Завдання 8. Забезпечення відповідності системи освіти потребам підприємств, зокрема малих та середніх

36%
64%
0%
0%
 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання
Загальний прогрес за період
27.12.2011 - 31.12.2021
 • Виконано
 • Виконується
 • Не виконано
 • Заплановано до виконання
Найменування заходу / Відповідальний виконавець
Строк виконання
Очікуваний результат
Стан
IV квартал
2021
Проведення комплексного дослідження з метою виявлення причин неофіційного працевлаштування
Виконується

(Звіт за 2018–2019 роки).
Державна служба зайнятості проводить інформаційно–роз’яснювальну роботу, спрямовану на за- побігання нелегальним трудовим відносинам та їх негативним наслідкам. До зазначених заходів залучаються соціальні партнери, представники органів влади, контролюючих та правоохоронних органів на постійній основі, а також запрошуються керівники підприємств, установ та організа- цій, фізичні особи – підприємці. Крім того, з метою поінформованості населення та роботодавців щодо негативного впливу неоформлення трудових відносин на економічний та соціальний розви- ток держави, в інформаційних секторах центрів зайнятості розміщені матеріали про необхідність дотримання роботодавцями вимог законів України «Про зайнятість населення», «Про загально- обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про оплату праці», «Про рекламу», Кодексу законів про працю України.

Для роботодавців розроблена пам’ятка – застереження про передбачену законодавством відпо- відальність за використання найманої праці без належного юридичного оформлення.

З метою створення сприятливих умов для детінізації заробітної плати та соціальної захищеності працівників, державна служба зайнятості спільно з Державною службою України з питань праці взаємодіють на центральному та територіальному рівнях на умовах, визначених Порядком взає- модії Державної служби України з питань праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 02.07.2014 No 437.

РЕГІОНИ:

Чернігівська ОДА:

Протягом 2020 року проведено 62 інформаційних семінари «Ризики нелегальної трудової мігра- ції», учасниками яких стали 924 безробітні особи та шукачі роботи. До проведення вказаних семі- нарів долучалися спеціалісти Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та представники Бюро правової допомоги.

У 2020 році у філіях Чернігівського ОЦЗ проведено 384 семінари із загальних питань зайнятості, учасниками яких стали 5,7 тис. безробітних. Метою таких заходів є, в тому числі, інформування громадян про переваги легальної праці, запобігання тіньовій зайнятості та працевлаштування без оформлення трудових відносин.

Загалом у 2020 році обласною службою зайнятості проведено 467 спільних відвідувань таких суб’єктів господарювання з Управлінням Держпраці в Чернігівській області, 578 відвідувань фа- хівцями служби зайнятості, 106 інформаційних семінарів з питань легалізації зайнятості за участю 1095 представників підприємств, організацій та фізичних осіб–підприємців, 26 засідань «круглих столів», нарад, робочих зустрічей за участю 289 роботодавців.

IV квартал
2018
Ухвалення комплексу заходів та внесення змін до Кодексу законів про працю України
Виконується

Мінсоцполітики (Мінекономіки):
Відомствами здійснюється робота щодо розробки законопроєктів та внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю України, які сприятимуть вдосконаленню регулювання ринку праці та зниженню рівня неофіційного працевлаштування.

Державна служба зайнятості проводить інформаційно–роз’яснювальну роботу, спрямовану на за- побігання нелегальним трудовим відносинам та їх негативним наслідкам.

Це тематичні публікації у друкованих виданнях, семінари, цільові зустрічі, «круглі столи» тощо. Однією з тематик семінарів для роботодавців є «Легалізація зайнятості – крок назустріч Вашим працівникам (у тому числі, особам з інвалідністю)». До зазначених заходів залучаються соціальні партнери, владні структури, контролюючі та правоохоронні органи на постійній основі, а також запрошуються керівники підприємств, установ та організацій, фізичні особи – підприємці, які:

 • використовують найману працю згідно укладених трудових договорів, що передбачають за- йнятість працівників;

 • зменшили чисельність найманих працівників, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, при збереженні (збільшенні) обсягів діяльності (виробництва);

 • виплачують працівникам заробітну плату в сумі менше або на рівні законодавчо встановлено- го мінімального розміру за відпрацьований повний робочий день.

У центрах зайнятості шукачі роботи можуть отримати індивідуальні або групові консультації з пи- тань переваг легальної зайнятості, скористатися буклетами відповідної тематики.

Для роботодавців розроблена пам’ятка – застереження про передбачену законодавством відповідальність за використання найманої праці без належного юридичного оформлення.

IV квартал
2018
Налагодження ефективного діалогу на постійній основі між суб’єктами господарювання, науковими установами та закладами професійно-технічної освіти з метою поглиблення співпраці у сфері підготовки кваліфікованих кадрів
Виконано

(Звіт за 2018–2019 роки).
РЕГІОНИ:
Віницька ОДА:
10.09.2020 відбулася онлайн–зустріч найбільших ІТ компаній Вінниччини з керівництвом ОДА, рек- тором Вінницького національного технічного університету В.Грабком. представником від USAID, де йшлося про перспективи розвитку та виклики ІТ–індустрії в області. Одне із головних питань для обговорення стосувалося можливого проведення першого дослідження ІТ–ринку в регіоні з метою більш поглибленого вивчення динаміки зазначеної індустрії та її впливу на розвиток області.

У відповідності до потреб підприємств протягом 2020 року розроблено 6 нових стандартів, впрова- джено 21 стандарт професійної освіти.

З метою максимальної адаптації навчальних програм до потреб ринку праці в області всі робочі на- вчальні плани та програми підготовки кваліфікованих робітників погоджуються із роботодавцями.

Житомирська ОДА:

В області утворена Рада професійної освіти. До складу Ради входять представники галузевих управ- лінь, департаментів облдержадміністрації, роботодавці, керівники промислових підприємств об- ласті, служба зайнятості, громадськість, профспілки, керівники професійно–технічних закладів об- ласті та інші.

Основними завданнями Ради є координація діяльності щодо реалізації єдиної державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, розвитку профе- сійної (професійно–технічної) освіти регіону, проведення аналізу потреби економіки регіону у квалі- фікованих робітниках та формування робітничого потенціалу, визначення перспективних напрямів розвитку професійної освіти.

На засіданнях ради розглядаються питання формування обсягів державного/регіонального замов- лення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з урахуванням ре- альних та перспективних потреб ринку праці регіону, удосконалення мережі закладів професійної (професійно–технічної) освіти, впровадження дуальної форми навчання тощо.

Для визначення необхідних навичок та забезпечення відповідності кваліфікації випускників по- требам підприємств проводяться спільні зустрічі, «круглі столи», конкурси професійної майстерності тощо.

КМДА:

Пріоритетним завданням Київської міської влади є удосконалення системи підготовки та забезпе- чення відповідності кадрового потенціалу потребам економічного розвитку столичного регіону. Для забезпечення підготовки фахівців укладено 1797 договорів із 1624 підприємствами, організаці- ями, установами–замовниками робітничих кадрів, у тому числі із 25 комунальними підприємствами міста Києва. Оновлено освітні програми з 27 робітничих професій шляхом впровадження держав- них стандартів професійної (професійно–технічної) освіти на модульно–компетентнісній основі. У 23 закладах професійної (професійно–технічної) освіти за 32 професіями здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання.

Протягом січня–серпня 2020 року за направленням міської служби зайнятості проходили навчання 0,5 тис. безробітних осіб у 15 навчальних закладах, серед яких університети та інститути післядипломної освіти, вищі професійні училища, підприємства, навчально–курсові учбові комбінати.

Одеська ОДА:

Закладами професійної (професійно–технічної) освіти області проводиться робота щодо погли- блення співпраці з роботодавцями, а саме: укладаються договори із роботодавцями стосовно впровадження елементів дуальної форми освіти (теоретичне навчання у закладі освіти – 30%, ви- робниче навчання та виробнича практика на базі роботодавців – 70% навчальних годин). Станом на кінець 2020 року елементи дуальної форми навчання запроваджено у 9 закладах професійної (про- фесійно–технічної) освіти області з 12 професій та 1 закладі вищої освіти з 2 професій. Відповідно до стандартів професійної (професійно–технічної) освіти розроблено навчальні плани, програми за дуальною формою навчання, які погоджено роботодавцями та затверджено у відповідному порядку.

Полтавська ОДА:

У жовтні 2020 року Комунальним закладом Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» проведено навчально–тренувальні збори учасників І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу–захисту науково–дослідницьких робіт учнів–членів Малої академії наук України у 2020–2021 навчальному році з різних профілів наукової діяльності (у форматі онлайн).

Рівненська ОДА:

Національним університетом водного господарства реалізовано проєкт «Створенння і розвитку бізнес–інкубатора Національного університету водного господарства та природокористування».

Серед основних цілей було стимулювання процесів започаткування і розвитку малого інноваційно- го бізнесу у сфері інформаційних технологій шляхом реалізації програми бізнес–інкубації, надання послуг із започаткування нового бізнесу та науково–технічної підтримки нового бізнесу. На базі НУ- ВГП функціонує центр інноваційної діяльності, у складі якого діє сектор інноваційної діяльності та трансферу технологій, що тісно співпрацюють з бізнес–сектором області.

Харківська ОДА:

У рамках співпраці на базі закладів вищої освіти проведено низку відкритих лекцій, тренінгів, тестувань, Днів відкритих дверей, Днів кар’єри, екскурсій, Ярмарків вакансій від провідних ком- паній області. Серед провідних можна відмітити: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця; Національний технічний університет ім. В.Н. Каразіна та Харнівський національний уні- верситет радіоелектроніки.

На базі провідних закладів вищої освіти Харківської області активно проводилась спільна ді- яльність із провідними компаніями регіону у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно вдосконалення освітніх програм навчальних за- кладів та поглиблення співпраці на принципах державно–приватного партнерства, для більш тісної взаємодії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкуренто- спроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці.

Серед позитивних прикладів цієї діяльності можна відмітити: Харківський національний універ- ситет міського господарства імені О. М. Бекетова; Харківський національний економічний уні- верситет імені Семена Кузнеця; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Харківський національний автомобільно–дорожній університет; Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»; ННЦ «Інститут експериментальної клінічної ветеринарної ме- дицини» НААН України Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України; Харківський наці- ональний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

Чернігівська ОДА:

З метою поглиблення співпраці у сфері підготовки робітничих кадрів між закладами професій- ної (професійно–технічної) освіти області та суб’єктами господарювання для визначення необ- хідних навичок і забезпечення відповідності кваліфікації випускників потребам підприємств у 2019/2020 н.р. у 7 закладах професійної (професійно–технічної) освіти із залученням 22 підпри- ємств регіону організовано навчання з елементами дуальності для 208 учнів з 9 професій. При цьому зміст освітніх програм адаптовано до потреб конкретних підприємств.

Окрім того, організовано навчання за освітніми програмами, розробленими на основі нових стандартів професійної (професійно–технічної) освіти з модульно–компетентнісним підходом з 41 робітничої професії.

З метою стимулювання підприємницького менталітету до змісту освітніх програм включено ви- вчення компоненту «Основи галузевої економіки і підприємництва», а також теми «Ринок праці та підприємництво» компоненту «Громадянська освіта». У співпраці з галузевими підприємства- ми – замовниками кадрів, підприємствами – виробниками сучасного обладнання, матеріалів, інструменту здійснюється перегляд та оновлення змісту робочих професійних програм з підго- товки робітничих кадрів.

Важливим чинником популяризації робітничих професій, професійної орієнтації молоді та стимулювання творчої активності молоді є конкурсні змагання фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно–технічної) освіти.

IV квартал
2019
Перевірка навчальних програм та планів з метою визначення їх відповідності потребам підприємств та підвищення рівня зайнятості випускників закладів професійно-технічної освіти
Виконано

(Звіт за 2018–2019 роки).

РЕГІОНИ:
Віницька ОДА:
Згідно із вимогами нормативних документів до 20% змісту навчання може корегуватися із врахуван- ням особливостей виробництва на підприємствах замовників кадрів. З метою максимальної адап- тації навчальних програм до потреб ринку праці в області всі робочі навчальні плани та програми підготовки кваліфікованих робітників погоджуються із роботодавцями.

Рівненська ОДА:

У Національному університеті «Острозька академія» у 2018 році відкрито Центр професійної орієн- тації та консультування. Центр створено у рамках реалізації проєкту «Підвищення конкурентоспро- можності випускників університетів на ринку праці України та Білорусі через мережу створення ре- гіональних транскордонних консультаційних центрів професійної орієнтації та консультування», що фінансувався за кошти Програми територіального співробітництва Україна–Білорусь.

15.12.2020 відбулося підписання меморандуму між громадською спілкою Rivne It Cluster та Націо- нальним університетом «Острозька академія». Співпраця передбачає реалізацію спільних проєк- тів і вдосконалення навчального процесу для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» та «Комп’ютерні науки».

Харківська ОДА:

На базі профільних закладів вищої освіти у звітному періоді постійно здійснювалась інформаційна діяльність з метою підтримки зацікавленості студентів підприємницькою діяльністю та розвитком бізнесу. Так, на базі провідних закладів вищої освіти Харківської області активно проводилась спіль- на діяльність із провідними компаніями регіону у рамках підписаних меморандумів про співпрацю, в яких задекларовано спільні наміри стосовно вдосконалення освітніх програм навчальних закладів та поглиблення співпраці на принципах державно–приватного партнерства, для більш тісної взає- модії у справі підготовки компетентних фахівців та з метою підвищення конкурентоспроможності і успішної адаптації випускників на ринку праці. Зазначена діяльність проводилась у: Харківському на- ціональному університеті імені В.Н. Каразна; Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»; Харківському національному університеті радіоелектроніки; Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова; Національному аерокос- мічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Українському держав- ному університеті залізничного транспорту; Українському державному університеті залізничного транспорту; Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка; Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця; Харківському національному медичному університеті; ПВНЗ «Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»; Українській інженерно–педагогічній академії; Інституті тваринни- цтва НААН України; Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»; ННЦ «Інститут експериментальної клінічної ветеринарної медицини» НААН Укра- їни; Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України; Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка.

IV квартал
2018
Проведення аналізу причин низького рівня трудової мобільності
Виконується

(Звіт за 2018 рік)

База даних Єдиної інформаційно–аналітичної системи державної служби зайнятості (далі – ЄІАС) містить інформацію про пропозиції роботи, отримані з інших джерел (в телефонному режимі, засобами електронного зв’язку, із офіційних сайтів установ, організацій, сайтів пошуку роботи, оголошень тощо).

Протягом січня–листопада 2020 року послугами державної служби зайнятості не за місцем за- реєстрованого проживання скористалися 133,9 тис. безробітних (11,8% від загальної чисельно- сті безробітних, які скористалися послугами державної служби зайнятості).

Державна служба зайнятості продовжує підтримувати сучасні тенденції з розвитку електронно- го урядування та активно впроваджує електронні сервіси з використанням Інтернет–технологій, що на сьогодні є однією з інноваційних форм надання соціальних послуг громадянам та робо- тодавцям. Так, з метою підвищення якості та рівня комунікації з клієнтами служби зайнятості впроваджено в роботу (лютий 2018 року) особисті кабінети для клієнтів служби зайнятості.

В «Електронному кабінеті роботодавця» є розширений доступ до послуг служби зайнятості і електронної картки роботодавця шляхом інтеграції даних з ЄІАС. З часу впровадження елек- тронних кабінетів по 16.12.2020 вже 121,4 тис. роботодавців отримали можливість в режимі онлайн подавати до служби зайнятості звіт No 3–ПН. За допомогою цього сервісу з початку 2020 року по 16.12.2020 до центрів зайнятості подано 98,3 тис. вакансій.

В «Електронному кабінеті шукача роботи» є розширений доступ до послуг служби зайнятості і електронної картки особи (безробітного) шляхом інтеграції даних з ЄІАС. З часу впровадження електронних кабінетів (лютий 2018 року) по 16.12.2020 вже 354,3 тис. громадян отримали мож- ливість відслідковувати дані, що використовуються для пошуку роботи, дані про відвідування центру зайнятості і надані послуги, заплановані до відвідування групові та масові заходи, нара- хування та виплату допомоги по безробіттю, підбір роботи, направлення на працевлаштування, пропозиції профнавчання. З початку 2020 року по 16.12.2020 за допомогою цього сервісу шукачами роботи зареєстровано 13,5 тис. резюме.

РЕГІОНИ:

КМДА:

З метою підвищення конкурентоспроможності, формування мотивації до пошуку роботи та легального працевлаштування осіб, які звертаються до служби зайнятості, фахівцями район- них філій міської служби зайнятості (з початку поточного року і до запровадження карантину) надавалиь профорієнтаційні послуги шляхом проведення індивідуальних профконсультацій та групових профорієнтаційних заходів. У районних філіях служби зайнятості м. Києва проводив- ся семінар із загальних питань зайнятості, який охоплює основні питання діяльності державної служби зайнятості, інформує про соціальні послуги та особливості взаємодії між клієнтами та службою зайнятості, важливі питання реалізації права на працю громадянами України тощо. В період карантину стали популярними індивідуальні послуги в форматі онлайн. Фахівці столич- ної служби зайнятості надають безробітним профінформаційні та профконсультаційні послуги дистанційно, під час проведення вебінарів. Також у м. Києві проводиться робота, спрямована на збереження трудового потенціалу міста, підтримку сталої ситуації на столичному ринку праці, реалізацію заходів державної та регіональної політики зайнятості.

Львівська ОДА:

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.04.2018No 332/0/5–18 затверджено Про- граму сприяння зайнятості населення Львівської області на 2018 – 2020 роки, основною части- ною якого є заходи щодо покращення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018 – 2020 роки, у тому числі щодо підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регу- лювання трудової міграції.

Одеська ОДА:

Функціонує державний навчальний заклад «Одеський центр професійно–технічної освіти дер- жавної служби зайнятості», головною метою якого єж надання кваліфікованих послуг дорослому населеню, безробітним Одеської області та інших областей України у формувані конку- рентоспроможних трудових ресурсів в умовах сучасного виробництва на основі впровадження провідних виробничих та інноваційних технологій навчання.

Харківська ОДА:

Організовано виконання заходів щодо сприяння створенню належних умов для підвищення мо- більності робочої сили, що передбачені Програмою зайнятості населення Харківської області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням Харківської обласної ради від 01.03.2018 No 663–VІІ (із змінами).

Чернігівська ОДА:

З 01.01.2020 запрацював «інститут особистого консультанта роботодавця», який дозволяє нада- ти якісні послуги у підборі кадрів кожному роботодавцю, який цього потребує.

II квартал
2021
Прийняття відповідного нормативно-правового акта
Виконується

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 No 1396–р затверджено Основні напрямки реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 216–р затверджено План заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року, яким, зокрема, передбачені заходи, спрямовані на за- безпечення продуктивної зайнятості, створення нових робочих місць, стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості, забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці.

IV квартал
2019
Вдосконалення загальнонаціональної бази даних про наявність робочих місць в Україні з метою підвищення трудової мобільності
Виконано

Державна служба зайнятості підтримує сучасні тенденції з розвитку електронного уря- дування та активно впроваджує електронні сервіси, з використанням Інтернет–технологій, що на сьогодні є однією з інноваційних форм надання соціальних послуг громадянам та роботодавцям. Впроваджено у роботу «Електронний кабінет роботодавця» (далі – ЕКР). Перевагами ЕКР є розширений доступ до послуг служби зайнятості шляхом інтеграції даних з ЄІАС та можливість в режимі онлайн подавати до служби зайнятості звіт No 3–ПН (інформація про попит на робочу силу (вакансії), переглядати стан укомплектування заявлених вакансій, історію направлень центром зайнятості претендентів на роботу та здійснювати добір необхідних працівників тощо.

IV квартал
2021
Вдосконалення системи професійного навчання працівників у визначених перспективних секторах
Виконується

(Звіт за 2018 рік та 2019 роки)
Для розширення можливостей професійного навчання працівників шляхом реалізації права на навчання за кошти ваучера постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 206 внесено зміни до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 No 207. Зокрема, розширено види професійного навчання працівників на підставі ваучера. Тепер на підставі ва- учера здійснюються перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спе- ціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо–наукового/освітньо– творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності. Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Мініс- терства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.09.2020 No 1716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.09.2020 за No 946/35229. Перелік містить 43 робітничі професії та 27 спеціальностей для фахівців з вищою освітою. Для забезпечення можливості професійного навчання працівників та їх залучення у перспективні сектори економіки, визначені Експортною стратегією України («дорожня карта» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки, до Переліку включено ряд професій (оператор верстатів з програмним керуванням, фрезерувальник, токар, робітник фермерського господарства, швачка, кравець, закрійник) та спеціальностей (інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, готельно–ресторанна справа, харчові технології). Для розширення можливості працівників підтвердити професійну кваліфікацію, отриману шляхом неформального професійного навчання, постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 No 206 внесено зміни до Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 15.05.2013 No 340. Зазначеними змінами спрощена процедура подання пропозицій для формування Переліку суб’єк- тів підтвердження результатів неформального навчання та знято обмеження щодо професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання. Тепер можливо підтвердження професійних кваліфікацій за всіма робітничими професіями, які наведені в Національному класифікаторі України ДК 003 «Класифікатор професій».

МОН:

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. No 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково–педагогічних працівників» затверджено Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково–педагогічних працівників (далі – Порядок підвищення кваліфікації). Порядком підвищення кваліфікації передбачено, що суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково–педагогічних працівників. При цьому, педагогічні та науково–педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

РЕГІОНИ:

Вінницька ОДА:

Станом на грудень 2020 року в області працюють 20 навчально–практичних центрів, які сприяють підвищенню якості підготовки кваліфікованих робітників, навчанню учнів, перенавчанню дорос- лого населення на новій техніці із використанням сучасних виробничих технологій, відповідно, підвищенню можливостей працевлаштування. За галузями це: 4 Центри аграрного профілю, 8 – будівельного, 6 – промислового, 1 – сфери послуг, 1 – залізничного профілю. Два навчально–прак- тичні центри, створені за кошти державного бюджету, розпочали роботу у 2020 році: ДПТНЗ «Ві- нницьке міжрегіональне професійне училище» – для підготовки із професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», ДНЗ «Вище професійне училище No7 м. Вінниці» для підготовки із професії «Електрогазозварник».

Понад 20 закладів П(ПТ)О області взяли участь у конкурсі та експертною комісією KFW вибрані для роботи у пілотному проєкті МОН та ЄС «EU4 Skills: Кращі навички для сучасної України». Переможцем конкурсу в області є вище професійне училище No41 м. Тульчин. Європейські ін- вестиції будуть спрямовані на створення Центру професійної досконалості. ВПУ No41 м. Тульчин, де буде створено Центр професійної досконалості. Мікрогранти на дооснащення навчально– практичних центрів будуть направлені до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» та ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг».

Кіровоградська ОДА:

У рамках обласної програми розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018 – 2023 роки здійснюється підтримка експортоорієнтованих підприємств області. Зокре- ма, через фінансову підтримку суб'єктів господарювання у вигляді пільгових кредитів на реалі- зацію бізнес–планів, компенсації відсотків за кредитами, залученими у банківських установах. З метою залучення інвестицій у розвиток регіону, в області створена та діє Агенція регіонального розвитку, одним із напрямків роботи якої є організація та реалізація заходів та проєктів щодо підтримки регіонального розвитку, зокрема на підтримку та розвиток малого та середнього підприємництва.

Одеська ОДА:

З метою удосконалення системи професійного навчання робітників створюються навчально– практичні центри галузевого спрямування (сучасна техніка, обладнання та підготовка за новітні- ми технологіями). На базі закладів професійної (професійно–технічної) освіти створено та функ- ціонує 27 НПЦ.

Також проводиться робота щодо модернізації мережі закладів професійної (професійно–технічної) освіти області та створення на їх базі сучасних центрів професійної (професійно–технічної) освіти.

Рівненська ОДА:

Міжнародною організацією праці (МОП) за підтримки Уряду Данії та Мінсоцполітики України у липні 2018 року розпочато реалізацію п’ятирічного проєкту з метою поліпшення управління ринком праці «Інклюзивний ринок праці для робочих місць України». В рамках даного проєк- ту заплановно модернізувати 3 навчальних плани професійно–технічної освіти, створити 5 нових послуг для 4 регіональних офісів Державної служби зайнятості, здійснити підготовку 7 із 75 місцевих тренерів за програмою МОП «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес», забезпечити начання 4,5 тис осіб навчання на курсах підприємницької діяльності, удосконалити інституційні можливості соціальних партнерів для більш плідного соціального діалогу, забезпечити навчання 240 осіб технікам колективних переговорів і створити 5 платформ для ведення та укладення колективних переговорів на галузевому рівні.

У рамках проєкту у лютому 2020 року укладено Меморандум про створення Місцевого парт- нерства зайнятості. В рамках поєкту в червні 2020 року на базі Рівненстького центру професійно–технічної освіти державної служби зайнятості відбулась зустріч з представниками робочої групи Проєкту, які детально оглянули навчальні бази Олександрійського навчального відділення та навчальні майданчики м. Рівне.

21–23.12.2020 Центр сприяння бізнесу за сприяння Рівненської ОДА провів онлайн навчання з бізнес–планування для підприємців Рівненщини за програмою Міжнародної організації праці (Start and Improve Your Business).

Харківська ОДА:

В регіоні організовано виконання «Плану заходів щодо реалізації основних напрямків державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року» (розпорядження КМУ від 03.03.2020 No 216–р).

Чернігівська ОДА:

У 2020 році проходили професійне навчання 1,1 тис безробітних, з них 1035 – за замовленням роботодавців (97,6%).