експорту товарів Харківської області до держав світуьринки яких перебувають у фокусі розвитку експорту відповідно до Експортної стратегії України; 14 інформаційних дайджестів “Виставково-ярмаркові заходи в країнах – торговельних партнерах України”, що відбуватимуться за межами України; добірка корисних посилань для експортерів, 3 розділи добірки про нові умови здійснення міжнародної торгівалі «Інкотрермс 2020», 9 дайджестів актуальних грантових програм та конкурсів для організацій та установ Харківської області,

дайджест ярмаркових заходів в країнах – торговельних партнерах України у ІІ півріччі 2020 року за спеціалізацією сільське господарство та харчова промисловість. Загальна кількість подій – 29 тощо Також зазначена інформація висвітлювалась у близько 20 засобах масової інформації.

З метою розвитку виїзного туризму у тому числі ділового в області, відбулось відкриття туристсько-інформаційного пункту на базі сільського клубу в с. Подвірки.

Діє пересувна виставка «Харківщина: туристичні відкриття».

Розроблено та направлено регіональним засобам масової інформації перелік заходів щодо організації висвітлення на сторінках своїх видань інформації відносно розвитку малого та середнього бізнесу в області, покращення рівня професійно-технічної освіти та підготовки кваліфікованих кадрів, інформування про успішно реалізовані підприємницькі проекти, обмін досвідом підприємницької діяльності, а також щодо причин неофіційного працевлаштування та отримування заробітної плати «в конвертах».

Матеріали із зазначеної тематики висвітлюється у засобах масової інформації Харківської області на постійній основі (близько 5 видань).

Працює в новому форматі сайт Харківського обласного туристсько-інформаційного центру, на якому, здійснено переклад 5 мовами (англійська, німецька, французька, польська, турецька) та  доповнено фото-контентом. Інформація щодо туристичного потенціалу об’єктів Харківщини, регіонів та міст України постійно розміщується на сайті  (за посиланням http://tourcenter.kh.ua).

Розпочалась реалізація міні-проєкту «Запровадження туризму на сільських територіях, як підґрунтя розширення можливостей жіночого лідерства», у межах проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді», що фінансується Європейським Союзом.

16.07.2020 в режимі онлайн на платформі Zoom Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва за участю Департаменту економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації проведено захід з представниками банків-учасників Державної Програми: «Доступні кредити: 5-7-9%» на тему: «Як отримати позитивне рішення для отримання кредиту. Поради від експертів

З 16 липня до 20 серпня 2020 року громадською організацією «Платформа з розширення економічних можливостей жінок» проведено безкоштовну освітню онлайн-програму для українських жінок-підприємниць та власниць малого бізнесу, в співпраці з компанією Visa, у рамках глобальної кампанії She’s Next.

Харківською обласною громадською організацією «Асоціація приватних роботодавців» (далі – Асоціацією приватних роботодавців), як одним із основних виконавців Програми, продовжено реалізацію програми «Новий відлік», яка спрямована на підтримку, започаткування, розвиток або відновлення підприємницької діяльності серед ВПО, учасників АТО та членів їх родин.

У рамках співпраці, Асоціацією приватних роботодавців проводяться заходи, під час яких учасники отримують повний бізнес-курс, як започаткувати та реалізувати власну справу; професійну допомогу в написанні бізнес-плану; можливість презентувати готовий бізнес-план потенційним інвесторам і пошук пільгового кредитування та можливість знаходитись в бізнес-середовищі.

Хмельницька ОДА: В рамках реалізації програми “Fit for Partnership with Germany”, стажування у Німеччині пройшли 65 представників підприємств Хмельницької області. Ними налагоджено економічні зв’язки більше, як з 30 іноземними партнерами, впроваджено близько 15 інноваційних проектів.

14-15 березня 2019 року проведено ІІІ Міжнародний економічний форум “Інвестиційні можливості Хмельниччини”. Під час заходу учасники мали можливість обговорити найактуальніші теми для бізнесу та професійного розвитку, а також більш адресно розглянути інвестиційний потенціал Хмельниччини.  До Форуму були залучені кращі вітчизняні бізнес-експерти та експерти з Нідерландів, Канади, Німеччини, Норвегії, Іспанії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Китаю, Греції та Бельгії, представники підприємств області, органів державної влади, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, наукових установ тощо.

Успішними історіями роботи у Хмельницькій області поділились такі інвестори як ТОВ “Нова Пошта”, ТОВ “Епіцентр К”, ТОВ “ТАВРІЯ-В”, ПАТ “Подільський цемент”, “НВК “Екофар”, ТОВ “Mann+Hummel FT Ukraine” та інші.

Під час Форуму було проведено шість тематичних дискусійних панелей: “Інвестиції в громади”, “Міжнародне інвестиційне співробітництво”, “Інвестиції в інфраструктуру Хмельниччини”, “Кращі практики залучення інвестицій в економіку”, “Презентації кращих інвестиційних проектів розвитку територій”, “Хмельниччина туристична”. Також в рамках Форуму відбулися двосторонні переговори В2В між вітчизняними і іноземними бізнес-експертами та представниками бізнесу, влади і громадськості Хмельницької області.

Хмельницькою міською радою реалізується проект “Школа молодого підприємця”, мета якого – підтримка та розвиток підприємництва у місті Хмельницький, формування у молоді знань, необхідних для започаткування власної справи в області підписано Спільну заяву про співробітництво.

25-26 квітня 2019 року відбувся міжнародний форум “Швейна галузь: перезавантаження”. До участі в форумі долучилися представники місцевих підприємств легкої промисловості, обласної та міської влади, ділових кіл області. Під час заходу обговорено питання розвитку швейної галузі, розглянуто ключові тренди легкої промисловості, успішні практики ведення бізнесу, налагоджено нові зв’язки.

Відбувся Інвестиційний Launch Хмельницький – платформа для зустрічі інвесторів та експертів з ініціаторами бізнес-ідей (10.07.2019, м. Хмельницький). Під час заходу були представлені стартапи та ідеї для залучення фінансування, успішні бізнесмени презентували свої інвестиційні проекти та історії успіху.

Вдруге реалізовано мікропроект “Мо/Дні” (17.08.2019), в рамках якого створено конкурсну програму для молодих дизайнерів міста Хмельницький. У фінальному показі взяли участь 7 колекцій учасників конкурсу, три з яких стали головними переможцями й отримали грошову винагороду. Крім цього, у показі було представлено нові колекції іменитих брендів міста (Victoria Soprano Group, Stimma, Bessa, Bocharova, Astoria).   

З початку вересня 2019 року стартував навчальний курс “Школа бізнесу Нова Пошта”, організований компанією “Нова пошта” спільно з Хмельницькою міською радою. У межах навчальної програми досвідчені бізнес-практики проведуть 7 одноденних модулів із бізнес-процесів та фінансів, продажів, ціноутворення, маркетингу, цифрових комунікацій та роботи з командою. Упродовж навчання учасники розроблять та захистять перед експертами план ефективності свого бізнесу.

З метою активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату в області вживаються заходи щодо вдосконалення системи інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів підприємництва, у тому числі забезпечується проведення освітніх компаній з питань успішного ведення бізнесу.

Впродовж звітного періоду підприємством ТОВ «Суффле Агро Україна» проведено тур Всеукраїнських зимових інтерактивних семінарів «Суффле Агро Україна 2020». В рамках проведення навчальних семінарів аграрії дізналися про досягнення, нові продукти і рішення компанії, а також обговорили актуальні проблеми та перспективи розвитку сільського господарства.

Підприємство ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна» активно співпрацює з освітніми закладами області, які готують фахівців інженерно-технічних спеціальностей. Для студентів і викладачів ВУЗів проводилися практичні семінари про сучасні фільтри та фільтрувальні елементи для техніки, про технології виробництва, ознайомлення з особливостями конструкції сучасних фільтрів: повітряних, паливних, гідравлічних. Це є особливо актуальним для студентів, які вже отримали теоретичні знання. На вказаному підприємстві учасники семінарів мали можливість детально ознайомитись з обладнанням та технологіями, які використовуються на лініях з виробництва фільтрів.

19.02.2020 у м. Хмельницький відбулася інформаційна зустріч на тему «Розширення економічних можливостей жінок» за участю жінок-підприємниць мікро-, малого та середнього бізнесу Хмельницької області, які зацікавлені у співпраці з канадськими підприємствами. Зазначеним захід проведено Хмельницькою торгово-промисловою палатою спільно з представниками канадсько-українського проєкту CUTIS. На порядку денному розглянуто питання щодо підвищення менеджерської ефективності під час набору/відбору кандидатів на вакансії; щодо аналізу бар’єрів та розширення економічних можливостей жінок-підприємниць; щодо складності виходу на нові іноземні ринки та методи їх подолання; щодо експорту до Канади «Особливості ведення бізнесу, реалії, перспективи, тренди».

05.03.2020 у м.Хмельницький відбувся Форум жінок Хмельниччини «Я - Жінка! Я - Можу!» за участю керівництва та представників органів державної влади та місцевого самоврядування, депутаток усіх рівнів, жінок-підприємниць області та країн Європейського Союзу, жіночих громадських організацій, представників засобів масової інформації. Захід організовано та проведено за ініціативою Міжнародного Об’єднання Жінок-Українок «МОЖУ», а також за сприянням Хмельницької торгово-промислової палати, облдержадміністрації, обласної та міської рад, підприємства ТОВ «Тін Імпекс». Мета заходу - створення комунікативної платформи для жінок Хмельницького регіону з успішними представницями бізнесу, політики, культури, громадського сектору, дипломатичних установ, представниками засобів масової інформації з України та країн Європейського Союзу; об’єднання знань та досвіду, налагодження подальшої співпраці для досягнення економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності Хмельниччини та України в цілому.

Хмельницькою міською радою реалізується проєкт «Школа молодого підприємця» у партнерстві з проєктом Polish - Ukrainian Startup Bridge, мета якого – підтримка та розвиток підприємництва у м.Хмельницький, формування у молоді знань, необхідних для започаткування власної справи.

Впродовж 22.09-06.10.2020 року за ініціативою ГО «Агенція сталого розвитку «АСТАР» та підтримки ГО «Відкритий Університет Майдану» для представників галузі легкої промисловості, а саме власників, топ-менеджерів та менеджерів середньої ланки швейного бізнесу, організовано проведення навчального онлайн-курсу «Швейний LEAN».

Черкаська ОДА: Разом з черкаською агенцією регіонального розвитку та Фондом Василя Хмельницького K.Fund проведено дві Школи малого і середнього підприємництва. Випускниками школи МСП в 2018 році стали 48 підприємців, які отримали знання з ключових сфер управління бізнесом: лідерства, юридичних питань ведення власної справи, управління людськими ресурсами, маркетингу, фінансового менеджменту, організації виробництва.

6 травня 2019 року розпочалась 3 Школа малого і середнього підприємництва, в рамках якої Черкаська обласна державна адміністрація та Черкаська Агенція Регіонального Розвитку в партнерстві з Черкаською Школою Підприємництва SMRNK запустили Курс „Старт та розвиток власної справи #6“. Протягом 7 тижнів інтенсивної групової та самостійної роботи слухачі дізнаються як упаковувати бізнес (точки і ланцюги контакту з клієнтами), почати продавати, відкоригувати бізнес-модель/нішу, ставити фінансову ціль, налагоджувати аналітику і процеси, масштабувати команду  і виробництво.

1 червня 2019 року у м. Черкаси відбувся Економічний форум „OPEN BIZ“ для бізнесу в форматі „оpen air“ та „без краваток“, який об’єднав 11 бізнес-спікерів, найкращих експертів-практиків та близько 200 підприємців. Форум „OPEN BIZ“ – це 9-годинний тренінговий марафон для власників бізнесу, топ-менеджерів та громадських лідерів. Організатор форуму KasyaNova event в партнерстві з Департаментом регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації. Подія проходила в рамках 4-го фестивалю тімбілдінгу „Summer Challenge 2019“.

В рамках Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2017 – 2020 року і Програми реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2018 – 2020 роки з метою інформування та навчання представників бізнесу щодо змін законодавства та проведення перевірок контролюючими органами  в партнерстві з Черкаською міською профспілковою організацією «Солідарність», Головним управлінням державної фіскальної служби в Черкаській області, Управлінням Держпраці у Черкаській області, Управління ДСНС України в Черкаській області проведено шість кущових семінарів (05.03.19, 21.03.19, 28.03.19, 04.04.19, 09.04.19, 12.04.19) для підприємців всіх 20 районів області, в яких взяли участь понад 520 підприємців, бухгалтерів та кадровиків підприємств.

Окрім цього щомісячно випускаються електронні видання „Дайджест підприємця“ та „Дайджест експортера“. У соціальній мережі Фейсбук діє „Платформа для бізнесу в Черкаській області“. Також на сайті обласної державної адміністрації створено рубрику „Підтримка підприємництва“, яка постійно наповнюється актуальною інформацією для бізнесу.

У лютому-квітні 2020 року у м. Черкаси розпочався навчальний курс “Старт та розвиток власної справи ” для підприємців та тих, хто мав намір відкрити власну справу. Запустили курс Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації спільно з Черкаською агенцією регіонального розвитку в партнерстві з Черкаською школою підприємництва SMRNK. Навчальний курс складається з двох частин: вступний безкоштовний блок (Басейн) та основний блок. Протягом 7 тижнів інтенсивної он-лайн роботи в супроводі менторів (діючих підприємців) слухачі курсу вивчають як: упаковувати бізнес (точки і ланцюги контакту з клієнтами), почати продавати. відкоригувати бізнес-модель/нішу, ставити фінансову ціль, налагоджувати аналітику й процеси, масштабувати команду й виробництво.

Випускниками курсу стали 5 осіб, які вже реалізують свої бізнес-ідеї.

Чернівецька ОДА: Впроваджуються заходи, спрямовані на сприяння розвитку бізнесу та покращення інвестиційно-інноваційної діяльності. З метою ознайомлення суб’єктів підприємництва області з правилами підготовки пропозицій та подальшої участі у грантових проектах програми Євросоюзу «Горизонт 2020» за ініціативи Національного контактного пункту реалізується рамкова програма ЄС «Горизонт 2020» – «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва».

Успішно завершена робота з реалізації проекту “Розвиток інноваційного потенціалу СV”, який реалізовувався в рамках програми “Бюджет ініціатив чернівчан (бюджету участі)”.

10-11 червня 2019 року Чернівецькою торгово-промисловою палатою спільно з представництвом британської компанії в Україні Quai Audit організовано практичний семінар “Системи управління безпечністю харчових продуктів. Принципи НАССР”, під час якого висвітлено інформацію щодо принципів НАССР, основних стандартів у сфері безпечності харчових продуктів, нового стандарту ISO 22000:2018, вимог законодавства у сфері продуктів харчування, процесу сертифікації тощо.

Обласною державною адміністрацією постійно проводиться популяризація та доводиться до сільськогосподарських товаровиробників інформація щодо проведення в області виставково-ярмаркових заходів, в т. ч. щорічного обласного агропромислового ярмарку “Буковинська осінь” та щорічної Міжнародної агропромислової виставки “Агро”. На Міжнародній агропромисловій виставці “Агро-2019” (червень 2019 року), представлено експозицію Чернівецької області, що включала в себе продукцію більш ніж 30 виробників сільськогосподарських товарів та підприємств харчової переробної промисловості. Тваринницьку галузь Буковини на “Агро-2019” представлено ФГ “Євросвинка плюс”, яке є лідером у галузі тваринництва Чернівецької області.

В Чернівецькій області реалізовано другу фазу проекту Австрійської Агенції Розвитку та Програми розвитку ООН “Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей”. У рамках впровадження економічного компоненту, який спрямований на започаткування малого бізнесу несільськогосподарського спрямування проведено 2 навчальних модулі щодо написання бізнес-планів в “Бізнес-школі”, створеної на базі Чернівецької міської громадської організації “Бізнес-центр”.

В рамках реалізації проекту “Різні громади - спільні рішення для економічного зростання”, поведено 2 семінари з створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та бізнес-планування, тренінги “Безкоштовні ІТ-рішення від компанії Google для просування і оптимізації власного бізнесу”, тренінг з використання доступних та малобюджетних ІТ-рішень для покращення ваших бізнес-процесів на конкретних прикладах”, семінар “Приватним підприємцям - про тонкощі законодавства для успішного ведення бізнесу”, а також зустрічі бізнесу громад із Клубом підприємців Буковини.

04.07.2019 облдержадміністрацією проведено семінар-нараду на тему: “Основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках”.

30.08.2019 в рамках Проекту ЄС “Підтримка розвитку систем географічних зазначень в Україні” проведено семінар на тему “Система географічних зазначень, як можливість захисту інтелектуальної власності на технологію виробництва. Розвиток агротуризму, як успішна практика розкрутки і просування товару, що в результаті дасть розвиток гірським територіям”.

Стартувала Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». Під час презентації даної програми 03.03.2020 також відбувся практичний Бізнес семінар для підприємців «Від ідеї до бізнесу. Інструменти підтримки МСП. Умови участі у Державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%».

14.02.2020, в рамках Проєкту ЄС «Підтримка розвитку систем географічних зазначень в Україні» організовано робочу зустріч щодо створення в області «Карпатської Дороги Смаку» як інструменту розвитку сільських територій із експертами проєкту та виробниками агропродукції, представниками ресторанно-торгівельного та туристичного бізнесу. Головними завданнями проєкту є створення конкретного гастрономічного маршруту в області для ефективного розвитку місцевого підприємництва, виробництва продукції. На сьогодні понад 20 буковинських локацій висловили свою зацікавленість у створенні Буковинської дороги смаку. Проведений національним експертом аудит локацій за напрямками Чернівці – Коломия та Чернівці – Путила довів, що Буковина має чим здивувати.

Також в області 25.02.2020 на території Недобоївської ОТГ на базі ФГ «Тодосічук В. І.» (логістичний хаб) відбулася конференція на тему «Майстерня садівництва: надихаючи природу», де висвітлювались питання щодо впровадження сучасних технологій по догляду за плодово-ягідними культурами та їх захисту від хвороб та шкідників, вимог європейського ринку до товару й торговельних мереж, до якості та сортового складу продукції, логістики тощо

Економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича провів І-й Зимовий табір маркетологів під назвою «Маркетинг-Інтенсив». Метою перебування в таборі було отримання практичного досвіду у сфері маркетингу та бізнесу

На кафедрі економіки підприємства та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича відбувся інформативний тренінг про відкриття свого бренду, його підтримку та розвиток, проведений підприємцем, випускником кафедри Мирославом Пентелейчуком.

13.03.2020 Чернівецька ОДА підписала Меморандум про розуміння та співпрацю із виробниками молочних продуктів (метою є розвиток даної галузі області)

Крім цього, на офіційному веб-порталі обласної державної адміністрації та на сторінках в соціальних медіа (Facebook, Telegram) систематично публікуються новини що пов’язані з підприємницькою діяльністю та міжнародною торгівлею. Також на сайті функціонує рубрика Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації, яка постійно наповнюються актуальною та корисною інформацією, що може стати в нагоді підприємцям – про виставково-ярмаркові, інвестиційні заходи, економічні форуми, комерційні пропозиції тощо.

Слід зазначити, що на головній сторінці офіційного веб-порталу обласної державної адміністрації створено рубрику «Історії успіху», де висвітлюються приклади успішної діяльності підприємців.

13.03.2020  Чернівецька обласна державна адміністрація підписала Меморандум про розуміння та співпрацю із виробниками молочних продуктів краю. Метою такої угоди є розвиток галузі, підтримка підприємців, а також забезпечення закладів освіти якісними та безпечними молокопродуктами на території.

З метою допомоги виробникам та підприємництву в Чернівцях – Чернівецька міська рада з травня 2020 року розпочала впровадження програм «Купуй Чернівецьке» та «Made in Chernivtsi».

Для створення максимально повного переліку локальних виробників, Чернівецька міська рада розробляє інтернет-каталог виробників та офіційну інтернет-сторінку «Made in Chernivtsi» на семи мовах із подальшим рекламним просуванням даного ресурсу за кордон. Для кожної організації існує можливість створення особистого профілю, що дасть змогу додавати власні товари у відповідний розділ.

18.06.2020 року в Рукшинській сільській об’єднанній громаді Хотинського району, Чернівецької області (с. Рукшин) презентували медово-ягідну мануфактуру. Таке ековиробництво створено кооперативом пасічників Рукшинської ОТГ, м. Чернівці та
м. Хотин, за підтримки проєкту Європейського Союзу «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання». Підприємство орієнтоване на виготовлення сухофруктів (екоснеків та фріпсів), пастили з яблук, слив, абрикосів, вишень та черешень; а також – крем-меду, з можливістю фасування його у компактну і зручну упаковку – стіки (як альтернативу цукру).

Також у рамках проєкту ЄС «Різні громади: спільні рішення для економічного зростання», передбачено створення у громаді відкритого простору, де можуть збиратися молодь, представники бізнесу, мешканці громади  – «Центру економічного зростання».

Крім цього, економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича провів І-й Зимовий табір маркетологів під назвою «Маркетинг-Інтенсив». Основною метою перебування в таборі було отримання практичного досвіду у сфері маркетингу та бізнесу. Саме тому триденний цикл майстер-класів, тренінгів, лекцій та нетворкінгу забезпечували переважно не викладачі, а запрошені спікери з різних сфер і галузей регіонального господарського комплексу – керівники підприємств, успішні бізнесмени, практики та фахівці з маркетингу. Мова йшла про професійний маркетинг: про вміння просувати унікальний продукт для свого клієнта, мистецтво продажу та ціноутворення, поведінку споживачів та теорію вражень, стандарти обслуговування, стартапи та їх фінансування.

На кафедрі економіки підприємства та управління персоналом економічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича відбувся інформативний тренінг про відкриття свого бренду, його підтримку та розвиток.

В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича у другому семестрі 2019-2020 н. р. впроваджено навчальний курс «Фінансові основи організації власного бізнесу». Впровадження даного проєкту є одним із завдань Центру співпраці з підприємствами при ЧНУ ім. Юрія Федьковича та реалізується за підтримки ГО «Чернівецька бізнес група» (65 підприємців), ГО «Клуб підприємців Буковини» (28 підприємців), а також представництв банківських та інших фінансово-кредитних установ області. У межах даного курсу постійно організовуються зустрічі із фахівцями-практиками, представниками бізнесу та банківських установ. Студенти проводять дослідження історій успішного бізнесу та здійснюють роботу по опису власних бізнес-ідей.

У травні 2020 року керівник Центру співпраці з підприємствами економічного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича прийняв участь у вебінарі в рамках проєкту «BukStartUp». Тема обговорення: «Фінансування та організація власного бізнесу». Обговорювались теоретико-практичні аспекти започаткування власної справи, джерела залучення фінансових ресурсів, труднощі та підводні камені, з якими потенційно можна зіткнутися під час здійснення підприємницької діяльності.

Студенти кафедри бізнесу та управління персоналом/HR  Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича отримали можливість ближче ознайомитись із відомим брендом «Bacara coffee», а саме його комерційним директором, який дуже повно та цікаво розповів про підприємство, особливості його діяльності та відповів на велику кількість запитань студентів. Було розглянуто практичний досвід роботи з: персоналом, клієнтами, партнерами.

Крім цього, на офіційному веб-порталі обласної державної адміністрації та на сторінках в соціальних медіа (Facebook, Telegram) систематично публікуються новини що пов’язані з підприємницькою діяльністю та міжнародною торгівлею. Також на сайті функціонує рубрика Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації, яка постійно наповнюються актуальною та корисною інформацією, що може стати в нагоді підприємцям – про виставково-ярмаркові, інвестиційні заходи, економічні форуми, комерційні пропозиції тощо.

Слід зазначити, що на головній сторінці офіційного веб-порталу обласної державної адміністрації створено рубрику «Історії успіху», де висвітлюються приклади успішної діяльності підприємців.

Чернігівська ОДА: У лютому 2019 року проведено дводенний семінар на тему: «Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва на теренах громади: наявні можливості».

В області завершено реалізацію проекту територіальної співпраці «Україна-Білорусь» EaPTC «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України - Білорусі».

Одним з головних результатів реалізації зазначеного проекту стало створення мережі з 15 локальних консультантів, яка складається з 7 контактних пунктів - центрів транскордонного співробітництва, що працюють в кожному з охоплених регіонів. В цих центрах підприємствам надаватимуть професійні інформаційно-консультаційні послуги з підтримки в області маркетингу, юридичних, фінансових та економічних аспектів ведення транскордонного бізнесу.

11 квітня 2019 року в м. Ніжині, за підтримки Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації спільно з Ніжинською міською радою та проектом FORBIZ проведено семінар для малого і середнього підприємництва на тему «Фінансові можливості для бізнесу»,  під час якого підприємці мали змогу ознайомитись з фінансовими та цільовими особливостями програми підтримки малих та середніх підприємств Німецько-українського фонду, їх умовами кредитування у банках партнерах НУФ: «Ощадбанк», «Кредобанк» та інших.

В рамках реалізації проекту “Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток українсько-польського економічного співробітництва” в Агенції регіонального розвитку Чернігівської області відбувся дводенний навчальний тренінг на тему інтернаціоналізації підприємств та розвитку експорту (05.06.2019). Учасниками тренінгу мали можливість ознайомитись з основними аспектами інтернаціоналізації компаній, інструментами підтримки експортерів, способами підготовки компанії до експорту, а також можливостями отримання фінансової допомоги для розвитку міжнародної діяльності.

Відбувся ІV Форум експортерів Чернігівщини “Інноваційні технології та продукти як вирішальний фактор успіху для українського експорту” (11.06.2019, м. Чернігів).

Відбувся фінал конкурсу “Марафон з інтелектуальної власності – IP Marathon” (16.05.2019),  який проведено в рамках Всеукраїнського фестивалю інновацій. Фінальному етапу передував шеститижневий тренінг та два складних етапи відбору. На конкурсних засадах було обрано 20 проектів. Робота доцента кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Чернігівського національного технологічного університету потрапила у номінацію 5-ти найкращих проектів, що отримали запрошення від директора Української мережі Стартап шкіл “Sikorsky Challenge” безкоштовне навчання та подальшу менторську підтримку проекту.

Закладами вищої освіти проводяться тематичні заходи, інформація про які висвітлюється на сайтах. Викладачі Національного університету “Чернігівська політехніка” представили результати реалізації change project “Regional partnership platform “ESD in Chernihiv: locally connected-globally engaged” на  2-му регіональному воркшопі “Rethinking of pedagogy for implementation education for sustainable development in the Baltic University Programme countries”, який відбувся 8-11 жовтня на базі Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Бєлорусь). Важливою складовою заходу став обмін досвідом між представниками закладів вищої освіти країн мережі Baltic University (Швеція, Литва, Польща, Республіка Білорусь та Україна) та рекомендації доктора Шеферда Уріне з Шведського міжнародного центру освіти (м. Упсала).

З метою сприяння побудові та розвитку малого бізнесу шляхом надання консалтингових послуг безробітним, які бажають відкрити власну справу за сприяння служби зайнятості, та працюючим підприємцям-початківцям в одному функціональному просторі в двох структурних підрозділах Чернігівського ОЦЗ - Чернігівському міському центрі та Ніжинській міськрайонній філії  - діють консалтингові центри підтримки підприємницької діяльності.

Консалтинговим центром  підтримки підприємницької діяльності Чернігівського міського центру зайнятості у 2019 році надано 126 консультацій для новостворених ФОПів, проведено 12 консультаційно-навчальних семінарів для 58 підприємців-початківців.

Консалтинговим центром Ніжинської МРФ проведено 10 консультаційно-навчальних семінарів для 84 підприємців-початківців та 9 групових консультації для  83 осіб.

Консалтинговим центром підтримки підприємницької діяльності Чернігівського міського центру зайнятості за 2019 рік надано 172 консультації для новостворених ФОПів, проведено 14 консультаційно-навчальних семінарів для 70 підприємців-початківців.

Консалтинговим центром  Ніжинської МРФ проведено 14 консультаційно-навчальних семінарів для 119 підприємців-початківців та 12 групових консультації для  109 осіб.

18.02.2020 в м.Чернігів відбулася зустріч представників структурних підрозділів Чернігівської обласної державної адміністрації та Українського центру сприяння інвестиціям та торгівлі й ДП «Укрпромзовнішекспертиза», в ході якої гостям було презентовано експортний потенціал регіону, а також обговорювались питання можливостей налагодження співробітництва між українськими та нідерландськими компаніями.

26.02.2020 у Чернігівській області з візитом перебувала делегація Представництва ЄС в Україні на чолі з Послом Європейського Союзу в Україні паном Матті Маасікасом. У рамках візиту гості зустрілися з керівництвом  Чернігівської обласної державної адміністрації й Чернігівської обласної ради. Сторони  обговорили питання налагодження двостороннього співробітництва, зокрема, щодо реалізації спільних програм та проєктів, розвитку торговельно-економічного співробітництва, підтримки малого та середнього бізнесу.

Крім того, делегація Представництва ЄС в Україні відвідала підприємства Symvol Company та Collar Company, Чернігівський національний технологічний університет  «Чернігівська Політехніка», Чернігівське регіональне відділення   U-LEAD, а також взяла участь у відкритті Центру підтримки підприємництва, інновацій та стартапів.

В області другий рік поспіль реалізується ініціатива «Чернігівщина, купуй рідне», у рамках якої:

 • запроваджено механізм часткового відшкодування витрат підприємств на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях;
 • проводиться щорічний обласний конкурс «Кращий товар Чернігівщини»;
 • організовуються семінари, вебінари на тему «Підтримка місцевих товаровиробників» для суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 • розроблено знак-логотип «Чернігівщина, купуй рідне» та розміщено на офіційному вебсайті Чернігівської облдержадміністрації у відповідному тематичному розділі для маркування продукції місцевими товаровиробниками та розповсюдження в об’єктах торгівлі регіону.

6 вересня, з нагоди Дня підприємця в Чернігові відбувся Четвертий Бізнес-фест «РАЗОМ ДО УСПІХУ».

Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області розпочато реалізацію проєкту «Розвиток підприємництва в громадах Чернігівської області» за фінансової підтримки Посольства США в Україні. У рамках проєкту на базі 5 громад Чернігівської області для потенційних учасників з кола активних громадян, які хотіли б розпочати власну справу, або є підприємцями-початківцями, передбачено проведення навчальних мінікурсів на тему започаткування власної справи.

Херсонська ОДА: Протягом 24–25 жовтня 2019 року в м. Херсон пройшла дводенна конференція “Франчайзинг – перший крок до успіху”. На цей захід були запрошені представники успішних національних та міжнародних франшиз, члени асоціації франчайзингу України, а з іншого боку – підприємці Херсонщини, зацікавлені у пошуку нових бізнес-можливостей чи у масштабуванні власного бізнесу.

Під час конференції франчайзери детально розповіли про ключові моменти в досягненні свого успіху, поділилися з учасниками успішними стратегіями розвитку та масштабування франшиз.

Також під час заходу проведено воркшопи, на яких висвітлено теми масштабування та автоматизації бізнесу, вибір вірної франшизи успішного бізнесу та просування франшиз через інтернет.

Крім того, під час конференції презентовано успішні франшизи:  центр бізнес послуг Mail Boxes Etc. (Італія); ювелірний бренд Trollbeads (Данія); перукарня “ЕКСПРЕС СТРИЖКА”; міжнародне агентство нерухомості “RE/MAX” (США); центр дитячої творчості “COLORIT”; музична школа для дітей та дорослих “ROCK SCHOOL”; інноваційна будівельна база “VILLA TERRA”; інтернет-магазин автозапчастин “АвтоСіті”.

Конференція стала майданчиком, де впродовж двох днів відбувався конструктивний діалог між представниками місцевого бізнесу та франчайзерами.

03.02.2020 в Департаменті розвитку сільського господарства та зрошення обласної державної адміністрації відбулось засідання у форматі «круглого столу» з херсонськими виробниками крафтової продукції.

Учасниками заходу стали виробники вин, козиного сиру, меду-суфле, в’ялених томатів, спецій та бекмесу (кавунового меду), а саме: ПП «Овчинніков», ФСГ «Курінь», ОСГ «Амалтея» та ОСГ «Лиманська коза»,ФГ «Таврійський пасічник», ТМ «Українські в’ялені томати», ФГ «Шафран Любимівський» та СФГ «Долина здоров’я», а також садиба сільського зеленого туризму Історико-розважальний комплекс «Зелені хутори Таврії». Під час засідання було опрацьовано питання щодо можливостей розвитку та вдосконалення господарської діяльності сільгосптоваровиробників, зокрема шляхом використання можливостей запровадження гастротуризму та залученням фінансових ресурсів обласного та державного бюджету, а також коштів грантових проектів міжнародної технічної допомоги.

26.02.2020 в ККЗ «Ювілейний» у рамках Південної агропромислової виставки «Фермер-2020» проведено круглий стіл: «Успішні кейси для кооперації виробників овочевої продукції».

Під час засідання представники Українського проекту бізнес розвитку плодоовочівництва,ГС «Таврійський туристичний Альянс», ПП «Фініст Тур», та експерт з розвитку інфраструктури ДП «Гріненерго» ознайомили виробників плодоовочевої продукції, фермерські, особисті селянські господарства та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи з можливими успішними кейсами для виробників овочевої та баштанної продукції об’єднаних в сільськогосподарські кооперативи.

26.05.2020 року за ініціативи муніципалітету м.Вейхай провінції Шандунь (КНР) в рамках «Міжнародної конференції з інновацій та підприємництва в області талантів в Китаї в 2020 році» проведено онлайн Китайсько-українську науково-технічну конференцію «Інновації та підприємництво, Вейхай 2020».Україна представлена фахівцями в галузі кораблебудування, медицини, океанографії, сільського господарства та текстилю представниками з міст Київ, Миколаїв, Херсон. Інновації в області текстилю були представлені міжнародним експертом, к.т.н., доцентом кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю Херсонського національного технічного університету Сумською О. П.

Під час проведення VII Балтійсько-Чорноморського економічного форуму, який відбувся 25 вересня 2020 року в м. Херсон, було обговорено нові виклики, з якими зіштовхнулась світова економіка в період пандемії та карантинних обмежень.